Przetarg 7398074 - Utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7398074 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-23
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020 - 2023
Numer referencyjny: BZP.271.20.2020.MA

1. Prze
dmiotem zamówienia jest utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp.
w latach 2020-2023.

Przedmiot zamówienia obejmie:
1) wykonanie nowego oraz odnowienie (odtworzenie) cienkowarstwowego oznakowania
poziomego (barwy białej, czerwonej, niebieskiej, zielonej i pomarańczowej) farbą przeznaczoną do wykonania poziomych oznakowań dróg miejskich, przystosowaną do posypywania kulkami szklanymi, o grubość powłoki znaku poziomego (mierzonej na mokro) 0,4-0,8 mm.
2) wykonanie nowego oraz odnowienie (odtworzenie) grubowarstwowego oznakowania poziomego z masy chemoutwardzalnej nakładanej warstwą grubości 0,9-3,5 mm, przystosowanej do posypywania kulkami szklanymi,
3) usuwanie znaków drogowych poziomych wykonanych w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej.

Przewidywany zakres robót:
− oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą przeznaczoną do wykonania poziomych oznakowani dróg miejskich z zastosowaniem kulek szklanych w tym:
• linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe ,
• linie segregacyjne i krawędziowe przerywane,
• przejścia dla pieszych,
• znaki poprzeczne i uzupełniające,
• strzałki,
• oznakowanie powierzchni przejazdu dla rowerzystów ( barwa czerwona),
• oznakowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych (barwa niebieska),
− wykonanie symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym - TREMOZNAKI,
− wykonanie symboli znaków pionowych w oznakowania poziomym cienkowarstwowym - PIKTOGRAMY (barwa biała i kolorowa),
− oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych (barwa biała
i kolorowa),
− oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych – pasy wibracyjne grub. 4 mm (barwa kolorowa),
− symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym grubowarstwowe termoplastyczne grub. 4 mm - PIKTOGRAMY (barwy kolorowej),
− likwidacja istniejącego oznakowania:
• cienkowarstwowego,
• grubowarstwowego,
− tymczasowe oznakowanie taśmą samoprzylepną najazdową żółtą o szer. 12 cm.
Szczegółowy zakres robót, lokalizacja oraz termin wykonania będzie ustalany na bieżąco
z Wykonawcą wg. wskazań Zamawiającego.
Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku gdy wartość wykonanych robót osiągnie wartość przedmiotu umowy, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540053949-N-2020 z dnia: 2020-03-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-04-07, godzina: 08:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-04-09, godzina: 08:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540059117-N-2020 z dnia: 2020-04-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-04-09, godzina: 08:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-04-10, godzina: 08:00
branża Drogownictwo
podbranża organizacja ruchu drogowego
kody CPV 45233221
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się