Przetarg 7692227 - Usuwanie drzew i krzewów oraz koszenie roślinności...

   
Analizuj Zamówienie 7692227 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-14
przedmiot ogłoszenia
Usuwanie drzew i krzewów oraz koszenie roślinności zielnej na siedliskach torfowiskowych i łąkowych na obszarach Natura 2000:
Lasy Sobiborskie PLH060043 i Kamień PLH060067 – 3 części Numer referencyjny: WOF.261.4.3.2020.KK
Wartość bez VAT: 571 581.39 PLN
Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów na siedliskach torfowiskowych w obszarze Natura 2000 Lasy Sobiborskie PLH060043Przedmiotem zamówienia jest działanie z zakresu ochrony czynnej siedlisk torfowiskowych, polegające na jednokrotnym, ręcznym usunięciu drzew i krzewów, w tym usunięciu nalotów i podrostów na łącznej powierzchni 51,66 ha w obrębie obszaru Natura 2000 PLH060043 Lasy Sobiborskie wraz z wykonaniem sprawozdania z prac terenowych – ekspertyzy przyrodniczej.1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów w obszarach Natura 2000 Lasy Sobiborskie PLH060043 i Ostoja Parczewska PLH060107, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16-04, pn.: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów jest konieczne dla zahamowania niekorzystnych procesów sukcesyjnych w siedliskach torfowiskowych objętych projektem. Usunięcie drzew i krzewów ma na celu zapewnienie właściwych warunków świetlnych dla roślinności charakterystycznej dla siedlisk:— 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),— 7120 torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji,— 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea);2.2. jednorazowe, ręczne, selektywne usunięcie (wycinka) drzew oraz ich podrostu i nalotu drzew, a także krzewów na łącznej powierzchni 51,66 ha, w tym należy rozumieć:2.2.1. prace przygotowawcze obejmujące m.in. wizje terenowe, przygotowanie dróg dojazdowych itp.;2.2.2. jednorazowe, ręczne, selektywne usunięcie (wycinka) drzew oraz ich podrostu i nalotu drzew, a także krzewów na łącznej powierzchni 51,66 ha;2.2.3. usunięcie biomasy pochodzącej z wycinek z płatów siedlisk torfowiskowych(z wyjątkiem części biomasy pozostawionej na torfowisku uzgodnionej z Zamawiającym) i zdeponowanie jej we wskazanych miejscach poza zasięgiem siedliska, w tym m.in. zrębienie części biomasy, a pozostałej części złożenie w stosach biocenotycznych;2.2.4. wykonywanie nadzoru przyrodniczego gwarantującego identyfikację i uniknięcie wszelkich zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, jakie mogą być wynikiem wykonywania prac, w tym także zagrożeń innych niż wynikające z naruszenia prawa lub postanowień umownych miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.3. Sposób zagospodarowania biomasy3.1. Po wykonaniu prac wycinkowych przewidziano, że:3.1.1. po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwe będzie pozostawienie na gruncie do 10 % liczby wyciętych drzew, tam gdzie wyniesienie ich mogłoby spowodować zniszczenie szaty roślinnej;3.1.2. wycięte drzewa o średnicy 20–25 cm zostaną złożone w pasach biocenotycznych (o orientacyjnych wymiarach 1,5 m wys. x 3 m szer. x 10 m dług.) w miejscach wskazanych przez pracowników Nadleśnictwa Sobibór (w zależności od lokalizacji danego płatu siedliska), położonych poza granicami siedlisk objętych projektem, w odległości nie większej niż 200 m od granicy tego siedliska;3.1.3. wycięte drzewa o średnicy do 20 cm zostaną złożone w stosy biocenotyczne lub zrębkowane i rozsypane w miejscach wskazanych przez pracowników Nadleśnictwa Sobibór (w zależności od lokalizacji danego płatu siedliska) w odległości do 1,0 km od granicy siedliska. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zarządcą terenu warunków przebywania podczas realizacji przedmiotu zamówienia na gruntach pozostających w jego zarządzie i stosowania się do jego wskazówek, np. dotyczących trasy dojazdu do poszczególnych powierzchni, gdzie będą prowadzone wycinki. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.
Koszenie roślinności zielnej na siedliskach łąkowych na obszarze Natura 2000 Kamień PLH060067Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na siedliskach łąkowych i torfowiskowych polegających na jednorazowym, mechanicznym (lub ręcznym) koszeniu roślinności zielnej na łącznej powierzchni 22,31 ha. 1.Przedmiot i zakres zamówienia. Przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej jest konieczne dla zahamowania niekorzystnych procesów sukcesyjnych na siedliskach łąkowych i torfowiskowych. Użytkowanie kośne ma na celu zapewnienie właściwych warunków świetlnych dla roślinności charakterystycznej dla siedlisk:— 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),— 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk;— 7210 torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis).Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych na obszarze siedlisk łąkowych i torfowiskowych, polegających koszeniu roślinności zielnej na łącznej powierzchni 25,04 ha. Prace obejmują: 1.1. prace przygotowawcze obejmujące m.in. wizje terenowe, przygotowanie dróg dojazdowych itp., 1.2. jednorazowe, mechaniczne (lub ręczne) w zależności od warunków lokalnych koszenie roślinności zielnej na łącznej powierzchni 25,04 ha, sprzęt należy dobrać w taki sposób, aby nie uszkodzić darni, 1.3. uzyskana biomasa powinna zostać zebrana i usunięta z obszaru siedliska w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od wykonania koszenia, a następnie zutylizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozmieszczenie płatów siedlisk przyrodniczych, stanowiących obszar realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawiono na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik nr 2.2 do opisu przedmiotu szacowania. 2. Lokalizacja prac: obszar realizacji przedmiotu zamówienia leży w obrębie obszaru Natura 2000 Kamień PLH060067, gm. Kamień, obręb ewid. Kamień. Termin wykonania prac: Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie od zawarcia umowy do dnia 11 grudnia 2020 r. – wycinki, do dnia 18 grudnia 2020 r. – sprawozdanie z wykonanych prac.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.
Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów na siedliskach łąkowych i torfowiskowych w obszarze Natura 2000 Kamień PLH060067Wykonanie zabiegów ochronnych siedlisk łąkowych, polegających na jednorazowym, mechanicznym (lub ręcznym) usunięciu krzewów, głównie wierzby, głogów i ich odrośli na łącznej powierzchni 6,58 ha w obrębie ewidencyjnym Kamień gm. Kamień powiat chełmski – obszar Natura 2000 Kamień PLH060067. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej jest konieczne dla zahamowania niekorzystnych procesów sukcesyjnych na siedliskach łąkowych. Usunięcie występującej wierzby oraz odrośli głogu i wierzby ma na celu zapewnienie właściwych warunków ekologicznych dla roślinności charakterystycznej dla siedliska 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) oraz gatunków motyli będących przedmiotami ochrony w tym obszarze: 1071 Strzępotek edypus Coenonympha oedippus, 1059 Modraszek telejus Maculinea teleius, 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 1061 Modraszek nausitous Maculinea nausitous. Usunięcie krzewów i drzew ma na celu przygotowanie gruntu do użytkowania kośnego – optymalnej formy użytkowania gwarantującej możliwość zachowania siedliska. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych na łąkach, polegających na jednorazowym, mechanicznym (lub ręcznym) usunięciu krzewów i pojedynczych drzew na łącznej powierzchni 6,58 ha, obejmujące: 1) jednorazową, mechaniczną (lub ręczną – ale z wyjątkiem wycinki siekierą, maczetą itp.) wycinkę krzewów i pojedynczych drzew;2) usunięcie biomasy pochodzącej z wycinek poza zasięg siedliska i zagospodarowanie jej zgodnie z prawem we własnym zakresie;3) wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych działań ochronnych.2. Termin wykonania prac. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie od zawarcia umowy do dnia 11 grudnia 2020 r. – wycinki, do dnia 18 grudnia 2020 r. – sprawozdanie z wykonanych prac.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 77200000, 77211400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się