Zlecenie 8104482 - Usługi wykonania konserwacji technicznych środków...

   
Zamówienie 8104482 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-27
przedmiot zlecenia
Usługi wykonania konserwacji technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną (półroczna i roczna) oraz zabezpieczanie
prawidłowego
ich działania oraz naprawy przy awariach powstałych w trakcie eksploatacji tych systemów tj.:
-systemów i urządzeń alarmowych przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania naruszenia ochrony obiektów wojskowych (zwanych dalej Systemami Alarmowymi-SA) w tym systemów przenośnych barier laserowych;
- systemów kontroli dostępu wyspecjalizowanych urządzeń identyfikacyjnych, detekcyjnych
i wykonawczych (zwanych dalej SKD), wraz z systemami automatycznej identyfikacji kluczy (zwanych dalej SAIK);
- zespołów telewizyjnych środków technicznych i programowych przeznaczonych do weryfikacji zdarzeń alarmowych, a także do obserwowania i rejestrowania sytuacji w nadzorowanym obszarze (zwanych dalej-telewizyjne systemy nadzoru TSN).
Usługi konserwacji i zabezpieczania prawidłowego działania technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną realizowane są w 18 Wojskowym Oddziale Gospodarczym oraz w pododdziałach pozostających na zaopatrzeniu, zgodnie z zakresem czynności określonych
w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX grupy SpW-Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r. opracowane przez IWspSZ Oddział Operacyjny (załączone jako osobny plik PDF).
Konserwacje systemów i urządzeń alarmowych, kontroli dostępu oraz telewizyjnych systemów nadzoru należy przeprowadzić w terminach określonych w pkt. 3 ppkt 5.
Konserwacja m.in. obejmuje:
a. wymianę wyeksploatowanych elementów urządzeń systemów alarmowych, których parametry nie spełniają norm określonych przez producenta poszczególnych typów urządzeń.
b. uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, wymianę baterii, wymianę bezpieczników, wymianę papieru w drukarkach, czyszczenie, instalowanie i przeinstalowywanie oprogramowania
w komputerach, instalowanie oprogramowania w systemach (SA, TSN, SKD), aktualizację oprogramowania w komputerach, wymiana kłódek SAIK, odtwarzanie powłok malarskich na metalowych obudowach urządzeń, likwidację rdzy, malowanie w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru właściwego, odtwarzanie korytek, rur, peszli i innego rodzaju obudów torów kablowych jeżeli ich stan wg. oceny administratora SA, użytkownika lub innej upoważnionej osoby budzi zastrzeżenia itp.,
c. utylizację odpadów wytworzonych podczas prowadzonych robót zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). oraz przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ),
d. resetowanie i konfiguracja urządzeń, instalowanie niezbędnego oprogramowania, aktualizacja zainstalowanego oprogramowania itp.
2. Czynności konserwacyjne systemów alarmowych muszą być wykonane zgodnie
z Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX grupy SpW-Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r..
Wykonanie czynności konserwacyjnych zakończone jest sporządzeniem Protokołu z konserwacji systemu alarmowego, w którym uwzględnia się uwagi i zalecenia dotyczące przeglądu elementów systemów i przeprowadzonej konserwacji. Elementy niesprawne wykazane podczas konserwacji Wykonawca naprawia lub wymienia konsultując zakres z administratorem lub komendantem ochrony systemów wspomagających ochronę fizyczną i przedstawia kosztorys do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego. Robocizna dotycząca zakresu naprawy konserwacyjnej ujęta jest w cenie ryczałtowej za usługę konserwacji. Kosztorys z naprawy po przeglądzie konserwacyjnym dotyczy wymienionych na nowe elementów. Elementy wyeksploatowane, niesprawne i zdemontowane podlegają utylizacji przez Wykonawcę. Pożytki z gospodarki uzyskanymi odpadami należy uwzględnić w cenie nowych zamontowanych elementów.
3. Systemy i urządzenia alarmowe muszą być konserwowane przez dwóch pracowników wykonawcy przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych, posiadających: legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony technicznej, poświadczenia bezpieczeństwa osobowego co najmniej POUFNE, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, stosowne uprawnienia pracownika zabezpieczenia technicznego oraz świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych.
branża Ochrona
podbranża instalacje
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się