Przetarg 10025889 - „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum...

   
Analizuj Zamówienie 10025889 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-10-20
przedmiot ogłoszenia
„Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu” w trybie realizacji „
zaprojektuj-wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i pozwoleń oraz wybudowanie w oparciu o tą dokumentację wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku Branżowego Centrum Umiejętności w przemyśle motoryzacyjnym.Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie przy ulicy Torowej w Opolu (działka nr 272, obręb Nowa Wieś Królewska).

ZP.042.3.3.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00470192/01 z dnia: 2023-10-31
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-06 11:00
Po zmianie:
2023-11-15 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-06 11:30
Po zmianie:
2023-11-15 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-05
Po zmianie:
2023-12-14


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00487925/01 z dnia: 2023-11-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-15 11:00
Po zmianie:
2023-11-22 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-15 11:30
Po zmianie:
2023-11-22 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-14
Po zmianie:
2023-12-21


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00500626/01 z dnia: 2023-11-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-22 11:00
Po zmianie:
2023-11-29 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-22 11:30
Po zmianie:
2023-11-29 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-21
Po zmianie:
2023-12-28


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00508546/01 z dnia: 2023-11-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-29 11:00
Po zmianie:
2023-12-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-29 11:30
Po zmianie:
2023-12-11 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-28
Po zmianie:
2024-01-09


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00533370/01 z dnia: 2023-12-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące Przed zmianą:
12
Po zmianie:
11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
1. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 z późn. zm.) tj. wykluczy się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Po zmianie:
1. Termin wykonania zamówienia: do 11 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 z późn. zm.) tj. wykluczy się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany
kody CPV 45111200, 45111291, 45214100, 45233200, 45300000, 45310000, 45311200, 45314300, 45316100, 45331100, 45332000, 45332400, 45333000, 71000000, 71220000, 77211400, 77211600
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , projekt budowlany

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10270313 2024-02-29
godz. 12:00
Lubuskie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dworca autobusowego oraz wiaty i zajezdni dla autobusów elektrycznych
10256759 2024-03-01
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. „Polskich Olim...
10277440 2024-03-01
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Promenady Kamienna Plaża”.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1.1 Planowane pr...
10269232 2024-03-05
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektów w gminie Radzanów - Termomodernizacja budynków szkół na...
10271143 2024-03-05
godz. 10:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku usługowego PH-415 ul. Okrzei 45 w Bełchatowie
10275999 2024-03-07
godz. 12:00
Dolnośląskie „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (...) Część 1: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projek...
10271027 2024-03-11
godz. 00:00
Wielkopolskie Dokumentacja techniczna dotycząca izolacji fundamentów Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Różana 4,4A w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawie...
10279242 2024-03-14
godz. 12:00
Opolskie Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu: etap I (zakres podstawowy) i etap II ...
10175278 2024-03-15
godz. 14:00
Dolnośląskie Prace projektowe polegające na wprowadzeniu zmian i uzupełnień w wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy budynku ośrodka sanatoryjno-wypoczynkowego ...
10266443 2024-03-19
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń części 10 piętra budynku Naukowego oraz pomieszczeń części piętra -1 budynku CEK na potrzeby Biobanku Narod...