Zlecenie 8896083 - Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez...

   
Zamówienie 8896083 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-11
przedmiot zlecenia
Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2022 roku

Przedmiotem za
mówienia jest usługa wykonania zdjęć i materiałów video promujących efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (dalej RPO WP). I. Termin realizacji: 50 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający ustali z Wykonawcą harmonogram produkcji filmów przed podpisaniem umowy. II. Zakres zamówienia 1. Wykonawca wykona 9 zestawów filmów wraz z pakietem min. 10 zdjęć w ramach każdego zestawu, zgodnie z przedstawianymi przez Zamawiającego obszarami tematycznymi związanymi z obszarami wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020. Produkcja pojedynczego pakietu tematycznego obejmuje: a) Materiały video min. 60 s. do publikacji w Internecie oraz telewizji z inwestycji oraz lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego: filmy zostaną opracowane w oparciu o scenariusze, które zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego, w materiałach wideo, tam gdzie to możliwe, mogą być opisywane historie beneficjentów i/lub uczestników projektów Funduszy Europejskich, którzy z sukcesami wdrażają/wdrożyli swoje projekty i/lub skorzystali/korzystają ze wsparcia, w filmach pokazywane będą również inwestycje samorządów lokalnych obrazujące bezpośrednie korzyści dla mieszkańców województwa podkarpackiego w ich najbliższym otoczeniu filmy prezentować mają przykłady konkretnych inwestycji pokazując jednocześnie w jaki sposób oddziałują na codzienne życie mieszkańców – jakie korzyści przynoszą i na jakie potrzeby odpowiadają. materiały video będą służyć przede wszystkim zwiększeniu widoczności efektów polityki spójności, świadomości odbiorców na temat możliwości, jakie dają im Fundusze Europejskie. b) Pakiet min. 10 zdjęć w pełnej rozdzielczości, obrobionych kolorystycznie DNG lub TIFF z pełnoklatkowej matrycy z inwestycji oraz lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (te same lokalizacje, co w pkt. a)) 2. Wykonawca wykona 1 film min. 120 s. do publikacji w Internecie oraz telewizji z projektów realizowanych w województwie podkarpackim: film będzie ukazywał zmiany regionu dzięki projektom realizowanym w ramach RPO WP we wszystkich obszarach wsparcia RPO WP 2014-2020. Film obrazował będzie inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców województwa podkarpackiego. Zamawiający dopuszcza, aby powyższy film był przygotowane na podstawie innych materiałów (filmów opisanych w pkt 1.) powstałych w trakcie realizacji Zamówienia. III. Tematyka filmów i zdjęć: Tematy filmów i zdjęć będą spójne z głównymi obszarami wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020. 1. Gospodarka / BR 2. Technologie IT 3. Czysta energia 4. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego 5. Transport 6. Potencjał uzdrowiskowy/Rewitalizacja przestrzeni społecznej 7. Rynek pracy 8. Integracja społeczna 9. Edukacja IV. Wymagania w ramach realizacji Zamówienia 1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały filmowe i fotograficzne cechowały się przyjazną, zrozumiałą i atrakcyjną formą przekazu. Ujęcie tematyki funduszowej powinno być łatwe do przyswojenia dla odbiorcy i przekazane w sposób nienachalny. Wykonawca w działaniach promocyjnych ma obowiązek stosować zasady opisane w poradniku „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich” (link https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/publikacje/prosto-o-konkursach-funduszy-europejskich-poradnik-efektywnego-pisania/ ). Pod atrakcyjną formą przekazu rozumie się ujęcie tematu w taki sposób, aby odkrywał przed widzami świat różnorodnych zmian jakie powstały dzięki Funduszom Unijnym. Powinno się to odbyć poprzez dynamiczną i wciągającą opowieść zwykłych ludzi, ekspertów lub pasjonatów – oddziaływać na odbiorcę poprzez emocje 2. Każdy materiał filmowy nagrywany będzie na podstawie scenariusza przygotowanego przez Wykonawcę (w konspekcie scenariusza powinny być zawarte: sceny, krótki opis ujęć, wypowiedzi lektora i ewentualnych bohaterów). 3. Główne założenia każdego filmu będą konsultowane z Wykonawcą i akceptowane przez pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie (w tym w szczególności: tematyka, lokalizacja, obsada merytoryczna, scenografia). 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w materiale filmowym i fotograficznym na każdym etapie realizacji umowy. Za wprowadzenie zmian na materiale filmowym i fotograficznym odpowiedzialny jest Wykonawca. 5. Wszystkie teksty i projekty graficzne wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Listę wybranych projektów – na terenie województwa podkarpackiego – oraz dane kontaktowe Beneficjentów RPO Zamawiający przekaże Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy. 7. W każdym filmie użyte muszą być napisy rozszerzone lub tłumacz języka migowego. Do każdej wersji filmu przygotowana zostanie wersja z audiodeskrypcją - zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności z załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 8. Wersja językowa - polska i angielska 9. Formaty plików powinny być zgodne z formatami niezbędnymi do emisji w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) oraz na antenie TVP 3 Rzeszów . Jakość: standard rozdzielczości filmów cyfrowych oraz grafiki komputerowej min. Full HD (MIN. 1920x1080), Udźwiękowienie: Stereo i 5.1. Podkłady muzyczne stock lub kompozycja oryginalna do akceptacji Zamawiającego. Kolor korekcja. 10. zdjęcia w pełnej rozdzielczości, obrobione kolorystycznie DNG lub TIFF z pełnoklatkowej matrycy 11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich materiałów produkcyjnych powstałych w trakcie realizacji umowy (materiały dźwiękowe, tekstowe, filmowe, graficzne, fotorgraiczne) na nośniku elektronicznym (preferowany pendive). Przekazane nośniki muszą zawierać pliki w wersjach umożliwiających ich późniejszą edycję i emisję w telewizji i internecie. 12. Wykonawca przedstawia w celu akceptacji scenariusz dla poszczególnego materiału video na minimum 5 dni roboczych przed planowanym nagraniem. 13. Zamawiający ma prawo do wprowadzania zmian i zgłaszania uwag do scenariusza lub odrzucenia go w całości (w takim przypadku Wykonawca w terminie 2 dni roboczych przedstawia poprawiony/nowy scenariusz celem akceptacji) w przypadku uwag Zamawiającego do treści scenariusza to na Wykonawcy spoczywa obowiązek jego zmiany. 14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia spójnej formuły dla powstających w ramach realizacji przedmiotu umowy materiałów video, w m.in. oprawę graficzną, planszę końcową. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia logotypów promocyjnych (tzw. „plansza końcowa” - logotypy w wersji polskiej z informacją o współfinansowaniu z RPO WP „Film dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.), zgodnych z Linią graficzną dla RPO na lata 2014-2020 (link do Klucza graficznego https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/logotypy_2018/linia_graficzna_dla_perspektywy_20142020.pdf ). Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże drogą elektroniczną wytyczne dot. oznakowania. 15. Wykonawca w ramach Umowy przekaże Zamawiającemu każdy z materiałów powstałych przy realizacji zamówienia wraz z prawami autorskimi (szczegółowe zapisy zawiera Umowa). 16. Wszelkie informacje/materiały merytoryczne niezbędne do realizacji materiałów video Wykonawca będzie pozyskiwał samodzielnie. W przypadku trudności, Zamawiający będzie w miarę możliwości udzielał pomocy Wykonawcy, nie zwalniając jednak Wykonawcy z odpowiedzialności za postępy w realizacji zamówienia. 17. Wykonawca gwarantuje, że elementy powstałe podczas realizacji zadania są materiałami autorskimi (z zastrzeżeniem pkt V. ppkt 2). Nie mogą pochodzić z innych produkcji Wykonawcy. Nie mogą też być wykorzystywane (w całości ani w części) do przygotowania innych opracowań Wykonawcy bez zgody Zamawiającego. 18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie wszelkich kwestii, w tym także prawnych, związanych z wykorzystaniem wizerunku osób biorących udział w filmach, przygotowanych na zlecenie Zamawiającego. 19. W ramach produkcji filmów Zamawiający przewiduje nagrania w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu realizacji projektu/jego działania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w planie działań i cenie oferty również formę wyjazdową nagrań – ich realizację w różnych miejscach na terenie województwa podkarpackiego. Aby zrealizować przedmiot zamówienia w prawidłowy sposób Wykonawca musi zrealizować nagrania we wskazanym przez Beneficjenta miejscu. Zamawiający nie wskazuje ile dokładnie dni zdjęciowych czy godzin zdjęciowych Wykonawca powinien przewidzieć na realizację jednego filmu. 20. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ekipy filmowej, w tym operatora kamery oraz operatora drona oraz produkcji filmów ze standardową licencją muzyczną, z przeznaczeniem do emisji w Internecie, telewizji oraz na targach, konferencjach, pokazach, eventach. 21. Wykonawca zapewnieni zgody na filmowanie w obiektach, dojazd dla ekipy realizującej przedmiot zamówienia do każdej z ustalonych z Zamawiającym lokalizacji oraz transport sprzętu do wskazanych lokalizacji w różnych miejscach województwa podkarpackiego VI. OPRACOWNIE KONCEPCJI KREATYWNEJ PRZYKŁADOWEGO SCENARIUSZA FILMU Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia opracowanej koncepcji kreatywnej przykładowego scenariusza filmu UWAGA: Scenariusz ten powinien dotyczyć tematyki edukacji w RPO WP 2014-2020. Scenariusz musi być przygotowany zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym SOPZ. Do scenariusza dołączony musi być scenorys (storyboard). Przez scenorys rozumie się serię następujących po sobie obrazów lub/i szkiców, będących wskazówkami do filmowania dla reżyserów, scenografów, operatorów, bohaterów i montażystów. Storyboard w dużej mierze ma przypominać komiks. Zamawiający nie dopuszcza, aby scenorys był kompilacją przykładowych zdjęć.
branża Usługi reklamowe
podbranża akcje promocyjne, reklamy
kody CPV 79340000, 79342200, 79961100, 92111210
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: akcje promocyjne , reklamy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9010364 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Kompleksowe zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych konferencji ekologicznych o nazwie „Szczyt Ekologiczny” Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie, przygot...
9022696 2022-07-12
godz. 23:59
MARIA PIECZKA SETAM 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie indywidualnej zabudowy stoiska targowego na zagraniczne wydarzenia wystawiennicze w zakresie: a) The Game Fair, Warwickshire, Wielka Brytania (29.07.20202...
9009703 2022-07-13
godz. 23:59
POLSKI HOLDING HOTELOWY SP. Z O.O. Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na usługi w zakresie obsługi graficznej oraz digital marketingu i e-commerce dla Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. i obiektów zarząd...
8986524 2022-07-18
godz. 11:00
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Realizacja kompleksowych działań promocyjnych projektu „Power up your Business in Małopolska 2” w 2022 r oraz promocja działań Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki N...
9003322 2022-07-18
godz. 16:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Remont planowy instalacji KK II w 2023 - filmowanie i wykonanie materiału zdjęciowego, gr. XII
8947747 2022-07-29
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Film o firmie Zlecę wykonanie krótkiego filmu 2-3min max o firmie Krótkie ujecia z drona, zbliżenia, ciekawe kadry. Proszę o oferty z konkretną wyceną i z przykładowymi zrealizowa...
8967750 2022-08-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Pisanie tekstów na bloga w kategorii oświetlenie Zlecę napisanie tesktów na bloga z kategorii oświetlenie. Rozbudowane, ze słowami kluczowymi nawiazującymi do produktów ze sklepu in...
8984259 2022-08-14
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Pisanie scenariusza do programów wideo Zlecę napisanie scenariusza do produkcji wideo skierowanej do internetu (1 odcinek - 20 minut) na podstawie anglojęzycznych materiałów prasowych....
9003599 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę prace przy budowie sklepu i reklamie Witam, zlecę 1 - dopracowanie istniejącego sklepu - strony internetowej 2 - wykonanie kolejnej strony - sklepu 3 - reklamę w Google 4 -...
9006644 2022-08-25
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wideo z kolorowankami i kolorowaniem na YouTube Zlecę wykonanie kilku filmów pokazujących proces kolorowania kolorowanek. Przykład: https://www.youtube.com/watch?v=Evsu4yXlAkY&t=3s Ko...