Przetarg 6559904 - Utrzymanie czystości na terenach gminnych w 2019 r. - II...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6559904 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-01
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie czystości na terenach gminnych w 2019 r. - II przetarg
Numer referencyjny: BZ.271.4.2019

1. Przedmiotem zamówieni
a jest świadczenie przez Wykonawcę usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości na terenach wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) opróżnianie koszy ulicznych na terenie Sulechowa,
b) opróżnianie koszy ulicznych na terenach wiejskich,
c) utrzymanie czystości na chodnikach (wykaz chodników zestawiono w tabeli nr 1 opisu przed-miotu zamówienia),
d) utrzymanie czystości na ulicach na terenie Sulechowa (wykaz ulic zestawiono w tabeli nr 2 opisu przedmiotu zamówienia),
e) utrzymanie czystości na ulicach na terenach wiejskich (wykaz ulic zestawiono w tabeli nr 3 opisu przedmiotu zamówienia),
f) utrzymanie czystości na ścieżkach rowerowych (wykaz ścieżek rowerowych zestawiono w tabeli nr 4),
g) utrzymanie czystości na targowisku miejskim,
h) utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych (wykaz przystanków zestawiono w tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamówienia),
i) mycie wiat przystankowych (wykaz wiat przystankowych zestawiono w tabeli nr 6 opisu przed-miotu zamówienia),
j) porządkowanie stawów i fontanny ( wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 7 opisu przedmiotu zamówienia),
k) porządkowanie podwórek oraz innych terenów w mieście, w tym uprzątanie terenów imprez ple-nerowych według wskazań Zamawiającego,
l) porządkowanie dróg oraz innych terenów na wsi, w tym uprzątanie terenów imprez plenerowych wg wskazań Zamawiającego,
m) porządkowanie obiektów zabawowo-rekreacyjnych (wykaz obiektów w tabeli nr 8 opisu przed-miotu zamówienia)
n) usuwanie śliskości wyznaczonych chodników, ścieżek rowerowych i targowiska miejskiego,
o) zabezpieczenie martwych zwierząt do czasu ich usunięcia przez uprawniony podmiot.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie, przez cały okres realizacji zamówienia, usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością,
2) posiadanie i przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy na realiza-cję przedmiotu zamówienia zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
3) zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego w godz. od 7.00 do godz. 20.00, w celu przyj-mowania zgłoszeń od Zamawiającego. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów z uwzględnieniem łączności bezprze-wodowej, numerów telefaksu oraz adresów poczty e-mail dla celów kontaktu
4) posiadanie, przez cały okres realizacji zamówienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cy-wilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującego wszystkie ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności szkody wyrządzone niewyko-naniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań objętych umową, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,- zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu, w życiu i zdrowiu powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wyko-nujących bezpośrednio czynności w zakresie usług określonych w § 1 ust. 3 pkt 1-14 umowy wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
8. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
branża Drogownictwo, Sprzątanie
podbranża utrzymanie dróg, sprzątanie terenu
kody CPV 90000000, 90513200, 90610000, 90620000, 90700000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się