Przetarg 7504190 - Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7504190 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-27
przedmiot ogłoszenia
Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0
162/18 – części I-IV zamówienia
Numer referencyjny: 31/KUR/DSR2/RPOWP/2020

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników w ramach projektu: „Dla Siemiatycz razem” 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – cześć I-IV zamówienia.
3.2. Zamówienie jest podzielone na cztery części:
I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie robotnik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV;
II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie Robotnik budowlany z modułem brukarz;
III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK;
IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie pomoc kuchenna;

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie robotnik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV;
I część zamówienia - Szkolenie robotnik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV • Grupa docelowa: osoby dorosłe niepracujące zagrożone ubóstwem, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach • Miejsce realizacji: Siemiatycze • Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 roku • Liczba uczestników: 10 • Organizacja egzaminu przed komisją kwalifikacyjną SPE • Wydanie uczestnikom Świadectwa kwalifikacji SEP, w terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów. • Wymiar godzin: 60 godzin lekcyjnych w tym przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla 10 osób. Zajęcia mogą się odbywać w dni powszednie i weekendy. Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 30% czasu przeznaczonego na realizację szkolenia. • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. • Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci, zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, obowiązujące przepisy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV , wykonuje drobne naprawy i pracy konserwacyjne w budynku i na zewnątrz, wykonuje proste naprawy instalacji wodno- kanalizacyjne bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych, ochrona przeciwporażeniowa do 1 kV, ochrona przeciwpożarowa, drobne prace remontowo- budowlane, podstawowe zagadnienia z zakresu zagospodarowania terenów zielonych- zakładanie i pielęgnacja, rekultywacja • Egzamin kwalifikacyjny ma być przeprowadzony zgodnie z ww. Rozporządzeniem w zakresie: - sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną - do 1 kV. • Organizację egzaminów kwalifikacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji sieci (Dz. Ust. Nr 89 poz. 828, Nr 129 poz. 1184 z 2005 r., Nr 181 poz. 1 189) w zakresie: - sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną - do 1 kV) niezwłocznie po zakończeniu kursu. • W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin na zdobycie uprawnień - Świadectwa kwalifikacji SPE

Część nr: 2 Nazwa: II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie Robotnik budowlany z modułem brukarz;
II część zamówienia – Szkolenie Robotnik budowlany z modułem brukarz • Grupa docelowa: osoby dorosłe niepracujące zagrożone ubóstwem, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach • Miejsce realizacji: Siemiatycze • Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 roku • Liczba uczestników: 6 • Wymiar godzin: 60 godzin lekcyjnych w tym w tym przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego dla 6 uczestników. Zajęcia mogą się odbywać w dni powszednie i weekendy. Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 30% czasu przeznaczonego na realizację szkolenia. • W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin wewnętrzny za zdobycie kompetencji. • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do nabycia kompetencji w zakresie zajmowania się drobnymi pracami remontowymi, konserwacją, naprawami, utrzymywanie podstawowego sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym, pomoc w załadunku i rozładunku towarów, pracach magazynowych, brukuje, naprawia i rozbiera nawierzchnie placów i chodników. • Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: BHP na stanowisku robotnika gospodarczego w tym zagadnienia ppoż, Obsługa sprzętu gospodarczego: narzędzi ręcznych bez napędu i z napędem elektrycznym, spalinowym i innym Drobne prace remontowo- budowlana Podstawowe prace przy konserwacji wnętrz, drobne prace przy konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnej Podstawowe zagadnienia z zakresu zagospodarowania terenów zielonych- zakładanie i pielęgnacja, rekultywacja Praca w magazynie- załadunek, rozładunek towarów Brukowanie, naprawa, rozbiórka nawierzchni i chodników, • obowiązujące przepisy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci Szkolenie zgodne z Krajowym standardem kompetencji zawodu robotnik gospodarczy. • Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia potwierdzające nabycie kompetencji w terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów.

Część nr: 3 Nazwa: III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK;
III część zamówienia – Szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej- siostra PCK • Grupa docelowa: osoby dorosłe niepracujące zagrożone ubóstwem, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach • Miejsce realizacji: Siemiatycze • Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 roku • Liczba uczestników: 11 • Wymiar godzin: Wymiar godzin: 72 godzin lekcyjnych w tym przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla 11 osób. Zajęcia mogą się odbywać w dni powszednie i weekendy. Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 30% czasu przeznaczonego na realizację szkolenia. • W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin za zdobycie kwalifikacji. • Celem szkolenia jest przygotowanie do nabycia kwalifikacji umożliwiającego pracę w charakterze opiekuna. Nabycie kwalifikacji w zakresie znajomości podstaw pielęgnacji osób niezdolnych do samoobsługi, metody i organizację podstaw pielęgnacji, zasady dotyczące dokumentowania realizacji podstaw pielęgnacji. • Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: BHP i ppoż w zawodzie opiekun środowiskowy, Udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego, Organizacja opieki zdrowotnej pomocy społecznej Podstawy psychologii Rozwiązywanie problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych rodzinnych i Prawnych podopiecznego, Podstawy opieki i pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawbych Podstawy terapii zajęciowej i fizykoterapii Pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych Dietetyka i przygotowanie posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych • Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji w terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów.

Część nr: 4 Nazwa: IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie pomoc kuchenna;
IV część zamówienia – Szkolenie pomoc kuchenna • Grupa docelowa: osoby dorosłe niepracujące zagrożone ubóstwem, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach • Miejsce realizacji: Siemiatycze • Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 roku • Liczba uczestników: 16 • Wymiar godzin: min. 62 godzin lekcyjnych w tym przeprowadzenie egzaminu dla 16 uczestników.Zajęcia mogą się odbywać w dni powszednie i weekendy. Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 30% czasu przeznaczonego na realizację szkolenia. • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do nabycia kompetencji w zakresie znajomości podstaw procesu technologicznego stosowane w produkcji żywności, obróbki wstępnej i sposobu krojenia warzyw, techniki sporządzania surówek, sałatek, wywarów, sosów i marynat, chłodników i zup. Zasady żywienia zbiorowego, sposoby zabezpieczania pokarmów przed zepsuciem, poznanie praktyczne zastosowanie procesu technologicznego w sztuce kulinarnej. • Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: Podstawowe zasady BHP, Audytor wewnętrzny systemów jakości HACCP, Elementy etyki zawodowej, Podstawy żywienia człowieka, Obróbka artykułów spożywczych, Przygotowanie półproduktów i niektórych dań i potraw, Czynności porządkowe • W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin wewnętrzny na zdobycie kompetencji. • Przekazanie uczestnikom świadectw potwierdzających nabycie kompetencji w terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się