Przetarg 10066471 - Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład...

   
Analizuj Zamówienie 10066471 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

1. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW1) Koszenie trawników i zebranie powstałych odpadów:a) 5 razy w roku 2024 powierzchnia do każdorazowej usługi wynosi 76 609 m² b) 3 razy od lipca 2024r. dodatkowa powierzchnia 13 794 m22) Dodatkowe koszenie trawy przed Dniami Oleśnicy, Dniami Europy, przed Bożym Ciałem o łącznej powierzchni 24 967 m2 w obrębie ulic:- Wrocławska 3-5-7, Bociania 11, 17-18-19,- Rynek 20-24, Rycerska 18-19, Wrocławska 2-4-6,- Wrocławska 10, 22, 24,- Rycerska 20-22, 23-25, 26-29,- Łużycka 5-11, Kościelna 9-10, 12, 14, Łużycka 16-18,- Kościelna 16-18, Łużycka 1-3,- Matejki 20-22, Kościelna 4-4of., Okrężna 11-13,- Matejki 1-3, Rynek 31-37, - Matejki 24-26, Rynek 25-29,- Matejki 11-11a,- 3 Maja 69, 3 Maja 70-71, Rynek 45a-48,- 3 Maja 64-66,5-10,Zamkowa 7, Sejmowa 11- 3 Maja 1-3a, Sejmowa 12-14, Rynek 50-54,- Sejmowa 5-9b,- Prusa 2,- Św. Jadwigi 1-3-5, 4, 6, Rynek 38-39,- ks. Sudoła 13-14, 27, 33-36, - Krzywoustego 72-75, ks. Sudoła 37-38,- Armii Krajowej 5-8, Słoneczna 16-17, Lelewela 1-2, ks. Sudoła 15-18,- Lwowska nr 2, 4/ Sinapiusa 1-7, - Lwowska nr 3, 6-8, 26, - Wałowa nr 13, plac zabaw- Rzemieślnicza 1, 3, 5a, 6c, - Skłodowska 1-3a, 5 – 5i3) Koszenie trawników na terenie rekreacyjnym przy ul. Wileńskiej należy przeprowadzić w okresie od kwietnia do listopada z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu. Koszenie murawy boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 60m należy wykonywać w okresie od kwietnia do listopada minimum 4 razy w miesiącu. Ponadto w okresie letnim minimum 3 razy w tygodniu należy nawadniać murawę boiska (wodę udostępnia oraz jej koszt pokrywa Zamawiający).4) Każdorazowo oczyszczanie z ziemi i wycinanie z trawy obszarów przy krawężnikach chodnikowych i obrzeżach chodnikowych.5) Nawożenie minimum 2 razy w roku oraz wertykulacja (marzec/kwiecień oraz na wrzesień/październik) murawy boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 60m mieszczącego się przy ul. Wileńskiej.6) Każdorazowy wywóz zgrabionej trawy z podanej powierzchni na wysypisko śmieci.7) Koszty utylizacji nieczystości stałych na wysypisku śmieci pokrywa Wykonawca.8) Wykonawca pokrywa koszt zakupu środków ochrony roślin i nawozów na wykonanie całego zadania.9) Wykonawca po każdorazowym użyciu środków ochrony roślin sporządzi stosowny protokół określający zakres wykonywanych prac i rodzaj użytego środka. II. PIELĘGNACJA I OCHRONA DRZEW, KRZEWÓW, RÓŻ, ŻYWOPŁOTÓW, RABAT 1. Wycinka drzew, formowanie koron drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew do 1 184 szt. rocznie wskazanych przez Zamawiającego z wykazu obejmującego 2 184 szt. 2. Wykaz drzew przeznaczonych do formowania i cięcia stanowi załącznik nr 1. Drzewa przeznaczone do wycinki w liczbie nie większej niż 40 sztuk rocznie lub formowania koron drzew i cięć pielęgnacyjnych Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy na bieżąco w miarę potrzeb. W przypadku wykonania wycinki w zakresie Wykonawcy należy również wykonać frezowanie korzenia wraz z uzupełnieniem ubytku ziemi a następnie posiać trawę.3. Przed przystąpieniem do formowania koron drzew należy każdorazowo uzgodnić z dendrologiem zakres cięć na koszt Wykonawcy. Formowanie koron drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew należy wykonywać z podnośnika. Koszt wynajęcia podnośnika pokrywa Wykonawca. Każdorazowo wycinanie odrostów na drzewach rosnących przy ziemi w czasie koszenia trawy.4. Formowanie i cięcia pielęgnacyjne, odchwaszczanie krzewów i żywopłotów – 11 023 m2 trzy razy w roku.5. Całoroczna pielęgnacja róż 1 610 szt. na powierzchni 690 m2. Całoroczna pielęgnacja róż polega na wiosennym rozkopczykowaniu, plewieniu i hakaniu, przycince róż, wykonywaniu oprysków chemicznych, grzybo – i chwastobójczym zasilaniu gleby nawozem, kopczykowanie na zimę. 6. Całoroczna pielęgnacja rabat – 126 szt. całoroczna pielęgnacja rabat polega na plewieniu, przecince krzewów, krzewów kwiatowych, żywopłotu, wykonywaniu oprysków chemicznych, grzybo – i chwastobójczym zasilaniu gleby nawozem.7. Przegląd drzew w ilości 2 184 szt. i krzewów w ilości 11 023 m2 w okresie wiosennym i jesiennym oraz sporządzenie protokołu z przeglądu drzew przez osobę z uprawnieniami rzeczoznawcę do spraw zadrzewień i zieleni.8. Podlewanie rabat i drzew, każdorazowo po maksymalnie 3 dniach bez deszczu. W przypadku utrzymywania się wysokich temperatur należy podlewać częściej, z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie roślin w należytym stanie. Wodę oraz jej koszt zapewnia i pokrywa Wykonawca (nie dotyczy terenu rekreacyjnego przy ul. Wileńskiej). 9. Zgrabienie i wywóz przyciętych gałęzi, konarów z drzew oraz odciętych gałązek, gałązek krzewów róż i żywopłotów na wysypisko śmieci. 10. Koszt utylizacji nieczystości stałych pokrywa Wykonawca. 11.Wykonawca pokrywa koszt zakupu środków ochrony roślin i nawozów na wykonanie całego zadania.12.Wykonawca po każdorazowym użyciu środków ochrony roślin sporządzi stosowny protokół określający zakres wykonywanych prac i rodzaj użytego środka. III. NASADZENIA I INNE ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELONYCH.1.Wykonanie nowych rabat:- przy ul. Jana Sinapiusa - 1 szt. – o pow. 120 m2- przy ul. Jana Matejki 1-3 - 3 szt. o pow. 10 m2 Przy tworzeniu nowych rabat, pozostałe po wycince pnie drzew powinny zostać poddane frezowaniu.2. Przed wykonaniem nowych rabat przedstawić projekty nasadzeń. 3. Renowacja trawników 500 m2 rocznie.4. Usuwanie wiatrołomów oraz ścinki suchych drzew do 30 szt. rocznie, sprzątanie terenu oraz utylizacja gałęzi z wyżej wymienionych prac.5. Uzupełnianie na bieżąco kory w istniejących rabatach w razie potrzeby. Koszt zakupu kory pokrywa Wykonawca.6. Uzupełnienie ziemi i nasadzeń (co najmniej dwa gatunki roślin) w gazonach 65 szt. betonowych wraz z podlewaniem przez cały okres wegetacji roślin. Koszt zakupu roślin pokrywa Wykonawca. Wodę oraz jej koszt zapewnia i pokrywa Wykonawca.7. Zakup i wkopanie 40 szt. drzew rodzimych liściastych o typowych koronach i średnicy pnia na wysokości 1m nie mniejszym niż 14cm które należy posadzić do końca 2024r. 8. Pielęgnacja nowo posadzonych drzew i rabat oraz ich podlewanie, każdorazowo po maksymalnie 3 dniach bez deszczu. W przypadku utrzymywania się wysokich temperatur, należy podlewać częściej, z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie roślin w należytym stanie. Na wykonane nasadzenia wykonawca udzieli gwarancji 24 miesiące od dnia zgłoszenia wykonania usługi. 9. Koszt utylizacji stałych na wysypisku śmieci pokrywa Wykonawca.10. Wykonawca pokrywa koszt zakupu środków ochrony roślin i nawozów na wykonanie całego zadania.11. Wykonawca po każdorazowym użyciu środków ochrony roślin sporządzi stosowny protokół określający zakres wykonywanych prac i rodzaj użytego środka.

MT.481.15.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00493982/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 09:00
Po zmianie:
2023-11-20 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 10:00
Po zmianie:
2023-11-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-19
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10276894 2024-03-06
godz. 13:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę p/n „Pielęgnacja istniejących nasadzeń w pasach drogowych w gminie Kobierzyce.”Zamówienie polega na pielęgnacji przez Wykona...
10275305 2024-03-07
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: „Ukształtowanie terenów zielonych w ramach realizacji zadania: Modernizacja trzech obiektów turystyczno – rekreacyjnych na terenie Gminy Spytkowice w ram...
10274267 2024-03-07
godz. 11:00
Dolnośląskie Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Parkowej w Głuszycy. 2. Przedmiotem zadania jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj roboty budowlanej tj. dokumentacji projektowej oraz prac p...
10273174 2024-03-07
godz. 12:00
Dolnośląskie Wykonanie zadania pn.: „Park Aleksandry Natalii-Świat - przebudowa ścieżki parkowej na skwerze między ul. Stacyjną i Bolesławiecką we Wrocławiu oraz wprowadzenie zieleni”. 1. Pr...
10276445 2024-03-08
godz. 12:00
Podlaskie Rewitalizacja zabytkowego Parku Dyrekcyjnego przy Technikum Leśnym w Białowieży Część 1: Wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie ścieżek ziemno-żwirowych, wymiana nawierzchni drog...
10290555 2024-03-11
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych przynależnych do budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 3 w Krakowie oraz Krajowej Szkoły S...
10297764 2024-03-12
godz. 10:00
Dolnośląskie Utrzymanie terenów zielonych Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z podziałem na części. Część 1: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje m.in.:- koszenie nawierzchni trawiastych (cz...
10298568 2024-03-15
godz. 15:00
Lubuskie Sprzedaż drewna z terenu Nadzoru Wodnego w Zielonej Górze – działka 484/2 ob. Ługi sprzedaż
10294897 2024-03-18
godz. 10:00
Łódzkie ,,Urządzenie Palcu Różanego w miejscowości Marzenin" 1. Przedmiotem zamówienia jest „Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin.”, w ramach Programu Rządowy Fundusz Pol...
10278821 2024-03-22
godz. 08:30
Opolskie "Przebudowa ul. Poprzecznej" - 2 części. Część 1: Część I pn.: „Przebudowa ul. Poprzecznej w zakresie przebudowy drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowań oraz infrastruktury ...