Przetarg 8886853 - usługi naprawczo-konserwacyjne związane z zapewnieniem...

   
Analizuj Zamówienie 8886853 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-06
przedmiot ogłoszenia
usługi naprawczo-konserwacyjne związane z zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania biurowców należących do KOWR OT we Wrocł
awiu,

3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu bieżących prac naprawczo-konserwacyjne, transportowych, utrzymania czystości i zieleni wokół budynków biurowych i innych zleconych przez Zamawiającego mających na celu zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania biurow-ców należących do Zamawiającego, znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60, ul. Kunickiego 2 oraz ul. Kunickiego 4, w Świdnicy przy ul Kliczkowskiej 28, w Legnicy przy ul. Ja-worzyńskiej 199 oraz w Rakowicach Wielkich 15. Przedmiotowe usługi obejmują:3.1.1 prace naprawczo-konserwacyjne,3.1.2 usługi transportu,3.1.3 prace związane z utrzymaniem czystości i zieleni wokół budynków biurowych znajdują-cych się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60,3.1.4 obsługę stoisk wystawienniczych oraz zabezpieczanie i konserwacja elementów wysta-wienniczych i reklamowych,3.1.5 inne czynności wykonywane na zlecenie Zamawiającego.3.2 Szczegółowy opis czynności oraz budynków biurowych i ich otoczenia wchodzących w zakres zamówienia zawiera załącznik do istotnych postanowień umownych, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.3.3 Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Umowy według bieżących potrzeb Zamawiają-cego przez 152 godziny miesięcznie.3.4 Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu materiałów i wyrobów niezbędnych do prawidło-wego wykonania Umowy. Zamawiający może podjąć decyzję o wykonywaniu przedmiotu umowy lub poszczególnych prac przy użyciu materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zamierza przeznaczyć w całym okresie obowiązywania umowy kwotę 10 000,00 zł brutto na wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zużytych materiałów i wyrobów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Rozliczenie materiałów i wyrobów nie-zbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi według cen ich zaku-pu, jednak nie wyższych niż średnie ceny rynkowe z doliczeniem wskaźnika kosztów zakupu, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zaproponowany przez Wykonawcę wskaźnik zakupu materiałów i wyrobów nie może być większy niż 3% .3.5 Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany będzie do posiadania ubezpiecze-nia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmu-jącej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiają-cego.3.6 Usługi będą wykonywane na bieżąco lub doraźnie jeżeli zaistnieje potrzeba ich wykonania.3.7 Zamawiający udostępni Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym: telefon służbowy, pomieszczenie gospodarcze, maszynę wielofunkcyjną - ŁADOWACZ JCB TYP 530-70-FS z pługiem do śniegu, samochód osobowy.3.8 CPV:50800000-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji90900000-6 usługi sprzątania3.9 Przedmiot zamówienia nie może być dzielony przez Wykonawców, oferty nie zawierające peł-nego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.3.10 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umo-wy, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. Złoże-nie oferty jest jednoznaczne z akceptacją projektowanych postanowień umowy, które zosta-ną wprowadzone do treści umowy.3.11 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.3.12 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.3.13 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częścio-wych, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na części. Z przyczyn organizacyjnych oraz ekonomicznych zasadnym i korzystniejszym dla Zamawiającego jest udzielenie zamówienia bez jego podziału na części.3.14 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.3.15 Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy samodzielnie lub przez osoby zatrudnione w jego przedsię-biorstwie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie realizacji czynności wymienionych w pkt. 1 a, d, e, pkt 3 a, b, c, d, 5a Załącznika nr 1 do istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.

WRO.WOP.260.20.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00151233/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-16 10:00
Po zmianie:
2022-05-17 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-16 10:30
Po zmianie:
2022-05-17 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-14
Po zmianie:
2022-06-15
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE Z postepowania o zamówienie publiczne Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), tj.:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża obsługa techniczna nieruchomości, sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 50800000, 90900000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obsługa techniczna nieruchomości , sprzątanie terenu , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8921055 2022-05-30
godz. 09:00
SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE USŁUG A SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, TERENU POSESJI ORAZ ODŚNIEŻANIA I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH SĄDU REJONOWEGO W PRZASNYSZU Część 1: Usługa sp...
8924112 2022-05-30
godz. 12:00
URZĄD MIASTA TORUŃ WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I EKOLOGII Dość monotonii! Twórzmy roślinne dywany rozweselające betonowe otoczenie. - budżet obywatelski Część 1. Prace przygotowawcze: 1) Zdjęcie darni z powierzchni 1600 m2, z pasów o szerokości 1 l...
8923450 2022-05-30
godz. 15:00
URZĄD GMINY PRZYSTAJŃ RI-DP.271.01.2022 Koszenie poboczy i skarp rowów wdłuż dróg gminych w sezonie 2022 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Koszenie poboczy i skarp dróg gminnych Koszenie trawy na poboczach i skarpach ro...
8881078 2022-05-31
godz. 12:00
SĄD OKRĘGOWY W OPOLU Usługi sprzątania NIEruchomości Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie w podziale na części Numer referencyjny: ZP-2502-2/22 Przedmiot zamówien...
8915007 2022-05-31
godz. 15:00
RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ADMINISTRATOR SP. Z O.O. Zagospodarowanie terenu zielonego przy klatkach schodowych przy ulicy: Okulickiego 78
8905903 2022-06-01
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA CZĘSTOCHOWA Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu i modernizacja istniejącego placu zabaw przy budynku Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – Etap II.1. Zakres robót ob...
8909841 2022-06-01
godz. 11:00
URZĄD GMINY ANDRESPOL Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszew wraz z niez...
8895475 2022-06-01
godz. 11:00
URZĄD GMINY POLKOWICE Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach – etap II 1. Nazwa zadania: „Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach - etap II” w r...
8923838 2022-06-07
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE „Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Nowy Targ” – z podziałem na 8 części zamówienia” Część 1: Część 1 : „Konserwacja poręczy wzdłuż murów bulwarowych na pot. Grajcarek w km 1+730 - 3...
8893211 2022-06-08
godz. 10:00
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Sukcesywne sprzątanie wewnętrzne, zewnętrzne oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Centrum Kultury Studenckiej „MROWISKO”. Znak sprawy: IA1.283.33.2022.EK Numer referencyjny: IA1.283.33.2022....