Przetarg 10273359 - Utwardzenie dróg w miejscowościach Skowieszynek, Okale,...

   
Analizuj Zamówienie 10273359 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-20
przedmiot ogłoszenia
Utwardzenie dróg w miejscowościach Skowieszynek, Okale, Dąbrówka, Rzeczyca, Cholewianka, Zbędowice, Witoszyn

Część 1: „Utwardze
nie drogi gminnej w msc. Skowieszynek, dz. nr ewid. 315”, której zakres przedmiotu zamówienia przebudowę drogi gminnej nr 124141L na odcinku od km rob. 0+000 do km 0+211,30 w msc. Skowieszynek.:a) Roboty przygotowawcze i pomiarowe;b) Mechaniczne zdjęcie humusu gr. 15 cm w miejscu planowanych poszerzeń;c) Roboty ziemne;d) Wykonania wzdłuż jedno po prawej lub lewej stroni poszerzenia – opornika z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 18 cm i szer. zmiennej;e) Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszya poprzez wykonanie warstwy podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm oraz warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5m stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm;f) Uzupełnienie poboczy ziemnych na szer. 0,5 m wraz z wyprofilowaniem zagęszczeniem;Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:a) organizację i zagospodarowanie placu budowy;b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy;c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwe organy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych – jeżeli zajdzie taka konieczność;d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia;e) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie w terenie;f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Część 2: Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+989,04 na dz. nr ewid. 656 obręb Męćmierz Okale”, której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej – działka nr ewid. 656 w msc. Okale, w tym m.in.:a) Roboty przygotowawcze i pomiarowe;b) Prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni;c) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem;d) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm;e) Wykonanie warstw konstrukcyjnych;f) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, tj. warstwy ścieralnej gr. 3 cm, warstwy wiążącej wyrównawczej gr. 3 cm;g) Wykonanie poboczy gruntowych;Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:a) organizację i zagospodarowanie placu budowy;b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy;c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwe organy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych – jeżeli zajdzie taka konieczność;d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia;e) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie w terenie;f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Część 3: „Utwardzenie drogi gminnej w msc. Dąbrówka dz. nr ewid. 220/5, 220/4”, której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 107836L na odcinku od km 0+010 do km 0+626 w msc. Dąbrówka, w tym m.in.:a) Roboty przygotowawcze i pomiarowe;b) Regulacja wysokościowa studzienek;c) Wykonanie wzdłuż istniejącej jezdni z kruszywa obustronnego poszerzenia jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm i szer. zmiennej;d) Wykonanie na całym odcinku wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie: - warstwy podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, średniej gr. 8 cm;- warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm;- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 3 cm;- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm;e) Wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 12 cm i szer. 0,5m;f) Wykonanie nowego oznakowania pionowego;Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:a) organizację i zagospodarowanie placu budowy;b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy;c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwe organy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych – jeżeli zajdzie taka konieczność;d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia;e) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie w terenie;f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Część 4: 4.2.4. część 4 zamówienia – „Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 118 w msc. Rzeczyca”, której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej – działka nr ewid. 118 w msc. Rzeczyca, etap 1, długość 175 mb, w tym m.in.:a) Roboty przygotowawcze i pomiarowe;b) Regulacja wysokościowa studzienek;c) Prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni;d) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem;e) Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 12 cm;f) Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych podwójnie zbrojonych typu JOMB wraz z wypełnieniem otworów kruszywem łamanymZakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:a) organizację i zagospodarowanie placu budowy;b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy;c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwe organy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych – jeżeli zajdzie taka konieczność;d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia;e) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie w terenie;f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Część 5: Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 485 i 486 w msc. Cholewianka – etap 3”, której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 485 i 486 obręb Cholewianka, - etap 3, długość odcinka 229 mb, w tym m.in.:a) wykonanie koryta mechanicznego gł. 20 cm;b) profilowanie i zagęszczenie podłoża;c) wykonanie podbudowy z piasku z piasku stabilizowanego cementem, gr. 15 cm;d) ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych żelbetowych typu JOMB na szerokości 2,75 m, długość odcinka 229 mbe) uzupełnienie poboczy ziemią pozyskaną z korytowania;f) obsługa geodezyjna;g) roboty porządkowe;h) regulacja wysokościowa studzienek;Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:a) organizację i zagospodarowanie placu budowy;b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy;c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwe organy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych – jeżeli zajdzie taka konieczność;d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia;e) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie w terenie;f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Część 6: 4.2.6. część 6 zamówienia – „Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędowice”, której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 663 w miejscowości Zbędowice, etap 2 – długość odcinka 193 mb, w tym m. in.:a) roboty pomiaroweb) wykonanie koryta gł. 15 cm na poszerzenie jezdni;c) wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm;d) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;e) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. 8 cm;f) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. 15;g) skropienie podbudowy emulsją asfaltową;h) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 5 cm;i) wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:a) organizację i zagospodarowanie placu budowy;b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy;c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwe organy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych – jeżeli zajdzie taka konieczność;d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia;e) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie w terenie;f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Część 7: 4.2.7. część 7 zamówienia – „Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 709 w msc. Witoszyn”, której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej działka nr ewid. 709 w msc. Witoszyn, długość odcinka 274 mb, w tym m. in.:a) prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni;b) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem;c) wykonanie warstw konstrukcyjnych, gr. 3 cm;d) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – biumicznej gr. 3 cm;e) wykonanie poboczy gruntowych;f) obsługa geodezyjna;g) roboty porządkowe;Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:a) organizację i zagospodarowanie placu budowy;b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy;c) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwe organy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych – jeżeli zajdzie taka konieczność;d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia;e) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie w terenie;

IRG.271.1.3.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00213830/01 z dnia: 2024-02-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-06 10:00
Po zmianie:
2024-03-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-06 11:00
Po zmianie:
2024-03-08 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-04
Po zmianie:
2024-04-06


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00221219/01 z dnia: 2024-02-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
c.d. rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia :
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi
o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania,
8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego,
9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów;
10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej.
11) zmiany technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów budowalnych w sytuacji, gdy:
a) proponowane rozwiązanie/materiał budowlany jest równorzędne/lub lepsze/y funkcjonalnie, jakościowo i technicznie
b) pozwoli to na zmniejszenie kosztów budowy, kosztów eksploatacji lub usprawni proces inwestycyjny.
12) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie stanowiącej załącznik nr 1.
Po zmianie:
5)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lubhydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy pzp,7)zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania,, 9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów;10)zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej.11)zmiany technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów budowalnych w sytuacji, gdy: a) proponowane rozwiązanie/materiał budowlany jest równorzędne/lub lepsze/y funkcjonalnie, jakościowo i technicznie b) pozwoli to na zmniejszenie kosztów budowy, kosztów eksploatacji lub usprawni proces inwestycyjny. 12)konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie stanowiącej załącznik nr 1.13) Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:1)wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku, zwany dalej wskaźnikiem GUS2) w sytuacji, gdy średnia wskaźnika GUS za dowolny okres rozliczeniowy realizacji usługi przypadający po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 115%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za ten okres rozliczeniowy;3)zmiana wskaźnika GUS w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;4)uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają dla okresu upływającego po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy; 5)wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;6)uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa w dniu zakończenia realizacji umowy.7)strona może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
A x (B% - 115%) = C, A – wartość wynagrodzenia umownego wykonawcy za dany okres rozliczeniowy,B – wartość wskaźnika GUS (ustalona zgodnie z pkt 2), C - wartość zmiany umowy;Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje ujęte zostały w załącznikach do swz.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-08 10:00
Po zmianie:
2024-03-11 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-08 11:00
Po zmianie:
2024-03-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-06
Po zmianie:
2024-04-09
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45100000, 45111000, 45233000, 45233140, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10441034 2024-04-29
godz. 11:00
Wielkopolskie WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ŻŁOBKACH BALBINKA, STOKROTKA ORAZ CALINECZKA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW – PRACE MODERNIZACYJNE – PODNIESIENIE STA...
10431548 2024-04-29
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja placu manewrowego magazynów dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Nakło w Nakle nad Notecią.według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszeg...
10441528 2024-04-30
godz. 09:00
Małopolskie Część 1: Przedmiotem zamówienia są : „ Prace remontowe na drogach leśnych Nadleśnictwa Piwniczna polegające na likwidacji szkód po nawalnych deszczach powstałych w 2023 r. „3.2...
10294203 2024-04-30
godz. 10:00
Dolnośląskie Przebudowa (modernizacja) dróg wewnętrznych w miejscowości Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w rama...
10428047 2024-05-06
godz. 08:00
Śląskie Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim Zamówienie obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu (pozwolenie na budowę / zgłoszenie ro...
10395721 2024-05-06
godz. 11:30
Łódzkie „Remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Łodzi” ETAP 4 Przedmiot zamówienia obejmuje Remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Łodzi ETAP 4 z podziałem na 2 zadania:Zadanie 1: R...
10421735 2024-05-09
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni dla OZG Bydgoszcz miasta Toruń. Zadanie 1. Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni asfaltowej dla miasta Toruń. Zadanie 2. Wykonanie ...
10446095 2024-05-09
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego w Marklowicach Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ul. Kilińskiego.Obecnie ul. Kilińskiego ma nawierzchnię asfaltowa o szer. ok. 3,0 mb. P...
10406859 2024-05-10
godz. 10:00
Śląskie Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach w formule projektuj i buduj” 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa most...
10425153 2024-05-16
godz. 10:00
Śląskie Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy - roboty budowlane Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa/przebudowa układu drogowego w obrębie stacji kolejowej Gliwice – ...