Przetarg 7643572 - Wdrożenie i integracja e-usług dla Instytutu Medycyny Wsi...

   
Analizuj Zamówienie 7643572 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-08-14
przedmiot ogłoszenia
Wdrożenie i integracja e-usług dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Numer referencyjny: 252/U/2020
Częś
ć 1: rozbudowa infrastruktury informatycznej i architektury technicznej dla potrzeb e-usługCzęść 1: rozbudowa infrastruktury informatycznej i architektury technicznej dla potrzeb e-usług.Przedmiotem zamówienia jest:1.1.1. dostawa i instalacja infrastruktury w lokalizacjach Zamawiającego;1.1.2. konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego;1.1.3. dostarczenie i instalacja oprogramowania;1.1.4. udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego;1.1.5. przeprowadzenie instruktaży dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem;1.1.6. świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego— w zakresie i zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
Część 2: rozbudowa posiadanego systemu o dodatkowe moduły i licencje wraz z wdrożeniem i uruchomieniem produkcyjnym realizującym e-usługi wg modelu referencyjnego określonego przez MZCzęść 2: rozbudowa posiadanego systemu o dodatkowe moduły i licencje wraz z wdrożeniem i uruchomieniem produkcyjnym realizującym e-usługi wg modelu referencyjnego określonego przez MZ.Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę budowy i wdrożenia e-usług dla Zamawiającego oraz ich integracji z oprogramowaniem Zamawiającego w ramach projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, rezultatem będzie wdrożenie zintegrowanych z oprogramowaniem Zamawiającego e-usług:a) przetwarzania EDM;b) e-rejestracji;c) e-zleceń— zwanych dalej „Systemem e-usług”, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego w zakresie opisanym umową.W związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, realizowanego w oparciu o porozumienie o dofinansowanie, w zakresie i zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).Świadczone przez Wykonawcę ww. usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia mają na celu zapewnienie osiągnięcie celów projektu mierzonych za pomocą określonych w dokumentacji projektu wskaźników, m.in. w postaci wdrożenia e-usług u partnerów projektu.Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także umożliwienie integracji ww. rozwiązań z innymi systemami teleinformatycznymi (infrastruktura IT), wykorzystywanymi u partnerów / wewnątrz podmiotów oraz innymi systemami informatycznymi ochrony zdrowia, zapewniającymi dane dla usług biznesowych projektu.W ramach projektu planowane jest wdrożenie następujących e-usług: przetwarzanie i wymiana EDM, e-zlecenie, e-rejestracja.W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni personel, w odpowiedniej liczbie i o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędny do należytego wykonania zamówienia w zakresie wynikającym z OPZ.Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, usługi informatyczne, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30120000, 30200000, 48000000, 48820000, 72000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się