Przetarg 6616295 - Utworzenie, utrzymywanie oraz obsługa punktu selektywnej...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6616295 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-28
przedmiot ogłoszenia
Utworzenie, utrzymywanie oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Wieś w 2019 roku.

Numer referencyjny: ZP.271.4.2019

Przedmiotem zamówienia jest : „Utworzenie, utrzymywanie oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Wieś w 2019 roku.”
A I. Charakterystyka Gminy Wielka Wieś:
1. Powierzchnia Gminy Wielka Wieś wynosi 48,30 km2.
2. Liczba mieszkańców Gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 11 877 mieszkańców.
3. Trend wzrostowy liczby mieszkańców na koniec każdego roku kształtował się następująco:
Tabela 3.1 Wzrost liczby mieszkańców w okresie 2011 - 2018 (źródło: ewidencja ludności UG Wielka Wieś)
Gmina
Wielka Wieś Liczba mieszkańców na koniec roku
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10.030 10.218 10.410 10.596 10.764 11.091 11.511 11.877

4. Liczba osób zamieszkałych wynosi 13 754 na dzień 31.12.2018 r. wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, liczba gospodarstw domowych – ok. 4000
A.2 Zakres rzeczowy zamówienia i obowiązki Wykonawcy:
1) Teren przeznaczony pod PSZOK, na dzień podpisania umowy musi spełniać wymagania:
a) teren ogrodzony, zgodny z wymaganiami określonymi przepisami, m.in. ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.),
b) wyposażony w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar,
c) wyposażony w zamykane pojemniki i kontenery oraz wiaty, chroniące zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt,
d) odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp pojazdów dowożących, jak też wywożących odpady,
e) prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż.
2) Wykonawca jest obowiązany, w związku z realizacją zadania, do:
a) posiadania stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).,
b) posiadania odpowiedniego tytułu prawnego terenu (np. własność, użytkowanie wieczyste, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia),
c) dostosowania przedmiotu zamówienia do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), przede wszystkim do:
utworzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów[…],
sporządzenia operatu przeciwpożarowego […],
d) usuwania odpadów (transport, zagospodarowanie), ponoszenia wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem PSZOK,
e) zapewnienia pracy punktu w miesiącach od 1 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w każdą sobotę miesiąca, w godz. od 09:00 do 14:00,
f) nieodpłatnego przyjmowania n/w rodzajów odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwach domowych na terenie gminy:
papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
szkło oraz opakowania ze szkła,
odpady zielone,
przeterminowane leki,
chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble lub ich części i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5 m3/rok z gospodarstwa domowego,
zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, popiół, tekstylia i odzież.
Odpady niebezpieczne np. olej, rozpuszczalniki, farby, alkalia, termometry rtęciowe, smary, kwasy, baterie, akumulatory, świetlówki oraz przeterminowane leki, tonery i tusze drukarskie będą magazynowane w zamkniętych, odpowiednio przystosowanych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/magazynie bądź zamkniętym kontenerze.
Odpady elektryczne i elektroniczne będą magazynowane w odpowiednio przystosowanych pojemnikach /regałach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/ magazynie bądź zamkniętym kontenerze,
g) umieszczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy informacyjnej zawierającej dane Wykonawcy /pełna nazwa, adres i nr telefonu/ oraz dni i godziny pracy PSZOK,
h) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy –liczba mieszkańców – ok. 13 754 na dzień 31.12.2018 r. wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, liczba gospodarstw domowych – ok. 4000, przewidywana ilość odpadów na rok ok. 329,555 Mg/rok (dane za rok 2018),
i) potwierdzania odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Wielka Wieś – poprzez wydanie przekazującemu „Karty odbioru odpadów, której kopię Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres trwania umowy (Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli potwierdzeń odbioru odpadów);
j) zważenia lub w inny sposób określenia ilości przyjętych odpadów, po odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów i odnotowywania jej w ewidencji wraz ze wskazaniem miejscowości, numeru posesji oraz danymi właściciela lub innej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości i porządku na terenie danej nieruchomości,
k) prowadzenia rejestru przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającego między innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania,
l) utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK, selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego przeznaczonych, przekazywane do instalacji odzysku,
m) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie wykazów i rocznych sprawozdań oraz przekazywanie ich do Zamawiającego, w terminie nie później niż do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1627),
n) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.),
o) uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczonych Zamawiającemu do dnia podpisania umowy.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
4) posiadania umowy z Regionalną Instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu Zachodniego na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów, o której mowa w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/509/117 z dnia 27.03.2017 roku w zakresie niniejszego zamówienia PSZOK.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540044465-N-2019 z dnia: 2019-03-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest : „Utworzenie, utrzymywanie oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Wieś w 2019 roku.” A I. Charakterystyka Gminy Wielka Wieś: 1. Powierzchnia Gminy Wielka Wieś wynosi 48,30 km2. 2. Liczba mieszkańców Gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 11 877 mieszkańców. 3. Trend wzrostowy liczby mieszkańców na koniec każdego roku kształtował się następująco: Tabela 3.1 Wzrost liczby mieszkańców w okresie 2011 - 2018 (źródło: ewidencja ludności UG Wielka Wieś) Gmina Wielka Wieś Liczba mieszkańców na koniec roku 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10.030 10.218 10.410 10.596 10.764 11.091 11.511 11.877 4. Liczba osób zamieszkałych wynosi 13 754 na dzień 31.12.2018 r. wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, liczba gospodarstw domowych – ok. 4000 A.2 Zakres rzeczowy zamówienia i obowiązki Wykonawcy: 1) Teren przeznaczony pod PSZOK, na dzień podpisania umowy musi spełniać wymagania: a) teren ogrodzony, zgodny z wymaganiami określonymi przepisami, m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), b) wyposażony w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar, c) wyposażony w zamykane pojemniki i kontenery oraz wiaty, chroniące zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt, d) odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp pojazdów dowożących, jak też wywożących odpady, e) prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż. 2) Wykonawca jest obowiązany, w związku z realizacją zadania, do: a) posiadania stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.)., b) posiadania odpowiedniego tytułu prawnego terenu (np. własność, użytkowanie wieczyste, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia), c) dostosowania przedmiotu zamówienia do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), przede wszystkim do:  utworzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów[…],  sporządzenia operatu przeciwpożarowego […], d) usuwania odpadów (transport, zagospodarowanie), ponoszenia wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem PSZOK, e) zapewnienia pracy punktu w miesiącach od 1 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w każdą sobotę miesiąca, w godz. od 09:00 do 14:00, f) nieodpłatnego przyjmowania n/w rodzajów odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwach domowych na terenie gminy:  papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,  szkło oraz opakowania ze szkła,  odpady zielone,  przeterminowane leki,  chemikalia,  zużyte baterie i akumulatory,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  meble lub ich części i inne odpady wielkogabarytowe,  odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5 m3/rok z gospodarstwa domowego,  zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, popiół, tekstylia i odzież. Odpady niebezpieczne np. olej, rozpuszczalniki, farby, alkalia, termometry rtęciowe, smary, kwasy, baterie, akumulatory, świetlówki oraz przeterminowane leki, tonery i tusze drukarskie będą magazynowane w zamkniętych, odpowiednio przystosowanych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/magazynie bądź zamkniętym kontenerze. Odpady elektryczne i elektroniczne będą magazynowane w odpowiednio przystosowanych pojemnikach /regałach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/ magazynie bądź zamkniętym kontenerze, g) umieszczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy informacyjnej zawierającej dane Wykonawcy /pełna nazwa, adres i nr telefonu/ oraz dni i godziny pracy PSZOK, h) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy –liczba mieszkańców – ok. 13 754 na dzień 31.12.2018 r. wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, liczba gospodarstw domowych – ok. 4000, przewidywana ilość odpadów na rok ok. 329,555 Mg/rok (dane za rok 2018), i) potwierdzania odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Wielka Wieś – poprzez wydanie przekazującemu „Karty odbioru odpadów, której kopię Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres trwania umowy (Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli potwierdzeń odbioru odpadów); j) zważenia lub w inny sposób określenia ilości przyjętych odpadów, po odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów i odnotowywania jej w ewidencji wraz ze wskazaniem miejscowości, numeru posesji oraz danymi właściciela lub innej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości i porządku na terenie danej nieruchomości, k) prowadzenia rejestru przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającego między innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania, l) utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK, selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego przeznaczonych, przekazywane do instalacji odzysku, m) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie wykazów i rocznych sprawozdań oraz przekazywanie ich do Zamawiającego, w terminie nie później niż do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1627), n) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), o) uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczonych Zamawiającemu do dnia podpisania umowy. 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 4) posiadania umowy z Regionalną Instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu Zachodniego na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów, o której mowa w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/509/117 z dnia 27.03.2017 roku w zakresie niniejszego zamówienia PSZOK.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest : „Utworzenie, utrzymywanie oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Wieś w 2019 roku.” A I. Charakterystyka Gminy Wielka Wieś: 1. Powierzchnia Gminy Wielka Wieś wynosi 48,30 km2. 2. Liczba mieszkańców Gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 11 877 mieszkańców. 3. Trend wzrostowy liczby mieszkańców na koniec każdego roku kształtował się następująco: Tabela 3.1 Wzrost liczby mieszkańców w okresie 2011 - 2018 (źródło: ewidencja ludności UG Wielka Wieś) Gmina Wielka Wieś Liczba mieszkańców na koniec roku 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10.030 10.218 10.410 10.596 10.764 11.091 11.511 11.877 4. Liczba osób zamieszkałych wynosi 13 754 na dzień 31.12.2018 r. wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, liczba gospodarstw domowych – ok. 4000 A.2 Zakres rzeczowy zamówienia i obowiązki Wykonawcy: 1) Teren przeznaczony pod PSZOK, na dzień podpisania umowy musi spełniać wymagania: a) teren ogrodzony, zgodny z wymaganiami określonymi przepisami, m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), b) wyposażony w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar, c) wyposażony w zamykane pojemniki i kontenery oraz wiaty, chroniące zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt, d) odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp pojazdów dowożących, jak też wywożących odpady, e) prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż. 2) Wykonawca jest obowiązany, w związku z realizacją zadania, do: a) posiadania stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.)., b) posiadania odpowiedniego tytułu prawnego terenu (np. własność, użytkowanie wieczyste, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia), c) dostosowania przedmiotu zamówienia do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), przede wszystkim do:  utworzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów[…],  sporządzenia operatu przeciwpożarowego […], d) usuwania odpadów (transport, zagospodarowanie), ponoszenia wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem PSZOK, e) zapewnienia pracy punktu w miesiącach od 1 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w każdą sobotę miesiąca, w godz. od 09:00 do 14:00, f) nieodpłatnego przyjmowania n/w rodzajów odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwach domowych na terenie gminy:  papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,oraz opakowania wielomateriałowe,  szkło oraz opakowania ze szkła,  odpady zielone,  przeterminowane leki,  chemikalia,  zużyte baterie i akumulatory,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  meble lub ich części i inne odpady wielkogabarytowe,  odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5 m3/rok z gospodarstwa domowego,  zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, popiół, tekstylia i odzież. Odpady niebezpieczne np. olej, rozpuszczalniki, farby, alkalia, termometry rtęciowe, smary, kwasy, baterie, akumulatory, świetlówki oraz przeterminowane leki, tonery i tusze drukarskie będą magazynowane w zamkniętych, odpowiednio przystosowanych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/magazynie bądź zamkniętym kontenerze. Odpady elektryczne i elektroniczne będą magazynowane w odpowiednio przystosowanych pojemnikach /regałach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/ magazynie bądź zamkniętym kontenerze, g) umieszczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy informacyjnej zawierającej dane Wykonawcy /pełna nazwa, adres i nr telefonu/ oraz dni i godziny pracy PSZOK, h) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy –liczba mieszkańców – ok. 13 754 na dzień 31.12.2018 r. wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, liczba gospodarstw domowych – ok. 4000, przewidywana ilość odpadów na rok ok. 329,555 Mg/rok (dane za rok 2018), i) potwierdzania odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Wielka Wieś – poprzez wydanie przekazującemu „Karty odbioru odpadów, której kopię Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres trwania umowy (Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli potwierdzeń odbioru odpadów); j) zważenia lub w inny sposób określenia ilości przyjętych odpadów, po odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów i odnotowywania jej w ewidencji wraz ze wskazaniem miejscowości, numeru posesji oraz danymi właściciela lub innej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości i porządku na terenie danej nieruchomości, k) prowadzenia rejestru przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającego między innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania, l) utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK, selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego przeznaczonych, przekazywane do instalacji odzysku, m) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie wykazów i rocznych sprawozdań oraz przekazywanie ich do Zamawiającego, w terminie nie później niż do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. „Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i (Dz.U. z 2018 r., poz. 1627)”, n) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), o) uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczonych Zamawiającemu do dnia podpisania umowy. 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 4) posiadania umowy z Regionalną Instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów, o której mowa w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/509/117 z dnia 27.03.2017 roku w zakresie niniejszego zamówienia PSZOK.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:  aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Wieś,  aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt n), zgodnie z ustawą o odpadach(Dz. U. z 2018 r., poz. 992, ze zm.), dokument potwierdzający tytułu prawny do terenu (np. akt własności, użytkowanie wieczyste, umowy dzierżaw, najmu, użyczenia).  umowę z Regionalną Instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu Zachodniego na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów, o której mowa w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/3509/17 z dnia 27.03.2017 roku w zakresie niniejszego zamówienia PSZOK.
Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu powinno być:
) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:  aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Wieś,  aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt n), zgodnie z ustawą o odpadach(Dz. U. z 2018 r., poz. 992, ze zm.), dokument potwierdzający tytułu prawny do terenu (np. akt własności, użytkowanie wieczyste, umowy dzierżaw, najmu, użyczenia).  umowę z Regionalną Instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów, o której mowa w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/3509/17 z dnia 27.03.2017 roku w zakresie niniejszego zamówienia PSZOK.
Informacje dodatkoweMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest:
1. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Wieś, 2. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Wieś, 3. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt n)), zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 ze zm.), dokument potwierdzający tytułu prawny do terenu (np. akt własności, użytkowanie wieczyste, umowy dzierżaw, najmu, użyczenia). 4. umowę z Regionalną Instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu Zachodniego na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów, o której mowa w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/3509/17 z dnia 27.03.2017 roku w zakresie niniejszego zamówienia PSZOK. Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez Wykonawcę zamiast dokumentów wskazanych w zdaniu poprzedzającym umowy z podmiotem posiadającym aktualne zezwolenia na odzysk i unieszkodliwiania odpadów lub aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów samodzielnie, przy czym umowa/ promesa ma gwarantować Wykonawcy korzystanie z usług tego podmiotu co najmniej przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym.
W ogłoszeniu powinno być:
1. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Wieś, 2. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Wieś, 3. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt n)), zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 ze zm.), dokument potwierdzający tytułu prawny do terenu (np. akt własności, użytkowanie wieczyste, umowy dzierżaw, najmu, użyczenia). 4. umowę z Regionalną Instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów, o której mowa w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/3509/17 z dnia 27.03.2017 roku w zakresie niniejszego zamówienia PSZOK. Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez Wykonawcę zamiast dokumentów wskazanych w zdaniu poprzedzającym umowy z podmiotem posiadającym aktualne zezwolenia na odzysk i unieszkodliwiania odpadów lub aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów samodzielnie, przy czym umowa/ promesa ma gwarantować Wykonawcy korzystanie z usług tego podmiotu co najmniej przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-11, godzina: 09:30,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-15, godzina: 09:30,
branża Sprzątanie, Ekologia, środowisko
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska, ochrona środowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90511200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się