Zlecenie 7752585 - Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie...

   
Zamówienie 7752585 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-14
przedmiot zlecenia
Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

CZĘŚĆ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiot zamówie
nia: Usługa - wsparcie edukacyjne małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – korepetycje dla uczestników projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych Zamówienie obejmuje:  świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć edukacyjnych - korepetycji: Część I - Zadanie 1 – korepetycje z języka polskiego – kl. VI szkoły podstawowej wskazanych przez Zamawiającego – uczestniczek/uczestników w/w projektu;  organizacja i zabezpieczenie zajęć wsparcia edukacyjnego - wyrównywania szans edukacyjnych, rozwoju i poprawy wyników w nauce podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej;  zajęcia dla uczestników projektu prowadzone będą według w/w podziału;  zajęcia dotyczą zakresu materiału z języka polskiego– na poziomie klas szkół ogólnodostępnych;  zamówienie realizowane będzie w ilości po 20 godzin dydaktycznych dla każdej z w/w części zamówienia, tj. średnio od 1 do 2 godzin dydaktycznych w tygodniu w okresie od dnia podpisania umowy do 14.02.2021 roku;  dokładne terminy i godziny zajęć zostaną uzgodnione między Zamawiającym i Wykonawcą, z uwzględnieniem najbardziej dogodnych dla uczestników/czek zadania – zajęcia muszą rozpocząć się do dnia 26.10.2020 roku;  zajęcia dla uczestników projektu prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, prowadzący zajęcia muszą uwzględnić w prowadzeniu zajęć zalecenia i szczególne wymagania edukacyjne w sytuacji wydania wskazań w ramach opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – zapoznanie z dokumentem nastąpi przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Osoba bezpośrednio realizująca zadanie będzie miała prawo odstąpić od realizacji zadania jeżeli uzna, iż nie jest możliwe, aby zgodnie z w/w wymogiem prowadziła zajęcia;  Zajęcia dla części I – zadanie 1 prowadzone będą w miejscu zamieszkania uczestnika, tj. miejscowość Górki w gminie Wicko; prowadzenia zajęć w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego;  Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas prowadzonych zajęć oraz kontroli przebiegu realizacji zadania, w szczególności przez analizę dostarczonych dokumentów rozliczeniowych, a także informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia wśród uczestników i uczestniczek projektu ankiet monitoringu celem zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań, w tym: Ankiety wejścia - przeprowadzone w momencie rozpoczęcia wsparcia oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej znajdować się będą pytania otwarte, umożliwiające ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej. Określony będzie także poziom zadowolenia z udziału w projekcie, w tym w poszczególnych realizowanych zadaniach.  Zamawiający nie pokrywa Wykonawcy kosztów związanych z realizacją zadania, w tym kosztów dojazdu, materiałów dydaktycznych i biurowych, które Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie;  Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy – prowadzenia kart udzielonych korepetycji,  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą lub na wybraną część przedmiotu zamówienia Część I - Zadanie 1 – korepetycje z języka polskiego – kl. VI szkoły podstawowej a) łącznie 20 godzin dydaktycznych, b) średnio od 1 do 2 godzin dydaktycznych w tygodniu c) zajęcia muszą być prowadzone w terminach dogodnych dla uczestnika, d) miejsce realizacji zadania: zajęcia prowadzone będą w miejscu zamieszkania uczestnika, tj. miejscowość Górki w gminie Wicko; VI. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO: 1. bieżącego monitorowania obecności uczestnika w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie; 2. odpowiedniego oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wrazz zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów – zawieszony w widocznym miejscu plakat w formacie A3 otrzymany od Zamawiającego; 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestnika podczas zajęć, 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 5. sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań – oznaczenie pomieszczeń, na zdjęciach nie mogą być widoczne dzieci objęte wsparciem; 6. udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia; 7. przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia do dnia 31.12.2028 r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego; 8. zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp; 9. przekazania informacji Zamawiającemu o wszystkich osobach fizycznych zaangażowanych w realizację usługi z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL; 10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania w formie badania ankietowego; 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników podczas realizacji przedmiotu zamówieniaCZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiot zamówienia: Usługa - wsparcie edukacyjne małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – korepetycje dla uczestników projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych Zamówienie obejmuje:  świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć edukacyjnych - korepetycji: Część II - Zadanie 2 – korepetycje z fizyki – kl. VIII szkoły podstawowej wskazanych przez Zamawiającego – uczestniczek/uczestników w/w projektu;  organizacja i zabezpieczenie zajęć wsparcia edukacyjnego - wyrównywania szans edukacyjnych, rozwoju i poprawy wyników w nauce podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej;  zajęcia dla uczestników projektu prowadzone będą według w/w podziału;  zajęcia dotyczą zakresu materiału z fizyki - na poziomie klas szkół ogólnodostępnych;  zamówienie realizowane będzie w ilości po 20 godzin dydaktycznych dla każdej z w/w części zamówienia, tj. średnio od 1 do 2 godzin dydaktycznych w tygodniu w okresie od dnia podpisania umowy do 14.02.2021 roku;  dokładne terminy i godziny zajęć zostaną uzgodnione między Zamawiającym i Wykonawcą, z uwzględnieniem najbardziej dogodnych dla uczestników/czek zadania – zajęcia muszą rozpocząć się do dnia 26.10.2020 roku;  zajęcia dla uczestników projektu prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, prowadzący zajęcia muszą uwzględnić w prowadzeniu zajęć zalecenia i szczególne wymagania edukacyjne w sytuacji wydania wskazań w ramach opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – zapoznanie z dokumentem nastąpi przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Osoba bezpośrednio realizująca zadanie będzie miała prawo odstąpić od realizacji zadania jeżeli uzna, iż nie jest możliwe, aby zgodnie z w/w wymogiem prowadziła zajęcia; Zajęcia dla części II – zadanie 2 prowadzone będą na terenie Lęborka, w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę lub istnieje możliwość prowadzenia zajęć w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego;  Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas prowadzonych zajęć oraz kontroli przebiegu realizacji zadania, w szczególności przez analizę dostarczonych dokumentów rozliczeniowych, a także informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia wśród uczestników i uczestniczek projektu ankiet monitoringu celem zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań, w tym: Ankiety wejścia - przeprowadzone w momencie rozpoczęcia wsparcia oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej znajdować się będą pytania otwarte, umożliwiające ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej. Określony będzie także poziom zadowolenia z udziału w projekcie, w tym w poszczególnych realizowanych zadaniach.  Zamawiający nie pokrywa Wykonawcy kosztów związanych z realizacją zadania, w tym kosztów dojazdu, materiałów dydaktycznych i biurowych, które Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie;  Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy – prowadzenia kart udzielonych korepetycji,  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą lub na wybraną część przedmiotu zamówienia Część II - Zadanie 2 – korepetycje z fizyki – kl. VIII szkoły podstawowej a) łącznie 20 godzin dydaktycznych, b) średnio od 1 do 2 godzin dydaktycznych w tygodniu, c) zajęcia muszą być prowadzone w terminach dogodnych dla uczestnika, d) miejsce realizacji zadania: na terenie Lęborka, w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę lub w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego; VI. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO: 1. bieżącego monitorowania obecności uczestnika w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie; 2. odpowiedniego oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wrazz zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów – zawieszony w widocznym miejscu plakat w formacie A3 otrzymany od Zamawiającego; 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestnika podczas zajęć, 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 5. sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań – oznaczenie pomieszczeń, na zdjęciach nie mogą być widoczne dzieci objęte wsparciem; 6. udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia; 7. przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia do dnia 31.12.2028 r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego; 8. zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp; 9. przekazania informacji Zamawiającemu o wszystkich osobach fizycznych zaangażowanych w realizację usługi z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL; 10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania w formie badania ankietowego; 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja
kody CPV 80000000, 80100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się