Przetarg 8004600 - Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy instalacji oraz...

   
Analizuj Zamówienie 8004600 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-03-08
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy instalacji oraz urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, skwerów, most
w, estakad, tuneli, przejść podziemnych oraz iluminacji wybranych obiektów GMK Numer referencyjny: 5/II/2021
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu, konserwacji i wykonaniu bieżących napraw instalacji oraz urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, skwerów, mostów, estakad, tuneli, przejść podziemnych oraz iluminacji wybranych obiektów GMK. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące rodzaje instalacji oświetleniowej: a) oświetlenie uliczne: -Sieć wydzielona kablowa i napowietrzna; -Sieć wspólna z siecią rozdzielczą n/n TAURON S.A. Kraków; -Sieć wspólna z siecią trakcyjną; -Sieć kablowa z oprawami przewieszkowymi (złącza w elewacjach kamienic); -Sieć wspólna z sygnalizacją świetlną, b) oświetlenie drogowe,c) oświetlenie parkowe,d) oświetlenie mostów,e) oświetlenie estakad,f) iluminacja obiektów,g) oświetlenie miejsc podziemnych,h) oświetlenie tuneli (z wyjątkiem tunelu tramwajowego pod Dworcem Głównym). 2) Zamówienie obejmuje także zlecenia dodatkowe. Prace zlecane przez zamawiającego do realizacji przez wykonawcę, przekraczające przyjęty do realizacji zakres prac konserwacyjnych i utrzymaniowych, nie wpływają na zmianę wysokości ceny zamówienia.3) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Zakresu rzeczowego - zał 6 do SWZ; Instrukcji eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji GMK – zał 11 do SWZ; Projektowanych postanowień umownych - zał 2 do SWZ; Wytycznych dla oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego, oświetlenia przejść dla pieszych oraz iluminacji – zał 12 do SWZ; Stanu ilościowego punktów świetlnych na dzień 1 stycznia 2021r-zał 13 do SWZ; Kalendarza świecenia – zał 14 do SWZ. 4) Wymagany okres gwarancji: min. 36; max. 48 m-cy.5) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a.pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja usługi;b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie usługi. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie
kody CPV 45310000, 50232100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się