Przetarg 8632394 - Usługi hotelowo-restauracyjne z wynajmem sal...

   
Analizuj Zamówienie 8632394 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-30
przedmiot ogłoszenia
Usługi hotelowo-restauracyjne z wynajmem sal konferencyjnych w ramach Doradztwa Energetycznego

Zamawiający przewiduje w ramac
h zamówienia organizację następujących szkoleń: 1) Szkolenia (bez noclegów): łączna liczba dni szkoleniowych wynosi 18, szkolenia odbywać się będą w blokach szkoleniowych 6-dniowych (6 dni roboczych pod rząd lub 3 x po dwa dni) , w zależności od zapotrzebowania, liczba osób na każdym szkoleniu: 15 – 40 osób, przewidywany czas trwania każdego dnia szkolenia: 9.00-15.00, na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia zamawiający poda ostateczną liczbę osób.Szkolenia będą odbywać się w trzech różnych miastach na terenie województwa mazowieckiego.Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę, zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.Do organizacji szkoleń Zamawiający wskaże trzy z następujących miast (po 6 dni szkoleniowych pod rząd w każdym z tych miast lub 3 x po 2 dni): Ciechanów, Radom, Ostrołęka, Warszawa, Płock, Siedlce. Terminy i konkretne miasto, w którym mają odbyć się szkolenia zostaną wskazane Wykonawcy najpóźniej w terminie 30 dni przed pierwszym szkoleniem w danym mieście.W ramach tych szkoleń w gestii Wykonawcy leży w szczególności zapewnienie: sali szkoleniowej, ciągłego serwisu kawowego w godzinach 9.00 – 15.00, obiadów.2) Szkolenia trzydniowe z noclegami: liczba szkoleń 8, po jednym w Warszawie, Płocku, Siedlcach i Ciechanowie i po dwa w Ostrołęce i Radomiu lub na terenie powiatów tych miast, liczba osób na każdym szkoleniu: 15 – 40 osób, przewidywany czas trwania szkoleń: 1 dzień: 9.00 – 22.00 (obiad kolacja) 2 dzień: 9.00 – 22.00 (śniadanie obiad kolacja) 3 dzień: 9.00 - 15.00 (śniadanie obiad)Zamawiający w trakcie każdego szkolenia przewiduje trzeciego dnia wizytę studyjną do wyznaczonego przez Zamawiającego obiektu, położonego w odległości maksymalnie do 70 km od miejsca zakwaterowania, w związku z tym konieczne jest zapewnienie środka transportu dla całej grupy z hotelu do wskazanego obiektu i z powrotem.Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę, zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

ZP-14/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00020409/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert Przed zmianą:
Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert. W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto oferty. Liczba punktów tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = ( Cmin/Cob x 60 pkt)
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Opis kryterium „standard obiektu” (S), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „standard obiektu” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
W ramach kryterium oceniany będzie standard obiektu/ów, zgodnie z posiadaną kategorią gwiazdek (ilość „”) przyznaną zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), które Wykonawca będzie oferował Zamawiającemu.
Ocena ofert w tym kryterium odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 30 punktów – na podstawie oświadczenia Wykonawcy o oferowanej kategorii obiektów określonej liczbą gwiazdek.
Informację należy podać w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
- obiekty spełniające wymagania dla obiektów minimum 3 gwiazdkowych - 0 pkt
- obiekty spełniające wymagania dla obiektów 4 i więcej gwiazdkowych - 30 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym informacji dotyczącej standardu obiektów, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje ośrodki spełniające wymagania dla obiektów minimum 3 gwiazdkowych i oferta tego Wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Standard obiektu, w którym odbywać się będzie dane szkolenie będzie każdorazowo weryfikowany przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

Opis kryterium „zwiększona ilość miejsc parkingowych” (P), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „zwiększona ilość miejsc parkingowych” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Ocena ofert w tym kryterium odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 10 punktów – na podstawie oświadczenia Wykonawcy podanej w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
0 pkt – otrzyma oferta z zaoferowanym parkingiem na minimum 20 bezpłatnych miejsc parkingowych;
10 pkt – otrzyma oferta z zaoferowaną zwiększoną ilością bezpłatnych miejsc parkingowych tj. 30 bezpłatnych miejsc parkingowych i powyżej.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym informacji dotyczącej zaoferowanej ilości bezpłatnych miejsc parkingowych, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje parking na minimum 20 bezpłatnych miejsc parkingowych i oferta tego Wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Ilość zaoferowanych w ofercie bezpłatnych miejsc parkingowych będzie weryfikowana przez Zamawiającego przed każdym szkoleniem w zaoferowanym obiekcie.
Łączna suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
Pc= CSP
Gdzie:
Pc - całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę;
C - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
S - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „standard obiektu”;
P- całkowita liczba punktów oferty w kryterium „zwiększona ilość miejsc parkingowych
Po zmianie:
Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert. W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto oferty. Liczba punktów tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = ( Cmin/Cob x 60 pkt)
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryterium „zwiększona ilość miejsc parkingowych” (P), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „zwiększona ilość miejsc parkingowych” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Ocena ofert w tym kryterium odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 40 punktów – na podstawie oświadczenia Wykonawcy podanej w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
0 pkt – otrzyma oferta z zaoferowanym parkingiem na minimum 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
40 pkt – otrzyma oferta z zaoferowaną zwiększoną ilością miejsc parkingowych dla 30 samochodów osobowych i powyżej.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże lub zaznaczy obydwie opcje w Formularzu ofertowym dotyczące informacji zaoferowanej ilości miejsc parkingowych, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje parking na minimum 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i oferta tego Wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

Łączna suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
Pc= CP
Gdzie:
Pc - całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę;
C - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
P- całkowita liczba punktów oferty w kryterium „zwiększona ilość miejsc parkingowych"
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia organizację następujących szkoleń:
1) Szkolenia (bez noclegów):
 łączna liczba dni szkoleniowych wynosi 18,
 szkolenia odbywać się będą w blokach szkoleniowych 6-dniowych (6 dni roboczych pod rząd lub 3 x po dwa dni) , w zależności od zapotrzebowania,
 liczba osób na każdym szkoleniu: 15 – 40 osób,
 przewidywany czas trwania każdego dnia szkolenia: 9.00-15.00,
 na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia zamawiający poda ostateczną liczbę osób.
Szkolenia będą odbywać się w trzech różnych miastach na terenie województwa mazowieckiego.
Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę, zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Do organizacji szkoleń Zamawiający wskaże trzy z następujących miast (po 6 dni szkoleniowych pod rząd w każdym z tych miast lub 3 x po 2 dni): Ciechanów, Radom, Ostrołęka, Warszawa, Płock, Siedlce. Terminy i konkretne miasto, w którym mają odbyć się szkolenia zostaną wskazane Wykonawcy najpóźniej w terminie 30 dni przed pierwszym szkoleniem w danym mieście.
W ramach tych szkoleń w gestii Wykonawcy leży w szczególności zapewnienie:
 sali szkoleniowej,
 ciągłego serwisu kawowego w godzinach 9.00 – 15.00,
 obiadów.
2) Szkolenia trzydniowe z noclegami:
 liczba szkoleń 8, po jednym w Warszawie, Płocku, Siedlcach i Ciechanowie i po dwa w Ostrołęce i Radomiu lub na terenie powiatów tych miast,
 liczba osób na każdym szkoleniu: 15 – 40 osób,
 przewidywany czas trwania szkoleń:
1 dzień: 9.00 – 22.00 (obiad kolacja)
2 dzień: 9.00 – 22.00 (śniadanie obiad kolacja)
3 dzień: 9.00 - 15.00 (śniadanie obiad)

Zamawiający w trakcie każdego szkolenia przewiduje trzeciego dnia wizytę studyjną do wyznaczonego przez Zamawiającego obiektu, położonego w odległości maksymalnie do 70 km od miejsca zakwaterowania, w związku z tym konieczne jest zapewnienie środka transportu dla całej grupy
z hotelu do wskazanego obiektu i z powrotem.

Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę, zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
Po zmianie:
Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia organizację następujących szkoleń:
1) Szkolenia (bez noclegów):
 łączna liczba dni szkoleniowych wynosi 18,
 szkolenia odbywać się będą w blokach szkoleniowych 6-dniowych (6 dni roboczych pod rząd lub 3 x po dwa dni) , w zależności od zapotrzebowania,
 liczba osób na każdym szkoleniu: 15 – 40 osób,
 przewidywany czas trwania każdego dnia szkolenia: 9.00-15.00,
 na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia zamawiający poda ostateczną liczbę osób.
Szkolenia będą odbywać się w trzech różnych miastach na terenie województwa mazowieckiego - Ciechanów, Radom, Płock.
Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę, zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Terminy w których mają odbyć się szkolenia zostaną wskazane Wykonawcy najpóźniej w terminie 30 dni przed pierwszym szkoleniem w danym mieście.
W ramach tych szkoleń w gestii Wykonawcy leży w szczególności zapewnienie:
 sali szkoleniowej,
 ciągłego serwisu kawowego w godzinach 9.00 – 15.00,
 obiadów.
2) Szkolenia trzydniowe z noclegami:
 liczba szkoleń 8, po jednym w Warszawie, Płocku, Siedlcach i Ciechanowie i po dwa w Ostrołęce i Radomiu lub na terenie powiatów tych miast,
 liczba osób na każdym szkoleniu: 15 – 40 osób,
 przewidywany czas trwania szkoleń:
1 dzień: 9.00 – 22.00 (obiad kolacja)
2 dzień: 9.00 – 22.00 (śniadanie obiad kolacja)
3 dzień: 9.00 - 15.00 (śniadanie obiad)

Zamawiający w trakcie każdego szkolenia przewiduje trzeciego dnia wizytę studyjną do wyznaczonego przez Zamawiającego obiektu, położonego w odległości maksymalnie do 70 km od miejsca zakwaterowania, w związku z tym konieczne jest zapewnienie środka transportu dla całej grupy
z hotelu do wskazanego obiektu i z powrotem.

Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę, zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2) Przed zmianą:
standard obiektu
Po zmianie:
zwiększona ilość miejsc parkingowych
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2) Przed zmianą:
30
Po zmianie:
40,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3) Przed zmianą:
zwiększona ilość miejsc parkingowych
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3) Przed zmianą:
inne.
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 3) Przed zmianą:
10
Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-18 10:00
Po zmianie:
2022-01-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-18 10:30
Po zmianie:
2022-01-28 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-16
Po zmianie:
2022-02-26
branża Edukacja, szkolenia, Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport
podbranża kursy i szkolenia inne, hotelarstwo, konferencje
kody CPV 55120000, 55300000, 55320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne , hotelarstwo , konferencje

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8920663 2022-05-30
godz. 10:00
GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY W WARSZAWIE Usługi rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych, ubezpieczenia oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów na potrz...
8914676 2022-05-30
godz. 23:59
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU Program studiów dualnych na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Przygotowanie oraz przeprowadzenie w całości szkolenia „Profil tendencji zachowań w oparciu o model DIS...
8925233 2022-06-01
godz. 12:00
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę/wykonawców usługi szkoleniowej wg tematyki wskazanej poniżej, w 8-godzinnym...
8930110 2022-06-02
godz. 11:00
URZĄD MIASTA RABKA-ZDRÓJ Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla strażaków ochotników z zakresu ratownictwa drogowego w ramach realizacji mikroprojektu, pt.: „Numer alarmowy 112 łączy pogranicze po...
8926938 2022-06-02
godz. 12:00
KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W KRAKOWIE Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości Szczegółowe informacje dotyczące Zamówienia zostały opisane w dokumencie załączonym ...
8933845 2022-06-03
godz. 09:00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Szkolenia oraz doradztwo w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – postępowanie nr 2 Część 1: Przedmiotem zamówienia jest p...
8926352 2022-06-06
godz. 11:00
KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI W WARSZAWIE Dostarczenie pracownikom KAS cyfrowej wiedzy -opracow. i dostarcz.10 kursów e-learning. dot. standardów obsługi multikanał. klienta KAS oraz kursu e-learning. z zasad stosowania prostego jęz...
8933534 2022-06-07
godz. 11:00
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych, spotkań monitorujących w ramach ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa lo...
8936617 2022-06-10
godz. 10:00
REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Kompleksowe zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych konferencji ekologicznych o nazwie „Szczyt Ekologiczny” Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie, przygotowanie...
8934762 2022-06-23
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Szkolenie e-learningowe Dzień dobry, Potrzebuję wykonawcy szkolenia e-learningowego. Temat związany ze sprzedażą. Narzędzie Storyline 360. (Możemy udostępnić 1 licencję na czas realizacji)...