Przetarg 6641340 - Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6641340 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-13
przedmiot ogłoszenia
Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz przechowywanie
pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
Numer referencyjny: DGK-IV.271.18.2019

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usuwaniu pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz przechowywaniu pojazdów
na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Prd”.
2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą realizowane w zakresie pojazdów:
1) nieprzewożących materiałów niebezpiecznych;
2) przewożących materiały niebezpieczne.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
3.1. w zakresie pojazdów nieprzewożących materiałów niebezpiecznych
1) usługi usuwania oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.);
2) usługi usuwania oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285).
3.2. w zakresie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
1) usługi usuwania oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285).
4. W ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 1, Wykonawca zobowiązany jest:
1) podejmować każdorazowo czynności w zakresie usunięcia pojazdu z chwilą otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.) - dyspozycję wydaje, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu; dyspozycja może być także wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności, w takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej;
2) realizować usunięcie pojazdu na podstawie dyspozycji określonej w ppkt 1, w tym m.in.:
a) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania przez uprawniony podmiot,
b) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem,
c) uporządkowanie miejsca zdarzenia, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd,
d) transport pojazdu na parking strzeżony;
3) niezwłocznie umieścić pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m.in.:
a) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu;
4) prowadzić pisemną ewidencję dyspozycji usunięcia pojazdu i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego;
5) niezwłocznie zgłosić telefonicznie na nr (85) 869 6495 / (85) 879 7210 lub faksem na nr (85) 869 6529 lub drogą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl o otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu oraz sposobie jej realizacji z podaniem daty i czasu (godz. i min.) otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu, nazwy podmiotu wydającego dyspozycję, lokalizacji pojazdu do usunięcia, danych pojazdu, daty i czasu (godz. i min.) zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, daty i czasu (godz. i min.) umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, którym dysponuje Wykonawca;
6) przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.:
a) zabezpieczenie pojazdu, jego wyposażenia, rzeczy i mienia w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dewastacją,
b) umożliwienie osobie uprawnionej dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu na terenie parkingu;
7) udzielać informacji osobie uprawnionej o wysokości kosztów usunięcia pojazdu;
8) wydać pojazd osobie uprawnionej, po uprzednim okazaniu dowodu opłacenia kosztów jego usunięcia;
9) natychmiastowo wydać pojazd wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach nowego zamówienia -
w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz;
10) powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o upływie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia
od dnia upływu ww. terminu, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.).
5. W ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 2 i pkt 3.2 ppkt 1, Wykonawca zobowiązany jest:
1) podejmować każdorazowo czynności w zakresie usunięcia pojazdu z chwilą otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w art. 130a ust. 4 pkt 1-2 ustawy Prd - dyspozycję wydaje, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu; dyspozycja może być także wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności, w takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej;
2) realizować usunięcie pojazdu na podstawie dyspozycji określonej w ppkt 1, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia, w tym m.in.:
a) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania przez uprawniony podmiot,
b) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem,
c) uporządkowanie miejsca zdarzenia, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd,
d) transport pojazdu na parking strzeżony;
3) w przypadku odstąpienia od usunięcia, potwierdzonego przez uprawniony podmiot - sporządzić protokół z odstąpienia od usunięcia pojazdu, zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego, oraz przekazać go użytkownikowi pojazdu;
4) niezwłocznie umieścić pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.:
a) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu;
5) prowadzić pisemną ewidencję dyspozycji usunięcia pojazdu i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego;
6) niezwłocznie zgłosić telefonicznie na nr (85) 869 6495 / (85) 879 7210 lub faksem na nr (85) 869 6529 lub drogą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl o otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu oraz sposobie jej realizacji z podaniem daty i czasu (godz. i min.) otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu, nazwy podmiotu wydającego dyspozycję, lokalizacji pojazdu do usunięcia, danych pojazdu, daty i czasu (godz. i min.) zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, daty i czasu (godz. i min.) umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, którym dysponuje Wykonawca, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - informacji o odstąpieniu;
7) przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.:
a) zabezpieczenie pojazdu, jego wyposażenia, rzeczy i mienia w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dewastacją,
b) umożliwienie osobie uprawnionej dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu na terenie parkingu;
8) udzielać informacji osobie uprawnionej o wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu;
9) wydać pojazd osobie uprawnionej, po uprzednim okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie, a w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 ustawy Prd również dowodu uiszczenia kaucji, a także po usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu, oraz w sytuacji odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy Prd - przedstawieniu dokumentu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wynikającego z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285) - pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe;
10) natychmiastowo wydać pojazd wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach nowego zamówienia -
w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz;
11) powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o upływie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia
od dnia upływu ww. terminu, zgodnie z art. 130a ust. 10g ustawy Prd.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu w nieprzekraczalnym czasie 2 godz., licząc od chwili otrzymania dyspozycji
od uprawnionego podmiotu.
7. Przyjmuje się, że czynności związane z usunięciem pojazdu kończą się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym.
8. Przewidywane ilości usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach zamówienia przedstawiono poniżej:
8.1. w zakresie pojazdów nieprzewożących materiałów niebezpiecznych
1) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1 siwz:

Usunięcie pojazdów na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego
Wyszczególnienie /Przewidywana ilość pojazdów (szt.):
- usunięcie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla / 15,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 75,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t / 6.

Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach)
- przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla przez 1 dobę / 6 / 300,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 60 / 300,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przez 1 dobę / 6 / 300.

Usunięcie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.)
- usunięcie 1 szt. roweru lub motoroweru / 6,
- usunięcie 1 szt. motocykla / 45,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 1 410,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t /15,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t / 15,
- usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t / 75.

Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach)
- przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru przez 1 dobę / 3 / 365,
- przechowywanie 1 szt. motocykla przez 1 dobę / 15 / 365,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 240 / 365,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t przez 1 dobę / 6 / 60,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t przez 1 dobę / 6 / 15,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t przez 1 dobę / 75 / 15.

Odstąpienie od usunięcia pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.)
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. roweru lub motoroweru / 15,
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. motocykla / 15,
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 150,
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t / 3,
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t / 3,
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t / 15.

2) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz:

Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach)
- przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla przez 1 dobę / 2 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 30 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przez 1 dobę / 2 / 7.

Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach)
- przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru przez 1 dobę / 2 / 7,
- przechowywanie 1 szt. motocykla przez 1 dobę / 10 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 80 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t przez 1 dobę / 2 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t przez 1 dobę / 2 / 7,
- przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t przez 1 dobę / 4 / 7.

8.2. w zakresie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
1) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1 siwz:

Usunięcie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.)
- usunięcie 1 szt. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne / 15.

Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.)/ Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach)
- przechowywanie 1 szt. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne przez 1 dobę / 15 / 5.

Odstąpienie od usunięcia pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.)
- odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne / 15.

2) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz:

Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym
Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach)
- przechowywanie 1 szt. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne przez 1 dobę / 1 / 7.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. oddzielnie na:
1) Część I - w zakresie pojazdów nieprzewożących materiałów niebezpiecznych;
2) Część II - w zakresie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie część zamówienia.

UWAGI:
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących przechowywania pojazdów wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 1-I i 1-II do siwz.
2) Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za skrócenie czasu zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, o którym mowa w Rozdz. III pkt 6 siwz - zgodnie
z Rozdz. XIX siwz.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: w zakresie pojazdów nieprzewożących materiałów niebezpiecznych
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usuwaniu pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz przechowywaniu pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Prd”. 2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą realizowane w zakresie pojazdów nieprzewożących materiałów niebezpiecznych. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) usługi usuwania oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.); 2) usługi usuwania oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285). 4. W ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, Wykonawca zobowiązany jest: 1) podejmować każdorazowo czynności w zakresie usunięcia pojazdu z chwilą otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.) - dyspozycję wydaje, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu; dyspozycja może być także wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności, w takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej; 2) realizować usunięcie pojazdu na podstawie dyspozycji określonej w ppkt 1, w tym m.in.: a) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania przez uprawniony podmiot, b) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem, c) uporządkowanie miejsca zdarzenia, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, d) transport pojazdu na parking strzeżony; 3) niezwłocznie umieścić pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m.in.: a) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu; 4) prowadzić pisemną ewidencję dyspozycji usunięcia pojazdu i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego; 5) niezwłocznie zgłosić telefonicznie na nr (85) 869 6495 / (85) 879 7210 lub faksem na nr (85) 869 6529 lub drogą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl o otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu oraz sposobie jej realizacji z podaniem daty i czasu (godz. i min.) otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu, nazwy podmiotu wydającego dyspozycję, lokalizacji pojazdu do usunięcia, danych pojazdu, daty i czasu (godz. i min.) zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, daty i czasu (godz. i min.) umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, którym dysponuje Wykonawca; 6) przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.: a) zabezpieczenie pojazdu, jego wyposażenia, rzeczy i mienia w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dewastacją, b) umożliwienie osobie uprawnionej dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu na terenie parkingu; 7) udzielać informacji osobie uprawnionej o wysokości kosztów usunięcia pojazdu; 8) wydać pojazd osobie uprawnionej, po uprzednim okazaniu dowodu opłacenia kosztów jego usunięcia; 9) natychmiastowo wydać pojazd wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach nowego zamówienia - w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz; 10) powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o upływie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu ww. terminu, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.). 5. W ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, Wykonawca zobowiązany jest: 1) podejmować każdorazowo czynności w zakresie usunięcia pojazdu z chwilą otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w art. 130a ust. 4 pkt 1-2 ustawy Prd - dyspozycję wydaje, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu; dyspozycja może być także wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności, w takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej; 2) realizować usunięcie pojazdu na podstawie dyspozycji określonej w ppkt 1, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia, w tym m.in.: a) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania przez uprawniony podmiot, b) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem, c) uporządkowanie miejsca zdarzenia, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, d) transport pojazdu na parking strzeżony; 3) w przypadku odstąpienia od usunięcia, potwierdzonego przez uprawniony podmiot - sporządzić protokół z odstąpienia od usunięcia pojazdu, zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego, oraz przekazać go użytkownikowi pojazdu; 4) niezwłocznie umieścić pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.: a) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu; 5) prowadzić pisemną ewidencję dyspozycji usunięcia pojazdu i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego; 6) niezwłocznie zgłosić telefonicznie na nr (85) 869 6495 / (85) 879 7210 lub faksem na nr (85) 869 6529 lub drogą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl o otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu oraz sposobie jej realizacji z podaniem daty i czasu (godz. i min.) otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu, nazwy podmiotu wydającego dyspozycję, lokalizacji pojazdu do usunięcia, danych pojazdu, daty i czasu (godz. i min.) zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, daty i czasu (godz. i min.) umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, którym dysponuje Wykonawca, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - informacji o odstąpieniu; 7) przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.: a) zabezpieczenie pojazdu, jego wyposażenia, rzeczy i mienia w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dewastacją, b) umożliwienie osobie uprawnionej dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu na terenie parkingu; 8) udzielać informacji osobie uprawnionej o wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu; 9) wydać pojazd osobie uprawnionej, po uprzednim okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie, a w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 ustawy Prd również dowodu uiszczenia kaucji, a także po usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu, oraz w sytuacji odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy Prd - przedstawieniu dokumentu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wynikającego z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285) - pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe; 10) natychmiastowo wydać pojazd wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach nowego zamówienia - w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz; 11) powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o upływie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu ww. terminu, zgodnie z art. 130a ust. 10g ustawy Prd. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu w nieprzekraczalnym czasie 2 godz., licząc od chwili otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu. 7. Przyjmuje się, że czynności związane z usunięciem pojazdu kończą się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym. 8. Przewidywane ilości usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach zamówienia przedstawiono poniżej: 1) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1 siwz: Usunięcie pojazdów na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego Wyszczególnienie /Przewidywana ilość pojazdów (szt.): - usunięcie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla / 15, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 75, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t / 6. Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach) - przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla przez 1 dobę / 6 / 300, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 60 / 300, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przez 1 dobę / 6 / 300. Usunięcie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) - usunięcie 1 szt. roweru lub motoroweru / 6, - usunięcie 1 szt. motocykla / 45, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 1 410, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t /15, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t / 15, - usunięcie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t / 75. Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach) - przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru przez 1 dobę / 3 / 365, - przechowywanie 1 szt. motocykla przez 1 dobę / 15 / 365, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 240 / 365, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t przez 1 dobę / 6 / 60, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t przez 1 dobę / 6 / 15, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t przez 1 dobę / 75 / 15. Odstąpienie od usunięcia pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) - odstąpienie od usunięcia 1 szt. roweru lub motoroweru / 15, - odstąpienie od usunięcia 1 szt. motocykla / 15, - odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / 150, - odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t / 3, - odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t / 3, - odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t / 15. 2) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz: Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach) - przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru lub motocykla przez 1 dobę / 2 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 30 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przez 1 dobę / 2 / 7. Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach) - przechowywanie 1 szt. roweru lub motoroweru przez 1 dobę / 2 / 7, - przechowywanie 1 szt. motocykla przez 1 dobę / 10 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przez 1 dobę / 80 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t przez 1 dobę / 2 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t przez 1 dobę / 2 / 7, - przechowywanie 1 szt. pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t przez 1 dobę / 4 / 7. UWAGI: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących przechowywania pojazdów wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 1-I do siwz. 2) Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za skrócenie czasu zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, o którym mowa w Rozdz. III pkt 6 siwz - zgodnie z Rozdz. XIX siwz.

Część nr: 2 Nazwa: w zakresie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usuwaniu pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz przechowywaniu pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Prd”. 2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą realizowane w zakresie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) usługi usuwania oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285). 4. W ramach wykonywania usług, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, Wykonawca zobowiązany jest: 1) podejmować każdorazowo czynności w zakresie usunięcia pojazdu z chwilą otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w art. 130a ust. 4 pkt 1-2 ustawy Prd - dyspozycję wydaje, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu; dyspozycja może być także wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności, w takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej; 2) realizować usunięcie pojazdu na podstawie dyspozycji określonej w ppkt 1, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia, w tym m.in.: a) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania przez uprawniony podmiot, b) załadunek pojazdu oraz inne czynności związane z załadunkiem, c) uporządkowanie miejsca zdarzenia, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, d) transport pojazdu na parking strzeżony; 3) w przypadku odstąpienia od usunięcia, potwierdzonego przez uprawniony podmiot - sporządzić protokół z odstąpienia od usunięcia pojazdu, zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego, oraz przekazać go użytkownikowi pojazdu; 4) niezwłocznie umieścić pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.: a) rozładunek oraz inne czynności związane z rozładunkiem pojazdu; 5) prowadzić pisemną ewidencję dyspozycji usunięcia pojazdu i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego; 6) niezwłocznie zgłosić telefonicznie na nr (85) 869 6495 / (85) 879 7210 lub faksem na nr (85) 869 6529 lub drogą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl o otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu oraz sposobie jej realizacji z podaniem daty i czasu (godz. i min.) otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu, nazwy podmiotu wydającego dyspozycję, lokalizacji pojazdu do usunięcia, danych pojazdu, daty i czasu (godz. i min.) zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, daty i czasu (godz. i min.) umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, którym dysponuje Wykonawca, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - informacji o odstąpieniu; 7) przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym, w tym m. in.: a) zabezpieczenie pojazdu, jego wyposażenia, rzeczy i mienia w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dewastacją, b) umożliwienie osobie uprawnionej dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu na terenie parkingu; 8) udzielać informacji osobie uprawnionej o wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu; 9) wydać pojazd osobie uprawnionej, po uprzednim okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie, a w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 ustawy Prd również dowodu uiszczenia kaucji, a także po usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu, oraz w sytuacji odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy Prd - przedstawieniu dokumentu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wynikającego z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285) - pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe; 10) natychmiastowo wydać pojazd wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach nowego zamówienia - w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz; 11) powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o upływie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu ww. terminu, zgodnie z art. 130a ust. 10g ustawy Prd. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu w nieprzekraczalnym czasie 2 godz., licząc od chwili otrzymania dyspozycji od uprawnionego podmiotu. 6. Przyjmuje się, że czynności związane z usunięciem pojazdu kończą się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym. 7. Przewidywane ilości usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów w ramach zamówienia przedstawiono poniżej: 1) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1 siwz: Usunięcie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) - usunięcie 1 szt. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne / 15. Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.)/ Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach) - przechowywanie 1 szt. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne przez 1 dobę / 15 / 5. Odstąpienie od usunięcia pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) - odstąpienie od usunięcia 1 szt. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne / 15. 2) w terminie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2 siwz: Przechowywanie pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prd oraz rozporządzenia wykonawczego na parkingu strzeżonym Wyszczególnienie / Przewidywana ilość pojazdów (szt.) / Przewidywany czas przechowywania 1 szt. pojazdu (w dobach) - przechowywanie 1 szt. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne przez 1 dobę / 1 / 7. UWAGI: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących przechowywania pojazdów wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 1-II do siwz. 2) Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za skrócenie czasu zabrania pojazdu z drogi, strefy zamieszkania lub strefy ruchu, o którym mowa w Rozdz. III pkt 6 siwz - zgodnie z Rozdz. XIX siwz.
branża Motoryzacja, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża parkingi, usługi serwisowe, przeglądy, holowanie
kody CPV 50118110, 98351100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się