Przetarg 8158846 - Utrzymanie, konserwacja i remont urządzeń infrastruktury...

   
Analizuj Zamówienie 8158846 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-25
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie, konserwacja i remont urządzeń infrastruktury systemu Tristar na terenie Gdyni Numer referencyjny: EZP.271.18.2021
1
. Przedmiotem zamówienia jest usł. utrzymania i konserwacji urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ZiSR) TRISTAR wraz instalacjami budynkowymi Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Cz. 1 – utrzymanie urządzeń i instalacji klimatyzac., wentylac. oraz skroplin w pomieszczeniach Centrum ZiSR TRISTAR
Cz. 2 - utrzymanie syst. kontroli dostępu i syst. sygnalizacji włamania i napadu w Centrum ZiSR TRISTAR
Cz. 3 - modernizację oraz utrzymanie stałych urządzeń gaśniczych w Centrum ZiSR TRISTAR
Cz. 4 - utrzymanie rozdzielnic elektr.
Cz. 5 - utrzymanie sieci światłowod. syst. TRISTAR
Cz. 6 - wykonywanie bieżących działań konserwac. urządzeń oraz elementów infrastr. syst. TRISTAR
Cz. 7 - wykonywanie napraw oraz usuwanie skutków awarii urządzeń oraz elementów infrastruktury syst. TRISTAR
Cz. 8 - wsparcie producenta dla wybranych urządzeń infrastr. teleinformat. w Centrum ZiSR TRISTAR
Utrzymanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz skroplin w pomieszczeniach Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz skroplin w pomieszczeniach Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki: a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik A do SWZ, b) Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji – Załącznik A1 c) Dokumentacja projektowa - Załącznik A2 d) Instrukcje obsługi i DTR – Załącznik A3 e) Instrukcje konserwacji - Załącznik A4 f) Karty katalogowe i certyfikaty urządzeń - Załącznik A5 g) Zestawienie kart katalogowych i certyfikatów urządzeń - Załącznik A6 h) Specyfikacje techniczne części zamiennych - Załącznik A7 i) Wzór protokołu przeglądu konserwacyjnego - Załącznik A8 j) Wzór protokołu ryczałtowego – miesięcznego - Załącznik A9 k) Formularz cenowy – załączniki 1A do SWZ, l) Wzór umowy – załącznik nr 9a do SWZ. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących: Część 1 - nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, usuwania usterek i awarii instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz skroplin w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni, obejmujących: usuwanie usterek i awarii. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.
Utrzymanie systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki: a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik B do SWZ, b) Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji – Załącznik B1 c) Dokumentacja projektowa - Załącznik B2 d) Instrukcje obsługi i DTR – Załącznik B3 e) Instrukcje konserwacji - Załącznik B4 f) Karty katalogowe i certyfikaty urządzeń - Załącznik B5 g) Zestawienie kart katalogowych i certyfikatów urządzeń - Załącznik B6 h) Specyfikacje techniczne części zamiennych - Załącznik B7 i) Wzór protokołu przeglądu konserwacyjnego - Załącznik B8 j) Wzór protokołu ryczałtowego – miesięcznego - Załącznik B9 k) Formularz cenowy – załącznik 1B do SWZ, l) Wzór umowy – załącznik nr 9b do SWZ. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących: Część 2 - nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, usuwania usterek i awarii instalacji systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni, obejmujących: usuwanie usterek i awarii. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.
Modernizacja oraz utrzymanie stałych urządzeń gaśniczych w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oraz utrzymanie stałych urządzeń gaśniczych w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki: a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik C do SWZ, b) Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji – Załącznik C1 c) Dokumentacja projektowa - Załącznik C2 d) Instrukcje obsługi i DTR – Załącznik C3 e) Instrukcje konserwacji - Załącznik C4 f) Karty katalogowe i certyfikaty urządzeń - Załącznik C5 g) Zestawienie kart katalogowych i certyfikatów urządzeń - Załącznik C6 h) Specyfikacje techniczne części zamiennych - Załącznik C7 i) Książka eksploatacji - Załącznik C8 j) Wzór protokołu ryczałtowego – miesięcznego - Załącznik C9 k) Wymagania do modernizacji - Załącznik C10 l) Formularz cenowy – załącznik 1C do SWZ, m) Wzór umowy – załącznik nr 9c do SWZ. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących: Część 3 - nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, usuwania usterek i awarii instalacji stałych urządzeń gaśniczych w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni, obejmujących: usuwanie usterek i awarii. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.
Utrzymanie rozdzielnic elektrycznych i zasilania gwarantowanego UPS w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni Część nr 4 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rozdzielnic elektrycznych i zasilania gwarantowanego UPS w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki: a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik D do SWZ, b) Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji – Załącznik D1 c) Dokumentacja projektowa - Załącznik D2 d) Instrukcje obsługi i DTR – Załącznik D3 e) Instrukcje konserwacji - Załącznik D4 f) Specyfikacje techniczne części zamiennych - Załącznik D5 g) Wzór protokołu przeglądu konserwacyjnego - Załącznik D6 h) Wzór protokołu ryczałtowego – miesięcznego - Załącznik D7 i) Formularz cenowy - załącznik 1D do SWZ, j) Wzór umowy – załącznik nr 9d do SWZ. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących: Część 4 - nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, usuwania usterek i awarii instalacji rozdzielnic elektrycznych i zasilania gwarantowanego UPS w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni, obejmujących: usuwanie usterek i awarii. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.
Utrzymanie sieci światłowodowej systemu TRISTAR na terenie Gdyni Część nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie sieci światłowodowej systemu TRISTAR na terenie Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki: a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik E do SWZ, b) Formularz cenowy – załącznik 1E do SWZ, c) Instrukcje konserwacji - załącznik E2 do SWZ d) Instrukcje użytkowania - załącznik E3 do SWZ e) Wzór umowy – załącznik nr 9e do SWZ. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących: Część 5 - nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wykonywania okresowych konserwacji studni teletechnicznych, usuwania usterek i awarii sieci światłowodowej, aktualizacji map sieci światłowodowej TRISTAR w Gdyni, obejmujących: usuwanie usterek i awarii oraz aktualizacja map sieci. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.
Wykonywanie bieżących działań konserwacyjnych urządzeń oraz elementów infrastruktury systemu TRISTAR na terenie Gdyni Część nr 6 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących działań konserwacyjnych urządzeń oraz elementów infrastruktury systemu TRISTAR na terenie Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki: a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik F do SWZ, b) Wykaz podstawowych czynności - Załącznik F1 c) Spis urządzeń infrastruktury - Załącznik F2 d) Instrukcje konserwacji - Załącznik F3 e) Formularz cenowy – załącznik 1F do SWZ, f) Wzór umowy – załącznik nr 9f do SWZ. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących: Część 6 - nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wykonywania bieżących działań konserwacyjnych urządzeń oraz elementów infrastruktury systemu TRISTAR na terenie Gdyni. obejmujących: prowadzenie działań konserwacyjnych. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.
Wykonywanie napraw oraz usuwanie skutków awarii urządzeń oraz elementów infrastruktury systemu TRISTAR na terenie Gdyni Część nr 7 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz usuwanie skutków awarii urządzeń oraz elementów infrastruktury systemu TRISTAR na terenie Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki: a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik G do SWZ, b) Spis urządzeń infrastruktury - Załącznik G1 c) Instrukcje konserwacji - Załącznik G2 d) Formularz cenowy – załącznik 1G do SWZ, e) Formularz cenowy – załącznik 2G do SWZ, f) Wzór umowy – załącznik nr 9g do SWZ. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących: Część 7 - nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wykonywania napraw oraz usuwania skutków awarii urządzeń oraz elementów infrastruktury systemu TRISTAR na terenie Gdyni, obejmujących: usuwanie usterek i awarii. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.
Wsparcie producenta dla wybranych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni Część nr 8 1. Przedmiotem zamówienia jest wsparcie producenta dla wybranych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki: a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik H do SWZ, b) Spis urządzeń objętych wsparciem producenta - Załącznik H1 c) Formularz cenowy – załącznik 1H do SWZ, d) Wzór umowy – załącznik nr 9h do SWZ. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących: Część 8 - nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie zapewnienia wsparcia producenta dla wybranych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni, obejmujących: zakup wsparcia dla sprzętu. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 121-321125 z dnia 2021-06-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/09/2021
Powinno być:
Data: 27/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/06/2021
Czas lokalny: 12:00
branża Energoelektryczna, Komputery, informatyka, technika biurowa, Ochrona, Wentylacja i klimatyzacja, Telekomunikacja, Telefony
podbranża sieci zewnętrzne, serwis, naprawa, instalacje, sprzęt i instalacje p-poż, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne, instalacje
kody CPV 32562200, 38621000, 42961100, 45310000, 45312100, 45315300, 50000000, 50230000, 50312600, 50331000, 50334400, 50413200, 50530000, 50700000, 50710000, 50712000, 50730000, 50800000, 71315410, 71356300, 72590000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się