Zlecenie 7957799 - W ramach zlecenia zostanie dostarczona i zamontowana winda w...

   
Zamówienie 7957799 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-09
przedmiot zlecenia
W ramach zlecenia zostanie dostarczona i zamontowana winda w budynku Centrum Badawczo – Rozwojowym na działce nr ewid. 2210/3 o
br. 216 STAROMIEŚCIE w Rzeszowie będącą własnością Zamawiającego. Realizacja zadań związana jest z inwestycją pn. Budowa budynku biurowo – usługowego (usługi badawczo – rozwojowe) wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego celem prowadzenia prac BR. Budynek przewidziany do realizacji będzie pełnił funkcję obiektu użyteczności publicznej o funkcji biurowo – usługowej. Definicja ceny: Suma kosztów dostawy i montażu, Koszty przeglądów przez okres minimum trzy lata od momentu oddania do użytkowania, Koszty zapewnienia usługi infolinii awaryjnej przez okres minimum 3 lata. Zlecenie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z: oznakowanie i zabezpieczenie w trakcie trwania robót, wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia, w zakresie adekwatnym do danego asortymentu robót, wykonanie robót tymczasowych i zabezpieczających teren budowy, zakup lub pozyskanie materiałów i ich transport na miejsce budowy, zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane podstawowe: przeznaczenie urządzenia: transport osób i towarów, dźwig wg normy/dyrektywy: en 81-20/50 rodzaj obiektu instalacji urządzenia: budynek biurowy przewidywana częstotliwość użytkowania urządzenia: średnia Specyfikacja techniczna: udźwig nominalny: 630kg liczba pasażerów: 8 osób rodzaj napędu: elektryczny bez przekładniowy z płynną regulacją prędkości napięcie główne: 400 v / 50 h cięgna nośne: liny prędkość nominalna: 1,0 m/s bez maszynowni modół gsm - zapewniający łączność alarmową zjazd pożarowy do przystanku podstawowego awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja: Załącznik nr 5 – 01 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENT RYS K-1 Załącznik nr 6 – 02 SCHMAT KONSTRUKCJI PARTERU RYS K-2 Załącznik nr 7 – 03 SCHMAT KONSTRUKCJI STROPODACHU RYS K-3 Załącznik nr 8 - 04 SCHMAT KONSTRUKCJI ŚCIAN RYS K-4 Załącznik nr 9 - 05 SCHMAT KONSTRUKCJI ŚCIAN RYS K-5 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego postępowania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy. Jeżeli w Dokumentacji Projektowej (załączniki) pojawią się ewentualne wskazania nazw producenta, nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa. Załączniki są dostępne pod adresm: decylion.pl/download/winda.zip
branża Windy i dźwigi
podbranża windy towarowe, osobowe, platformy
kody CPV 45000000, 45313100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się