Przetarg 8516189 - Usługa żywienia pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala...

   
Analizuj Zamówienie 8516189 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-08
przedmiot ogłoszenia
Usługa żywienia pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posi
ków w oparciu o system HACCP zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. (Dz.U. z 2020r., poz. 2021 tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych z późniejszymi zmianami, z podziałem na diety według zamówień z poszczególnych oddziałów Szpitala. Świadczenie usług żywieniowych na zasadzie przygotowania i przywozu do szpitala, i ich przygotowanie do dystrybucji na oddziały, dowiezienie posiłków na poszczególne oddziały szpitalne oraz koordynacja nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, /nie dotyczy kuchni mlecznej/. Przedmiot umowy będzie realizowany przez siedem dni w tygodniu, łącznie ze świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy.Szacunkowa średniomiesięczna ilość wydawanych posiłków całodniowych waha się w granicach 2200 plus minus 10%. Różnica in plus dotyczy także osobodni w ciągu jednego dnia, jednego miesiąca, dwunastu miesięcy. Poszczególnych rodzajów posiłków i rodzaju diet nie jesteśmy w stanie podać. Zapotrzebowanie na każdą z kategorii tj. śniadania, obiady, kolacje waha się w granicach po 70 dziennie, podwieczorków około 22, II śniadań 14. Przewidywana ilość poszczególnych grup posiłku w okresie obowiązywania umowy wymieniona jest w formularzu oferty.Wykonawca zapewni również żywienie pacjentów przyjmowanych do Szpitala w nagłych przypadkach i zapewni ciągłość dostaw posiłków zgodnie z ustalonym harmonogramem, bez względu na trudności powstałe po jego stronie.Przygotowanie posiłków do dystrybucji będzie się odbywać przy zastosowaniu jednorazowych naczyń do posiłków stałych i płynnych, zapewniających szczelne zamknięcie i sztućców jednorazowych pakowanych osobno. Każdą porcję wykonawca obowiązany jest znakować nazwą diety. Wykonawca będzie realizował usługi objęte przedmiotem zamówienia we własnych obiektach, z użyciem własnych urządzeń, narzędzi, transportu i produktów oraz przy pomocy własnych wykwalifikowanych pracowników. Przygotowanie, gotowanie posiłków winno odbywać się według norm i zasad żywienia. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, na swój koszt, samochodem przystosowanym do przewozu żywności posiadającym aktualną pozytywną opinię Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ZSP.ZP.261.18.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00270577/01 z dnia: 2021-11-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-18 11:00
Po zmianie:
2021-11-25 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-18 11:15
Po zmianie:
2021-11-25 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-17
Po zmianie:
2021-12-24
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55321000, 55520000, 55521200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się