Przetarg 9906834 - Usługi Inżyniera Kontraktu, w tym usługi...

   
Analizuj Zamówienie 9906834 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-08-30
przedmiot ogłoszenia
Usługi Inżyniera Kontraktu, w tym usługi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.:
„BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W KUTNIE” Numer referencyjny: 01/ZP/2023
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu, w tym usługi projektowo-przygotowawczej, rozliczeniowej oraz nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn.: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Kutnie” z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został we wszystkich częściach SWZ, w szczególności OPZ (Część III SWZ).
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu, w tym usługi projektowo-przygotowawczej, rozliczeniowej oraz nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn.: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Kutnie” z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Wybrany wykonawca będzie świadczył swoje usługi zgodnie z OPZ, w tym w podziale na dwa etapy wynikające z przebiegu realizacji Inwestycji i planowanego zawarcia Umów o dofinansowanie lub pożyczkę z NFOŚiGW: - Inwestycja dot. etapu I – dotyczy prac związanych z wykonaniem odwiertu badawczego Kutno GT-1. - Inwestycja dot. etapu II – dotoczy pozostałych prac mających na celu zrealizowanie Inwestycji i rozpoczęcie użytkowania i eksploatacji CG, w tym m.in. prac dotyczących odwiertu Kutno GT-2, budowy budynku CG, zbiornika zrzutowego na solankę, infrastruktury technicznej, przyłączy geotermalnych, przyłącza gazowego, przyłączy elektroenergetycznych, przyłączy sanitarnych oraz innych prac wskazanych w OPZ. Przedmiot zamówienia wraz z Inwestycją zostaną zrealizowane w przypadku uzyskania finansowania (zawarcia stosownych umów z NFOŚiGW) w ramach programu 5.9.1 pn. „Polska Geotermia Plus Część 1) Geotermia głęboka”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został we wszystkich częściach SWZ, w szczególności OPZ (Część III SWZ).
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 183-573636 z dnia 2023-09-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 4 października 2023 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej:
https://eco.eb2b.com.pl/
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 5 października 2023 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej:
https://eco.eb2b.com.pl/
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 01/01/2024
Powinno być:
Data: 02/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/10/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 11:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 188-589531 z dnia 2023-09-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 5 października 2023 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej:
https://eco.eb2b.com.pl/
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 9 października 2023 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej:
https://eco.eb2b.com.pl/
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 02/01/2024
Powinno być:
Data: 06/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 11:00
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 45112710, 45212100, 45212120, 45214000, 71242000, 71247000, 71248000, 71310000, 71332000, 71340000, 71350000, 71351220, 71351910, 71355200, 71520000, 71521000, 71540000, 71541000, 71631000, 71631300, 79110000, 79421000, 79994000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10106756 2023-12-04
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE 186.Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad remontem DP Nr 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (...) Pełnienie u...
10111110 2023-12-04
godz. 16:00
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE Pełnienie funkcji Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie remontu i przebudowy budynku siedziby biura UDT w Kielcach, ul. Kości...
10116389 2023-12-06
godz. 11:00
URZĄD GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy, nadbudowy budynku Komendy Hufca ZHP im. Leonida Teligi przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim wraz ze sprawow...
10121733 2023-12-07
godz. 12:00
SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa merytorycznego w branży architektonicznej dotyczącego przeprowadzanego postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego o udzielenie zamówienia public...
10106664 2023-12-08
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Badania diagnostyczne odcinków kontrolnych rurociągów WP i WT bloków nr 2 i 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej badań dia...
10123662 2023-12-08
godz. 23:59
WIĄZAR SYSTEM SP.J. Badania w zakresie klasy odporności ogniowej przegród Zakres badań obejmie (minimalnie): Badanie ścian w zakresie klasy odporności ogniowej NRO i REI - fragmentów ściany prefabrykowanej zewn...
10124892 2023-12-11
godz. 10:00
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE Przeglądy 5-letnie obiektów budowlanych Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonaniu okresowej raz na 5 lat kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnoś...
10118730 2023-12-12
godz. 10:00
TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Nadzoru Ruchu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
10044841 2023-12-15
godz. 12:00
BIURO PROGRAMU NIEPODLEGŁA „BUDOWA POMNIKA „BITWA WARSZAWSKA 1920” Numer referencyjny: PN/2/2023 Przedmiotem zamówienia jest budowa Pomnika „Bitwa Warszawska 1920” wraz z fontanną, pomieszczeniami technicznymi w częśc...
10126793 2024-01-05
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Poprad w ciągu drogi krajowej nr 87 w miejscowości Stary Sącz wraz z pełnieniem nad...