Przetarg 7278425 - Usuwanie odpadów z miejsc NIEprzeznaczonych do ich...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7278425 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-01-14
przedmiot ogłoszenia
Usuwanie odpadów z miejsc NIEprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania na terenie Miasta Łodzi w latach 2020–2021 Num
er referencyjny: DOA-ZP-III.271.109.2019
Przedmiotem zamówienia jest: Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, nie sprzątanych w sposób cykliczny.Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:1) usunięcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod odpadu 20 03 01) luzem lub w workach oraz inne odpady ulegające biodegradacji nie ujęte w pkt 2 wraz z ich niezwłocznym wywozem do właściwych instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisam,2) usunięcie odpadów ulegających biodegradacji (kod odpadu 20 02 01), np. gałęzie, liście, trawa itp. (luzem lub w workach) wraz z ich niezwłocznym wywozem do odpowiednich instalacji w tym do kompostowni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,3) usunięcie gruzu, ziemi, elementów żelbetowych itp. (kod odpadu 20 02 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04) wraz z ich niezwłocznym wywozem do właściwych instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz plantowaniem i uporządkowaniem terenu,4) usunięcie odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07), np. kanapy, wanny, zlewy, fotele, płyty itp. wraz z ich niezwłocznym wywozem do właściwych instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,5) usunięcie elektroodpadów (kod odpadu 20 01 36), np. lodówki, pralki, wieże, telewizory, komputery itp. wraz z ich niezwłocznym wywozem do właściwych instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,6) usunięcie innych odpadów (kod odpadu 16 01 03), np. opony, gumy itp. wraz z ich niezwłocznym wywozem do właściwych instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,7) usunięcie odpadów posiadających wartość surowcową, w szczególności zmieszanych odpadów opakowaniowych (kod odpadu 15 01 06) oraz butelki, papier, szkło, plastik, metal itp. (kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 i 20 01 99) wraz z ich niezwłocznym wywozem do właściwych instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy 00/100 PLN).Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.6.2021 r.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się