Przetarg 10276053 - „Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie...

   
Analizuj Zamówienie 10276053
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-21
przedmiot ogłoszenia
„Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie”- etap 2 pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie.

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Wdrożenie pl
atformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie”- etap 2 pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027, działanie FEWM.01.06 E-usługi publiczne, cel szczegółowy EFRR.CP1.II „Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w SWZ oraz załącznikach do nin. SWZ, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej pod adresem wskazanym powyżej w pkt. 2.2. SWZ zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.3. Źródło finansowania: środki własne ZDW oraz Zamawiający złożył w dniu 22.12.2023 roku wniosek o pozyskanie funduszy unijnych z w/w programu - planowane rozstrzygnięcie konkursu to 06.2024 r. Wyciąg z wniosku stanowi załącznik (patrz pkt VII OPZ).UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

ZDW/NZP.ND/TP-2.1/3220/57/2024


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00215787/01 z dnia: 2024-02-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:
8.6.1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w zakresie zgodnym z pkt. 5.1.4. SWZ – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - oświadczenie wykonawcy, w zakresie zgodnym z pkt. 5.1.4. SWZ – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 8.6 dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Po zmianie:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:
8.6.1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w zakresie zgodnym z pkt. 5.1.4. SWZ – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - oświadczenie wykonawcy, w zakresie zgodnym z pkt. 5.1.4. SWZ – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 8.6 dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00222855/01 z dnia: 2024-02-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Warunek, dotyczący zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
1) co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury Wstępnych Konsultacji Rynkowych dla projektu dla zarządcy drogowego wojewódzkiego/powiatowego w zakresie wdrożenia systemu/platformy informatycznej do prowadzenia majątku drogowego oraz świadczenia e-usług publicznych o wartości projektu minimum 3 000 000,00 złotych brutto;
2) co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji postępowania przetargowego dla projektu zarządcy drogowego wojewódzkiego/powiatowego w zakresie wdrożenia systemu/platformy informatycznej do prowadzenia majątku drogowego oraz świadczenia e-usług publicznych o wartości projektu minimum 3 000 000,00 złotych brutto;
3) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze nad realizacją projektu dla zarządcy drogowego wojewódzkiego/powiatowego w zakresie wdrożenia systemu/platformy informatycznej do prowadzenia majątku drogowego oraz świadczenia e-usług publicznych
o wartości projektu minimum 3 000 000,00 złotych brutto;
4) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze nad realizacją projektu dla zarządcy drogowego wojewódzkiego/powiatowego w zakresie uruchomienia co najmniej 15 e-usług publicznych 4 lub 5 poziomu dojrzałości;
5) co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji biegłego/członka komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego.

W zakresie dysponowania osobami Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował następującymi osobami:
1. Kierownik Zespołu – 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat liczonych przed upływem terminu składania ofert potwierdzonego udziałem w co najmniej jednym projekcie związanym z dostawą narzędzia informatycznego (systemu/platformy) do prowadzenia ewidencji majątku drogowego oraz świadczenia e-usług publicznych na poziomie dojrzałości co najmniej czwartym, na stanowisku Konsultanta/ Kierownika Projektu/Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Technicznego o wartości projektu minimum 3 000 000,00 zł brutto;
2. Specjalista ds. finansowych – 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat liczonych przed upływem składania ofert potwierdzone udziałem w co najmniej jednym projekcie polegającym na wykonywaniu analiz finansowych, rozliczaniu projektu ze środków unijnych, które dotyczyły wytworzenia e-usług publicznych dla zarządcy dróg o wartości projektu minimum 3 000 000,00 zł brutto;
3. Specjalista ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych – 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat liczonych przed upływem składania ofert potwierdzone udziałem w co najmniej jednym projekcie polegających na wdrażaniu elektronicznych usług w administracji publicznej o wartości projektu minimum
3 000 000,00 zł brutto.
Po zmianie:
Warunek, dotyczący zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury Wstępnych Konsultacji Rynkowych w zakresie wdrożenia systemu/platformy informatycznej o wartości projektu minimum 3 000 000,00 złotych brutto;

2) co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji postępowania przetargowego w tym OPZ dla projektu zarządcy dróg publicznych w zakresie wdrożenia systemu/platformy informatycznej do prowadzenia ewidencji i majątku drogowego oraz świadczenia e-usług publicznych o wartości projektu minimum 3 000 000,00 złotych brutto;

3) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze nad realizacją projektu dla zarządcy dróg publicznych w zakresie wdrożenia systemu/platformy informatycznej do prowadzenia ewidencji i majątku drogowego oraz świadczenia e-usług publicznych
o wartości projektu minimum 3 000 000,00 złotych brutto;

4) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze nad realizacją projektu dla zarządcy dróg publicznych w zakresie uruchomienia co najmniej 10-ciu e-usług publicznych na 4 lub 5 poziomie dojrzałości;

5) co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji biegłego/ członka komisji przetargowej w postepowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego


W zakresie dysponowania osobami Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował następującymi osobami:
1. Kierownik Zespołu – 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat liczonych przed upływem terminu składania ofert potwierdzonego udziałem w co najmniej jednym projekcie związanym z dostawą narzędzia informatycznego (systemu/platformy) do prowadzenia ewidencji majątku drogowego oraz świadczenia e-usług publicznych na poziomie dojrzałości co najmniej czwartym, na stanowisku Konsultanta/ Kierownika Projektu/Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Technicznego o wartości projektu minimum 3 000 000,00 zł brutto;
2. Specjalista ds. finansowych – 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat liczonych przed upływem składania ofert potwierdzone udziałem w co najmniej jednym projekcie polegającym na wykonywaniu analiz finansowych, rozliczaniu projektu ze środków unijnych, które dotyczyły wytworzenia e-usług publicznych dla zarządcy dróg o wartości projektu minimum 3 000 000,00 zł brutto;
3. Specjalista ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych – 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat liczonych przed upływem składania ofert potwierdzone udziałem w co najmniej jednym projekcie polegających na wdrażaniu elektronicznych usług w administracji publicznej o wartości projektu minimum
3 000 000,00 zł brutto.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-04 12:00
Po zmianie:
2024-03-08 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-04 12:30
Po zmianie:
2024-03-08 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-02
Po zmianie:
2024-04-06UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00233482/01 z dnia: 2024-03-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-08 12:00
Po zmianie:
2024-03-15 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-08 12:30
Po zmianie:
2024-03-15 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-06
Po zmianie:
2024-04-13UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00240476/01 z dnia: 2024-03-12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-15 12:00
Po zmianie:
2024-03-27 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-15 12:30
Po zmianie:
2024-03-27 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-13
Po zmianie:
2024-04-25UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00258662/01 z dnia: 2024-03-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-27 12:00
Po zmianie:
2024-04-03 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-27 12:30
Po zmianie:
2024-04-03 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-25
Po zmianie:
2024-05-02
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty
kody CPV 72224000, 72300000, 72310000, 72316000, 72320000, 79420000, 79421000, 79421100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: analizy, audyty, certyfikaty

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10343217 2024-04-02
godz. 09:59
Mazowieckie Zapytanie o ofertę szacunkową na przeprowadzenie kompleksowego audytu zabezpieczeń w ośrodkach AMW REWITA -
10371678 2024-04-03
godz. 23:59
Wielkopolskie QUANTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. OBORNICKA 330, 60-689 POZNAŃ Rodzaj Zamawiającego: Inwestor Prywatny Podstawa: przepisy kodeksu cywilnego POSTĘPOWANIE W PROCEDURZ...
10385144 2024-04-05
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, przez podmio...
10397520 2024-04-11
godz. 10:00
Mazowieckie Przeprowadzenie audytu uzyskania certyfikatu początkowego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 i przeprowadzenia dwóch audytów nadzoru nad certyfikowany...
10395369 2024-04-15
godz. 12:00
Mazowieckie Certyfikacja Systemu Zarządzania Spółek Energetyki Kolejowej
10337764 2024-04-17
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie Poradnika w zakresie stosowania horyzontalnych zasad równościowych oraz przestrzegania warunków podstawowych w programie FE na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (...
10438632 2024-04-19
godz. 00:00
Mazowieckie wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena ex post systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji (POWER)
10396193 2024-04-19
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest badanie ewaluacyjne pn. „Badanie ewaluacyjne w zakresie oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego w ramach 9, 10, 11 i 12 osi priorytetowej ...
10416414 2024-04-23
godz. 10:00
Podkarpackie Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie od 04.05.2024 roku do 05.05.2025 roku
10442260 2024-04-29
godz. 10:00
Dolnośląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu aktywności związanych z realizacją fazy start-up eksperymentu badawczego Notice-CAS 1. Kompleksowa usługa wsparc...