Przetarg 8113010 - Usługa zaprojektowania, kompleksowego wykonania zabudowy i...

   
Analizuj Zamówienie 8113010 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-03
przedmiot ogłoszenia
Usługa zaprojektowania, kompleksowego wykonania zabudowy i obsługi modułowego stoiska wystawienniczego
1. Przedmiotem zamówie
nia jest usługa zaprojektowania, kompleksowego wykonania zabudowy, wyposażenia, transportu, montażu i demontażu, magazynowania i obsługi modułowego stoiska wystawienniczego o powierzchni maksymalnej 30 m
2
.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do SWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Termin zamówienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy a kończy z upływem 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.
4. Terminy realizacji poszczególnych etapów zostały wskazane w OPZ (załącznik nr 1).
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, kompleksowego wykonania zabudowy, wyposażenia, transportu, montażu i demontażu, magazynowania i obsługi modułowego stoiska wystawienniczego o powierzchni maksymalnej 30 m2. 2. Zamawiający wymaga, aby stoisko spełniało wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i było zaprojektowane z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do SWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZ). 4. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) usługi transportowe; 2) montaż stoiska na powierzchni wystawienniczej; 3) wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej na stoisku; 4) wgranie aplikacji i materiałów elektronicznych umożliwiających obsługę multimediów; 5) sprzątnięcie stoiska przed oddaniem do eksploatacji; 6) zapewnienie obecności pracownika Wykonawcy celem wniesienia ewentualnych poprawek w ustawieniu/montażu stoiska, 7) obsługi technicznej i multimediów w trakcie trwania wydarzeń, 8) demontaż i sprzątnięcie stoiska po wydarzeniach. Wykonawca, może zastąpić osoby wskazane na liście pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia tych osób. 5. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu wskazanego w ust. 4, tj. że czynności wskazane powyżej będą wykonywane przez osobę/osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień zwłoki w złożeniu oświadczenia. 6. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób poprzez: 1) żądanie złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę: a. oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4 o treści wskazanej w ust. 5; b. oświadczenia zatrudnionego pracownika; c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, w terminie 7 dni od otrzymania żądania, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień zwłoki w złożeniu oświadczenia lub dokumentów; 2) zwrócenie się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
branża Poligrafia, Wydawnictwa, Wyposażenie wnętrz, Usługi reklamowe
podbranża meble i akcesoria, druki, foldery, informatory, gadżety, akcje promocyjne
kody CPV 22100000, 39171000, 39294100, 60100000, 60161000, 63120000, 79930000, 79956000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się