Przetarg 8943741 - USŁUGI SERWISOWO-TECHNICZNE I GOSPODARCZE W OBIEKCIE...

   
Analizuj Zamówienie 8943741 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-31
przedmiot ogłoszenia
USŁUGI SERWISOWO-TECHNICZNE I GOSPODARCZE W OBIEKCIE AFRYKARIUM-OCEANARIUM NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. Numer referencyjny:
07/PN/U/2022
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowo-techniczne i gospodarczych w AFRYKARIUM - OCEANARIUM przy ul. Wróblewskiego 1 - 5 we Wrocławiu, wraz z terenami przyległymi do budynku, tj. budynku o powierzchni 17.431,06 m2, wraz z basenem położonym wzdłuż budynku o powierzchni 2.000,00 m2, strefą wejściową o powierzchni 817,76 m2 oraz podziemnymi zbiornikami zewnętrznymi wraz z instalacjami, posadowionymi na NIEruchomości stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1 - 5, wpisanej do księgi wieczystej pod numerem KW WR1K/00076199/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zwanej dalej Obiektem. Szczegółowo opisane w załącznikach do SWZ
Zamówienie szczegółowo opisane jest w załącznikach do SWZ

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 107-302081 z dnia 2022-06-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.2)
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) W okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, posiadał minimalne roczne przychody w wysokości 4 500 000 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset tysięcy 00/100), w tym minimalne roczne przychody z tytułu wykonywania usług w zakresie czynności serwisowo-technicznych i gospodarczych w wysokości 2 500 000 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) ;
b) w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, posiadał:
- bieżącą płynność finansową NIE mniej niż 1,20 potwierdzoną wskaźnikiem bieżącej płynności liczonym jako iloraz: aktywa bieżące/zobowiązania bieżące,
- szybką płynność finansową NIE mniej niż 1,00 potwierdzoną wskaźnikiem szybkiej płynności liczone jako iloraz:(aktywa bieżące - zapasy) / zobowiązania bieżące,
c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia NIE niższą niż 14 000 000 zł (słownie złotych: czternaście milionów 00/100)
d) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 2 000 000 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3)
Zamiast:
W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) W okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, posiadał minimalne roczne przychody w wysokości 4 500 000 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset tysięcy 00/100), w tym minimalne roczne przychody z tytułu wykonywania usług w zakresie czynności serwisowo-technicznych i gospodarczych w wysokości 2 500 000 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) ;
b) w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, posiadał:
- bieżącą płynność finansową NIE mniej niż 1,20 potwierdzoną wskaźnikiem bieżącej płynności liczonym jako iloraz: aktywa bieżące/zobowiązania bieżące,
- szybką płynność finansową NIE mniej niż 1,00 potwierdzoną wskaźnikiem szybkiej płynności liczone jako iloraz:(aktywa bieżące - zapasy) / zobowiązania bieżące,
c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia NIE niższą niż 14 000 000 zł (słownie złotych: czternaście milionów 00/100)
d) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 2 000 000 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100)
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował lub realizuje NIE krócej niż w okresie 24 m-cy, co najmniej jedną usługę o wartości min.10 000 000,00 zł netto polegającą na świadczeniu usług serwisowo – technicznych i gospodarczych w obiekcie spełniającym łącznie poniższe warunki:
- obiekt ze zbiornikami ekspozycyjnymi wyposażonymi w przezroczyste panele akrylowe zawierającymi łącznie NIE mniej niż 10.000,00 m3 wody w tym
co najmniej 2.900,00 m3 wody słonej;
- obiekt o powierzchni ogólnej NIE mniejszej niż 12 000,00 m2;
- obiekt posiada co najmniej 2 biotopy z egzotycznymi zwierzętami oraz ściany zielone z roślinami egzotycznymi o powierzchni min. 700 m2;
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby, które będą wykonywały czynności serwisowo-techniczne i gospodarcze:
- jedną osobę – Kierownik Zespołu (Koordynator) – doświadczenie zawodowe minimum 3 letnie, przy wykonywaniu czynności kierowania grupą NIE mniejszą niż 10 osób wykonujących czynności przy obsłudze serwisowo-technicznej i gospodarczej w obiekcie, w ramach której wykonywano obsługę systemu LSS
- jedną osobę – Kierownik branży sanitarnej
- jedną osobę – Kierownik branży elektrycznej
- co najmniej 4 osoby – Elektryk
- co najmniej 3 osoby – Technik uzdatniania wody –
- jedną osobę - Kierownik prac podwodnych
co najmniej 3 osoby - Nurek
- co najmniej 2 osoby – Specjalista ds. zieleni
- co najmniej 1 osobę – Pracownik Laboratorium
c) Zamawiający wymaga, aby w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średnie roczne zatrudnienie u Wykonawcy wynosiło co najmniej 15 osób
Szczegółowe wymagania dotyczące ww pracowników określono w SWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2)
Zamiast:
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7)
Zamiast:
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 10:15
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 50000000, 50700000, 50800000, 70330000, 90900000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obsługa techniczna nieruchomości

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9048497 2022-08-17
godz. 12:00
8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE POSZUKUJEMY WYKONAWCÓW W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI - ZAPROSZENIE DO PREKWALIFIKACJI PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
9038890 2022-08-19
godz. 00:00
33 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO Nabór wykonawców do umieszczenia ich na liście prekwalifikowanych wykonawców*. *Obszary funkcjonowania: Usługi komunalne (w tym prąd, woda, sanitariaty/odbiór i usuwanie śmieci, oczy...
9100704 2022-08-22
godz. 10:00
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE USŁUGA OBSŁUGI SZATNI W BUDYNKACH UKSW W WARSZAWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia szatni w obiektach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w nast...
9071866 2022-08-24
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Usługa odczytowa układów pomiarowych na terenie działalności OZG w Olsztynie Numer referencyjny: 2022/WF00/WP-003468 Przedmiotem zamówienia jest usługa odczytu układów pomiarowych n...
9102669 2022-08-26
godz. 09:00
CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżących remontów w obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy i we Włocławku 706/P/2022
9099116 2022-08-30
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Świadczenie usług odczytów gazomierzy miechowych na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.
9092364 2022-09-02
godz. 12:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1-4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocła...
9086165 2022-09-05
godz. 13:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTÓW NA TERENIE DZIAŁANIA POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z.O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KRAKOWIE Świadczenie usług odczytów układów pomiarowych na te...
9100712 2022-09-06
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W ŁODZI Usługa odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i Gxxx w podziale na 23 części Część nr 1 Odczyty wg ustalonyc...
9100743 2022-09-19
godz. 11:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE ZAKŁAD W JAŚLE Świadczenie usług odczytów na terenie działania PSG sp. z o.o. OZG w Jaśle w podziale na 2 Części, Numer referencyjny: PSGJA.ZZSP.901.007.22 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ...