Przetarg 8864765 - Usługi projektowe dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul....

   
Analizuj Zamówienie 8864765 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-26
przedmiot ogłoszenia
Usługi projektowe dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino” do SP 37 w Gdyni


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino” do SP 37 w Gdyni”.Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:Zadanie 1 – opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzenia robót budowlanych,Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych,Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152704/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
I. Informacja do punktu 2.3.) ogłoszenia:
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, Zamawiający podaje nazwę pełnego zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino” do SP 37 w Gdyni”

II. Informacja do punktu 4.2.10.) ogłoszenia:
1. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia podlegające ocenie.
Ocenie podlega okres wykonania Zadania 1 przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: wielobranżowy projekt budowlany na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z kompletem uzgodnień, pozytywnych opinii, wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie może być dłuższy niż 58 tygodni od daty podpisania umowy. Oferty z okresem wykonania ww. zakresu prac dłuższym niż 58 tygodni podlegają odrzuceniu.
2. Wymagane terminy opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia.
a) W zakresie Zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia tj. uzgodnione projekty wykonawcze (dla wszystkich branż) niezbędne dla realizacji robót budowlanych, projekty docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, projekt odwodnienia i umocnienia wykopów (w przypadku konieczności wykonania), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – w terminie o 8 tygodni dłuższym od terminu wskazanego przez Wykonawcę zgodnie z pkt 1.
b) W zakresie Zadania 2 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług:
1) opracowanie mapy do celów projektowych oraz wznowienie granic i dostarczenie protokołu wznowienia granic potwierdzonego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK) – w terminie określonym w pkt 1,
2) podział geodezyjny działek objętych liniami rozgraniczającymi pas drogowy i dostarczenie Zamawiającemu projektów podziału z potwierdzeniem ODGiK wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w terminie o 5 tygodni krótszym niż termin określony w pkt 1,
3) okazanie i nietrwała stabilizacja nowych znaków granicznych – w terminie 4 tygodnie dłuższym od daty przekazania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
c) W zakresie Zadania 3 przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, jednak nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego dla Zadania 1.
d) W zakresie Zadania 4 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo – odbiorczego dla Zadania 1.
III. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 9 do SWZ.
Po zmianie:
I. Informacja do punktu 2.3.) ogłoszenia:
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, Zamawiający podaje nazwę pełnego zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino” do SP 37 w Gdyni”

II. Informacja do punktu 4.2.10.) ogłoszenia:
1. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia podlegające ocenie.
Ocenie podlega okres wykonania Zadania 1 przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: wielobranżowy projekt budowlany na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z kompletem uzgodnień, pozytywnych opinii, wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie może być dłuższy niż 58 tygodni od daty podpisania umowy. Oferty z okresem wykonania ww. zakresu prac dłuższym niż 58 tygodni podlegają odrzuceniu.
2. Wymagane terminy opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia.
a) W zakresie Zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia tj. uzgodnione projekty wykonawcze (dla wszystkich branż) niezbędne dla realizacji robót budowlanych, projekty docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, projekt odwodnienia i umocnienia wykopów (w przypadku konieczności wykonania), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – w terminie o 8 tygodni dłuższym od terminu wskazanego przez Wykonawcę zgodnie z pkt 1.
b) W zakresie Zadania 2 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług:
1) opracowanie mapy do celów projektowych oraz wznowienie granic i dostarczenie protokołu wznowienia granic potwierdzonego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK) – w terminie określonym w pkt 1,
2) podział geodezyjny działek objętych liniami rozgraniczającymi pas drogowy i dostarczenie Zamawiającemu projektów podziału z potwierdzeniem ODGiK wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w terminie o 5 tygodni krótszym niż termin określony w pkt 1,
3) okazanie i nietrwała stabilizacja nowych znaków granicznych – w terminie 4 tygodnie dłuższym od daty przekazania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
c) W zakresie Zadania 3 przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, jednak nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego dla Zadania 1.
d) W zakresie Zadania 4 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo – odbiorczego dla Zadania 1.
III. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 9 do SWZ.

III. Informacja do punktu 5.5.) ogłoszenia:
Zamawiający zmienia treść pkt 9.1. SWZ oraz dodaje pkt 9.5 i 9.6 do SWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania:
1. Wykonawcę w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
Pełna informacja o zmianie SWZ dostępna jest na stronie prowadzonego postępowania.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-17 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 11:00
Po zmianie:
2022-05-17 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-15
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71240000, 71244000, 71245000, 71246000, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt drogowy , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8860172 2022-05-25
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu DW 958 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-30/22 Przedmio...
8896025 2022-05-26
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Realizacja Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok - „Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 481” [1]. Przedmiotem zamówienia jest:- zaprojektowanie i wykonanie zsy...
8880610 2022-05-27
godz. 12:00
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W ZIELONEJ GÓRZE Wytyczne programowo-funkcjonalne I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pełno branżowej (wraz z przyłączami), w...
8900790 2022-05-27
godz. 12:00
NARODOWY BANK POLSKI Nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi i remontowymi w budynku biurowym Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi,
8907198 2022-05-31
godz. 09:00
PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SP. Z O.O. Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy zadania pn. "Modernizacja stacji paliw na stacji kolejowej Zamość Bortatycze LHS”.
8909959 2022-06-02
godz. 10:00
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGA W WARSZAWIE ADMINISTRACJA OSIEDLA KIJOWSKA Wykonanie ekspertyzy stanu elewacji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej renowacji elewacji budynku Korsaka 1 od strony ul. Ząbkowskiej Wykonanie dokumentacji projektowo-ko...
8903694 2022-06-09
godz. 10:00
CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W IWONICZU-ZDROJU Zagospodarowanie terenu wokół CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju (w trybie zaprojektuj-zbuduj) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania ...
8903165 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Opracowanie dokumentacji na budowę drogi KDZ od ul. Olbrachta do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej z uzyskaniem decyzji ZRID, pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad ro...
8896659 2022-06-14
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Wykonanie kontroli pięcioletnich i rocznych wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica zgodnie z art. 62 ust...
8910158 2022-06-21
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Wykonanie dokumentacji projektowej-PB i PW wraz z uzyskaniem ZRiD dla zadania pn.: Rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej Nr 473 na terenie gminy Grabica z podziałem na zadania Numer referenc...