Przetarg 7894366 - „Usługi dozoru i ochrony obiektów na terenie miasta...

   
Analizuj Zamówienie 7894366 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-23
przedmiot ogłoszenia
„Usługi dozoru i ochrony obiektów na terenie miasta Bytomia - w podziale na 2 zadania”
Numer referencyjny: DNP.260.49.2020
.PN.U

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi dozoru i ochrony obiektów na terenie miasta
Bytomia – w podziale na 2 zadania:

3.1.1 ZADANIE NR 1 – usługi dozoru i ochrony obiektów przy ulicach:
a). ul. Brzezińskiej 27, Warsztat Naprawczy Górniczych Kolei Wąskotorowych,
b) ul. Tarnogórskiej 1a, Zaplecze Techniczne MZDiM,
c) ul. Chrzanowskiego, Muszla koncertowa,
d) ul. Konstytucji 1a, Budynek warsztatowy,
e) ul. Kwiatowej 27, Cmentarz Komunalny.

3.1.2 ZADANIE NR 2 – usługi dozoru i ochrony obiektu przy ulicy:
ul. Strażackiej 3, Budynek Straży Pożarnej

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia – opis zadań - określono w załączniku nr 7, stanowiącym załącznik do SIWZ.

3.2. Realizacja usługi ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie odbywała się w obiektach przy ul. Brzezińskiej 27, Kwiatowej 27, Tarnogórskiej 1A.
3.3. Wykonawca musi posiadać możliwość udzielenia wsparcia ochrony stacjonarnej Grupą Interwencyjną w skład, której wchodzą co najmniej dwie osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadające legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony i wyposażone w środki przymusu bezpośredniego.
Zamawiający określa maksymalny czas reakcji 20 minut
Czas reakcji Grupy Interwencyjnej, to znaczy czas jaki upłynie od momentu wezwania do momentu przybycia Grupy Interwencyjnej na chroniony obiekt.
Zaoferowany przez Wykonawcę czas reakcji będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 15 SIWZ.
3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 8 osób wykonujących czynności w zakresie ochrony mienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Usługi dozoru i ochrony obiektów na terenie miasta Bytomia - w podziale na 2 zadania” zadanie nr 1
3.1.1 ZADANIE NR 1 – usługi dozoru i ochrony obiektów przy ulicach: a). ul. Brzezińskiej 27, Warsztat Naprawczy Górniczych Kolei Wąskotorowych, b) ul. Tarnogórskiej 1a, Zaplecze Techniczne MZDiM, c) ul. Chrzanowskiego, Muszla koncertowa, d) ul. Konstytucji 1a, Budynek warsztatowy, e) ul. Kwiatowej 27, Cmentarz Komunalny.

Część nr: 2 Nazwa: „Usługi dozoru i ochrony obiektów na terenie miasta Bytomia - w podziale na 2 zadania” zadanie nr 2
3.1.2 ZADANIE NR 2 – usługi dozoru i ochrony obiektu przy ulicy: ul. Strażackiej 3, Budynek Straży Pożarnej


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540396187-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 11.01.2021, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 15.01.2021, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia są uslugi dozoru i ochrony obiektów na terenie miasta Bytomia – w podziale na
2 zadania: 3.1.1 ZADANIE NR 1 – uslugi dozoru i ochrony obiektów przy ulicach: a). ul. Brzezińskiej 27,
Warsztat Naprawczy Górniczych Kolei Wąskotorowych, b) ul. Tarnogórskiej 1a, Zaplecze Techniczne MZDiM, c) ul. Chrzanowskiego, Muszla koncertowa, d) ul. Konstytucji 1a, Budynek warsztatowy, e) ul.
Kwiatowej 27, Cmentarz Komunalny. 3.1.2 ZADANIE NR 2 – uslugi dozoru i ochrony obiektu przy
ulicy: ul. Strażackiej 3, Budynek Straży Pożarnej Sposób realizacji przedmiotu zamówienia – opis zadań -
określono w zalączniku nr 7, stanowiącym zalącznik do SIWZ. 3.2. Realizacja uslugi ochrony osób i
mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie Koncesji Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji będzie odbywala się w obiektach przy ul. Brzezińskiej 27, Kwiatowej 27,
Tarnogórskiej 1A. 3.3. Wykonawca musi posiadać możliwość udzielenia wsparcia ochrony stacjonarnej
Grupą Interwencyjną w sklad, której wchodzą co najmniej dwie osoby wpisane na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, posiadające legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony i
wyposażone w środki przymusu bezpośredniego. Zamawiający określa maksymalny czas reakcji 20 minut
Czas reakcji Grupy Interwencyjnej, to znaczy czas jaki uplynie od momentu wezwania do momentu
przybycia Grupy Interwencyjnej na chroniony obiekt. Zaoferowany przez Wykonawcę czas reakcji będzie
stanowil jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 15 SIWZ. 3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia co
najmniej 8 osób wykonujących czynności w zakresie ochrony mienia.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia są uslugi dozoru i ochrony obiektów na terenie miasta Bytomia – w podziale na
2 zadania:
3.1.1 ZADANIE NR 1 – uslugi dozoru i ochrony obiektów przy ulicach:
a). ul. Brzezińskiej 27, Warsztat Naprawczy Górniczych Kolei Wąskotorowych,
b) ul. Tarnogórskiej 1a, Zaplecze Techniczne MZDiM,
c) ul. Chrzanowskiego, Muszla koncertowa,
d) ul. Kwiatowej 27, Cmentarz Komunalny.
3.1.2 ZADANIE NR 2 – uslugi dozoru i ochrony obiektu przy ulicy:
a) ul. Strażackiej 3, Budynek Straży Pożarnej
b) ul. Konstytucji 1a, Budynek warsztatowy,
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia – opis zadań – określono w zalączniku nr 7, stanowiącym zalącznik do SIWZ. 3.2. Realizacja uslugi ochrony osób i
mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie Koncesji Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji będzie odbywala się w obiektach przy ul. Brzezińskiej 27, Kwiatowej 27,
Tarnogórskiej 1A. 3.3. Wykonawca musi posiadać możliwość udzielenia wsparcia ochrony stacjonarnej
Grupą Interwencyjną w sklad, której wchodzą co najmniej dwie osoby wpisane na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, posiadające legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony i
wyposażone w środki przymusu bezpośredniego. Zamawiający określa maksymalny czas reakcji 20 minut
Czas reakcji Grupy Interwencyjnej, to znaczy czas jaki uplynie od momentu wezwania do momentu
przybycia Grupy Interwencyjnej na chroniony obiekt. Zaoferowany przez Wykonawcę czas reakcji będzie
stanowil jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 15 SIWZ. 3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia co
najmniej 8 osób wykonujących czynności w zakresie ochrony mienia.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZALĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: część 1, 1)
W ogłoszeniu jest:
3.1.1 ZADANIE
NR 1 – uslugi dozoru i ochrony obiektów przy ulicach: a). ul. Brzezińskiej 27, Warsztat Naprawczy
Górniczych Kolei Wąskotorowych, b) ul. Tarnogórskiej 1a, Zaplecze Techniczne MZDiM, c) ul.
Chrzanowskiego, Muszla koncertowa, d) ul. Konstytucji 1a, Budynek warsztatowy, e) ul. Kwiatowej 27,
Cmentarz Komunalny.
W ogłoszeniu powinno być:
3.1.1 ZADANIE
NR 1 – uslugi dozoru i ochrony obiektów przy ulicach: a). ul. Brzezińskiej 27, Warsztat Naprawczy
Górniczych Kolei Wąskotorowych, b) ul. Tarnogórskiej 1a, Zaplecze Techniczne MZDiM, c) ul.
Chrzanowskiego, Muszla koncertowa, d) ul. Kwiatowej 27,Cmentarz Komunalny.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZALĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część 2, 1)
W ogłoszeniu jest:
3.1.2 ZADANIE
NR 2 – uslugi dozoru i ochrony obiektu przy ulicy: ul. Strażackiej 3, Budynek Straży Pożarnej
W ogłoszeniu powinno być:
3.1.2 ZADANIE
NR 2 – uslugi dozoru i ochrony obiektu przy ulicy:
a) ul. Strażackiej 3, Budynek Straży Pożarnej
b) ul. Konstytucji 1a, Budynek warsztatowy

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540398789-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Wykonawca spelni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o
którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonal nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzialalności jest
krótszy - w tym okresie w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) uslugę polegającą na dozorze i
ochronie mienia, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, trwającą co najmniej 12 miesięcy, o
wartości co najmniej: - 100 000,00 zl dla zadania nr 1 - 20 000,00 zl dla zadania nr 2 i zalączy dowody
określające czy te uslugi zostaly wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego uslugi
byly wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciąglych są wykonywane; 5.3.4. Zgodnie
z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego lączących go z nim stosunków
prawnych. 5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponowal niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Zalącznik Nr 6 do
SIWZ). 5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spelniania warunków udzialu w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 5.3.7.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązal się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstalą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. 5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spelnienia przez
wykonawcę warunków udzialu w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a)
zastąpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązal się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 5.3.9. W celu oceny, czy
wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp, będzie dysponowal niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek lączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres
udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzialu w postępowaniu
dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. ppkt. 1-3 SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) usługę polegającą na dozorze i ochronie mienia, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, trwającą co najmniej 12 miesięcy, o wartości co najmniej:
- 100 000,00 zł
dla zadania nr 1
i załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) usługę polegającą na dozorze i ochronie mienia, w formie zabezpieczenia technicznego, trwającą co najmniej 12 miesięcy, o wartości co najmniej:
- 20 000,00 zł
dla zadania nr 2
i załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
5.3.4. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego lączących go z nim stosunków
prawnych. 5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponowal niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Zalącznik Nr 6 do
SIWZ). 5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spelniania warunków udzialu w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 5.3.7.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązal się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstalą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. 5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spelnienia przez
wykonawcę warunków udzialu w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a)
zastąpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązal się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 5.3.9. W celu oceny, czy
wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp, będzie dysponowal niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek lączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres
udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzialu w postępowaniu
dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. ppkt. 1-3
SIWZ.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest:
6.1. W celu potwierdzenia spelniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej dzialalności zawodowej, o którym mowa w pkt. 5.3.1, sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, o którym mowa w pkt. 5.3.2. oraz zdolności technicznej lub zawodowej określonego w
pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) aktualnej koncesji na wykonywanie dzialalności
gospodarczej w zakresie uslug ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, b) wykazu uslug wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciąglych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia dzialalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których uslugi zostaly wykonane, z zalączeniem
dowodów określających czy te uslugi zostaly wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego uslugi byly wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciąglych są wykonywane
(wzór stanowi Zalącznik Nr 4 do SIWZ), c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż odpowiednio 5 000 000,00 zl, 500
000,000 zl. 6.2. Jeżeli w dokumentach skladanych w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
W ogłoszeniu powinno być:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt. 5.3.1, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt. 5.3.2. oraz zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a) aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ),
c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż odpowiednio:
a) dla zadania nr 1 - na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł
b) dla zadania nr 2 – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
6.2. Jeżeli w dokumentach skladanych w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540402339-N-2021 z dnia: 2021-01-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 11.01.2021, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 25.01.2021, godzina: 10:00,
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się