Przetarg 7316918 - Usługi Ochrony fizycznej osób i mienia w budynku przy ul....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7316918 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-04
przedmiot ogłoszenia
Usługi Ochrony fizycznej osób i mienia w budynku przy ul. Zwycięstwa 107 w Koszalinie będącym siedzibą Prokuratury Rejonowej
w Koszalinie
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku będącym siedzibą Prokuratury Rejonowej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 107 w Koszalinie, obejmującej:
1. Stałą, bezpośrednią ochronę:
a) w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 730 - 1530 w dniach pracy Prokuratury wykonywaną przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wyposażonego w paralizator elektryczny;
b) w środę w godzinach 730 - 1700w dniach pracy Prokuratury wykonywaną przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wyposażonego w paralizator elektryczny.
Zakres usługi ochrony fizycznej osób i mienia obejmuje świadczenie usługi ochrony fizycznej, a przede wszystkim:
1. Utrzymanie ładu i porządku publicznego w obiekcie;
2. Stałe patrolowanie i dozór budynku oraz terenu do niego przylegającego;
3. Ochronę obiektu przed włamaniem, kradzieżą mienia, dewastacją i innymi zamachami na mienie będące własnością Zamawiającego;
4. Sprawdzenie zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń;
5. Natychmiastowe reagowanie na wezwania pracownika chronionego obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
6. Zwracanie uwagi na wnoszone lub pozostawione bez opieki podejrzanie wyglądające bagaże lub pakunki;
7. Podejmowanie interwencji w przypadku zakłóceń porządku, na terenie chronionego obiektu, a w sytuacjach tego wymagających powiadomienie Policji;
8. Wezwanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na jego terenie lub stwierdzenie zakłócania porządku publicznego;
9. Zatrzymanie sprawców czynów zabronionych i przekazanie ich Policji;
10. Zabezpieczenie śladów i innych dowodów czynów zabronionych popełnionych na terenie obiektu;
11. Bieżące informowanie Prokuratora Rejonowego o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą, włamaniem, a także o naruszeniu przepisów z zakresu zabezpieczenia mienia na terenie chronionego obiektu;
12. Czynną działalność zmierzającą do uniemożliwienia powstania szkód i ich minimalizacji w przypadku wybuchu pożaru i innych zdarzeń losowych;
13. Podejmowanie działań określonych dla ochrony w instrukcji ppoż. oraz na wypadek innych zagrożeń;
14. Pełna znajomość topografii chronionego obiektu - rozkład pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych;
15. Znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż, zaworów wodnych;
16. Znajomość funkcjonowania Systemów Alarmowych znajdujących się w obiekcie oraz wspomaganie się nimi w trakcie wykonywania usługi.
17. Powiadamianie o zdarzeniach Prokuratora Rejonowego lub wyznaczonej przez niego osoby (w razie potrzeby);
-3-
Nadto przedmiot zamówienia obejmuje pomoc osobom z dysfunkcją ruchu w skorzystaniu z dźwigów.
Zamawiający zastrzega sobie bezwarunkowe prawo akceptacji pracowników wykonujących usługę, jak również żądania zmiany pracownika w trybie natychmiastowym - bez uzasadnienia.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg inny
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się