Przetarg 7295235 - Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki...

   
Analizuj Zamówienie 7295235 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-22
przedmiot ogłoszenia
Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowio
nego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
Numer referencyjny: RGI.271.2.2020

Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji w zakresie wykonania:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
1) roboty budowlane:
a) roboty rozbiórkowe,
b) roboty ziemne,
c) elementy konstrukcyjne,
d) ankrowanie ściany szczytowej,
e) izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
f) podłoże betonowe na gruncie,
g) konstrukcja dachu,
h) pokrycie dachu,
i) ścianki działowe murowane, ocieplenie ścian zewnętrznych,
j) tynki wewnętrzne,
k) wylewki,
l) ścianki działowe,
m) sufity,
n) podsadzki,
o) ceramiczne okładziny ścian,
p) roboty malarskie,
q) stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna,
r) stolarka drzwiowa wewnętrzna,
s) elewacja,
t) rusztowanie,
u) cokół,
v) roboty kowalsko – ślusarskie,
w) dźwig;
2) instalacje sanitarne:
a) instalacja wentylacji,
b) instalacja c.o.,
c) instalacja wod-kan,
d) instalacja gazu;
3) instalacja elektryczna:
a) zasilanie: rury osłonowe; koryta; uziemienie: zasilanie, korytka kablowe parter i piętro, montaż rozdzielnicy RG1, montaż rozdzielnicy RGK, montaż rozdzielnicy RG2, uziemienie; szyna wyrównawcza kotłownia;
b) parter: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa i telefonia, pomiary;
c) piętro: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa i telefonia, pomiary;
d) oświetlenie zewnętrzne; zasilanie pompy ciepła;
4) kanalizacja deszczowa,
5) zagospodarowanie terenu:
a) droga wewnętrzna, miejsca postojowe,
b) plac manewrowy,
c) ciąg pieszy z kotki brukowej betonowej 6/6/6 cm,
d) ciąg pieszy z płyt chodnikowych betonowych gr. 8 cm i schody zewnętrzne,
e) taras z płyt chodnikowych betonowych gr. 8 cm i schody zewnętrzne,
f) miejsce gromadzenia odpadów – wiata w konstrukcji szkieletowej z opierzeniem listew drewnianych,
g) mur oporowy,
h) formowanie nasypu, obsianie trawą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540020070-N-2020 z dnia: 2020-02-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty zabytkowe, obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45111100, 45233140, 45261100, 45261300, 45262100, 45262300, 45262500, 45311100, 45311200, 45312000, 45312100, 45331100, 45331200, 45332000, 45333000, 45410000, 45420000, 45430000, 45442000, 45443000, 45450000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się