Przetarg 7900173 - Usługę całodobowej bezpośredniej ochronie fizycznej...

   
Analizuj Zamówienie 7900173 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-28
przedmiot ogłoszenia
Usługę całodobowej bezpośredniej ochronie fizycznej NIEruchomości OReg AMW w Szczecinie oraz bezpośrednią ochronę fizyczn
przetargów na mienie ruchome Numer referencyjny: DZP-OS.2619.650.2020
Świadczenie usług ochrony fizycznej siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 i ul. Sambora 4.Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie oraz bezpośrednia ochrona fizyczna przetargów na mienie ruchome w tym wpłat gotówki do kasy oddziału w dniu przetargu.Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości zostały przedstawioneW tabelach A i B.Kod CPV: 79710000-4 - usługi ochroniarskie.2. Pod pojęciem:1) nieruchomości (kompleksów) rozumie się teren oznaczony granicami działek ze wszystkimi naniesieniami nadziemnymi (budynkami, budowlami, wiatami, bocznicami, torami, płytami betonowymi stanowiącymi podłoże itd.) i podziemnymi (siecią wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną itd.), a także ulicami i chodnikami znajdującymiSię bezpośrednio przed nieruchomościami (kompleksami).2) posterunku rozumie się miejsce, w którym pracownik ochrony pełni bezpośrednią ochronę przez całą dobę w systemie zmianowym. Ilość wymaganych posterunków na nieruchomości oraz ilość pracowników ochrony fizycznej wymaganych przez Zamawiającego na jednej zmianie zostały przedstawione w tabelach A.3. Sposób wykonywania ochrony:1) Ochrona fizyczna będzie realizowana:a) w systemie stałym poprzez pełnienie służby ochrony przez pracownika obecnego na terenie nieruchomościLubb) w przypadkach wskazanych w tabelach A - w systemie doraźnym poprzez wsparcie grupy interwencyjnej;4. Wymagania ogólne odnoszące się do Wykonawcy i pracowników ochrony:1) Wykonawca:a) musi posiadać koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. 2020r., poz. 838) na wykonywanie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;b) musi zapewnić wykonanie usługi zgodnie z ustawą wskazaną w lit. a oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.2) Pracownicy ochrony:Czynności związane z ochroną wykonywane bezpośrednio na terenie nieruchomości przez pracowników są czynnościami o cechach, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), w związku z tym Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy, o których mowa w lit. a tiret 2 byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę.a) uprawnienia:Pracownicy nadzorujący pracę pracowników bezpośrednio wykonujących na terenie nieruchomości czynności związane z ochroną muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;Pracownicy bezpośrednio wykonujący czynności związane z ochroną mienia nie muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w tabelach A;Pracownicy wchodzący w skład grupy interwencyjnej, tj. wykonujący bezpośrednio czynności związane z podejmowaniem interwencji i realizowaniem zadań grupy interwencyjnej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.b) umundurowanie: pracownicy ochrony muszą wykonywać czynności w jednolitym umundurowaniu, spełniającym wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, składającym się z następujących elementów:1W okresie wiosenno-letnim: z butów, spodni, koszuli lub koszulki, czapki, bluzy lub swetra;W okresie jesienno-zimowym: z butów, spodni, koszuli, bluzy lub swetra, czapki oraz kurtki.Umundurowanie pracowników ochrony w siedzibie Zamawiającego musi składaćSię z następujących elementów:W okresie wiosenno – letnim: z butów, spodni, koszuli, krawata oraz marynarki;W okresie jesienno – zimowym: z butów, spodni, koszuli,, krawata, marynarki i kurtki.1 na koszulce, koszuli, czapce i kurtce musi znajdować się logo Wykonawcyc) pracownicy ochrony muszą wyglądać schludnie i cechować się kulturą osobistą;d) wyposażenie: podczas wykonywania zadań pracownicy ochrony muszą być wyposażeniW legitymacje pracowników ochrony fizycznej/kwalifikowany
Świadczenie usług ochrony fizycznej nieruchomości Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie położonych w Glewicach Gmina GoleniówPrzedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie oraz bezpośrednia ochrona fizyczna przetargów na mienie ruchome w tym wpłat gotówki do kasy oddziału w dniu przetargu.Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości zostały przedstawioneW tabelach A i B.Kod CPV: 79710000-4 - usługi ochroniarskie.2. Pod pojęciem:1) nieruchomości (kompleksów) rozumie się teren oznaczony granicami działek ze wszystkimi naniesieniami nadziemnymi (budynkami, budowlami, wiatami, bocznicami, torami, płytami betonowymi stanowiącymi podłoże itd.) i podziemnymi (siecią wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną itd.), a także ulicami i chodnikami znajdującymiSię bezpośrednio przed nieruchomościami (kompleksami).2) posterunku rozumie się miejsce, w którym pracownik ochrony pełni bezpośrednią ochronę przez całą dobę w systemie zmianowym. Ilość wymaganych posterunków na nieruchomości oraz ilość pracowników ochrony fizycznej wymaganych przez Zamawiającego na jednej zmianie zostały przedstawione w tabelach A.3. Sposób wykonywania ochrony:1) Ochrona fizyczna będzie realizowana:a) w systemie stałym poprzez pełnienie służby ochrony przez pracownika obecnego na terenie nieruchomościLubb) w przypadkach wskazanych w tabelach A - w systemie doraźnym poprzez wsparcie grupy interwencyjnej;4. Wymagania ogólne odnoszące się do Wykonawcy i pracowników ochrony:1) Wykonawca:a) musi posiadać koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. 2020r., poz. 838) na wykonywanie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;b) musi zapewnić wykonanie usługi zgodnie z ustawą wskazaną w lit. a oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.2) Pracownicy ochrony:Czynności związane z ochroną wykonywane bezpośrednio na terenie nieruchomości przez pracowników są czynnościami o cechach, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), w związku z tym Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy, o których mowa w lit. a tiret 2 byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę.a) uprawnienia:Pracownicy nadzorujący pracę pracowników bezpośrednio wykonujących na terenie nieruchomości czynności związane z ochroną muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;Pracownicy bezpośrednio wykonujący czynności związane z ochroną mienia nie muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w tabelach A;Pracownicy wchodzący w skład grupy interwencyjnej, tj. wykonujący bezpośrednio czynności związane z podejmowaniem interwencji i realizowaniem zadań grupy interwencyjnej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.b) umundurowanie: pracownicy ochrony muszą wykonywać czynności w jednolitym umundurowaniu, spełniającym wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, składającym się z następujących elementów:1W okresie wiosenno-letnim: z butów, spodni, koszuli lub koszulki, czapki, bluzy lub swetra;W okresie jesienno-zimowym: z butów, spodni, koszuli, bluzy lub swetra, czapki oraz kurtki.Umundurowanie pracowników ochrony w siedzibie Zamawiającego musi składaćSię z następujących elementów:W okresie wiosenno – letnim: z butów, spodni, koszuli, krawata oraz marynarki;W okresie jesienno – zimowym: z butów, spodni, koszuli,, krawata, marynarki i kurtki.1 na koszulce, koszuli, czapce i kurtce musi znajdować się logo Wykonawcyc) pracownicy ochrony muszą wyglądać schludnie i cechować się kulturą osobistą;d) wyposażenie: podczas wykonywania zadań pracownicy ochrony muszą być wyposażeniW legitymacje pracowników ochrony fizycznej/kwalifikowany
Świadczenie usług ochrony fizycznej przetargów na sprzedaż mienia wycofanego z wojska realizowanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.1) Zamawiający wymaga aby usługa realizowana była przez koncesjonowanego Wykonawcę, w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej ustawą o ochronie.2) Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługę w zakresie ochrony fizycznejWe wskazanych dniach i godzinach podczas organizowanych przetargów w oparciuO pracowników sprawnych fizycznie, posiadających imienne legitymacje służbowe oraz jednolite umundurowanie (składające się z obuwia, spodni, bluzy lub swetra, czapki, kurtki, koszulki w okresie letnim) oznaczone nazwą Wykonawcy (oznaczenia jedynie na bluzie lub swetrze, kurtce, koszulce i czapce).3) Pracownicy wykonujący usługę ochrony winni być w takim stanie psychofizycznym, który umożliwi prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z umowy. Zabronione jest świadczenie usług przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także przechowywanie alkoholu lub innych środków odurzających. Wykonawca odpowiadać będzie materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby przy pomocy których realizuje umowę.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowej zmiany pracownika ochronyW przypadku stwierdzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających albo nie realizuje swoich zadań prawidłowo, w tym nie zna Planu Zabezpieczenia Przetargu.5) Zamawiający wymaga, by osoby bezpośrednio sprawujące ochronę były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zgodnie z art.31 ustawy o ochronie osoba ta musi być pełnoletnia i nieskazana prawomocnym wyrokiemZa przestępstwo umyślne lub wykroczenie.6) Każda osoba, która będzie bezpośrednio sprawowała ochronę przetargu będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia o niekaralności. Wykonawca dostarczy te oświadczenia Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wraz z listą osób, które będą sprawowały ochronę. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenieCo do karalności danej osoby, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy zaświadczenia o niekaralności z KRK, a Wykonawca ma obowiązek je dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Zamawiającego.7) Wykonawca wyznaczy do nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia i kontaktówZ Zamawiającym osobę posiadającą legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie.8) Zamawiający nie wskazuje formy prawnej na podstawie, której Wykonawca zatrudni osoby do ochrony przetargów na mienie ruchome.9) Zamawiający ma prawo do kontrolowania realizacji umowy w tym pracowników pełniących ochronę przetargów na mienie ruchome (umundurowanie, wyposażenie, znajomość obowiązków itp.) oraz do pełnego wglądu w prowadzone dokumenty ochrony.10) Podczas pełnienie służby Zamawiający wymaga wsparcia grup interwencyjnych (czas dojazdu 10 minut) oraz zastrzega sobie prawo do bezpłatnej kontroli czasu dojazdu.11) Wykonawca sporządzi w 2 egzemplarzach i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzeniaW terminie max 10 dni (jedno z kryterium oceny ofert) od dnia zawarcia umowy „Plan Zabezpieczenia Przetargu”.12) Wykonawca zobowiązany jest skutecznie zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia, a także chronić nieruchomości przed działaniami przestępczymi, kradzieżą, rabunkiem, uszkodzeniem, szkodami wynikającymi z awarii technicznych oraz zakłóceń porządku publicznego w miejscu realizacji zadania.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się