Przetarg 7392142 - Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Dzierzgoń...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7392142 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-18
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Dzierzgoń
Numer referencyjny: Znak sprawy: SKS.271.1.2020

Kompleksowe wykonanie
usług z zakresu utrzymania zieleni we wskazanych strefach i terenach publicznych miasta i gminy Dzierzgoń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami i przepisami.
Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się o wspólne udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców.
W przypadku wygrania przetargu Wykonawca, który zamierza wykonanie części zamówienia powierzyć podwykonawcom, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 Kodeksu Cywilnego, a w szczególności do zawarcia umów przelewu na rzecz podwykonawców wierzytelności, należnych im za wykonane roboty. Niespełnienie powyższego spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: obsługę sprzętu do okoszeń i wycinki, prace nasadzeniowe i pielęgnacyjne zieleni.
Cena ofertowa nie podlega waloryzacji.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się