Przetarg 8316217 - Usługa w zakresie całodobowej ochrony fizycznej obiektów...

   
Analizuj Zamówienie 8316217 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-06
przedmiot ogłoszenia
Usługa w zakresie całodobowej ochrony fizycznej obiektów szpitalnych wraz z przyległymi posesjami oraz pacjentów i pracownik
w SPSK Nr 1 w Lublinie Numer referencyjny: EO/EG 2720/LIII/21
1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa całodobowej ochrony obiektów szpitalnych wraz z przyległymi posesjami szpitalnymi oraz pacjentów i pracowników SPSK Nr 1 w Lublinie, której szczegółowy opis zawarto w Załączniku Nr 1- 2 do SIWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“.
2. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej Pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące czynności :
Zadanie 1 Część nr 1 Całdobowa ochrona fizyczna obiektów szpitalnych wraz z przyległymi posesjami oraz pacjentów i pracowników wykonywana przy ul. Rdziwiłłowskiej 13- Klnika Onkologii oraz przy ul. Chmielnej 1 – Klnika Okulistyki, przy ul. Langiewicza 6a – POZ
Zadanie 2 Część nr 2 Całodobowa ochrona fizyczna pacjentów, pracowników oraz mienia I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej interwencji oraz II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej wykonywana przy ul. Głuskiej 1

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 172-449983 z dnia 2021-09-06:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/09/2021
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 10:15


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 176-459186 z dnia 2021-09-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Całdobowa ochrona fizyczna obiektów szpitalnych wraz z przyległymi posesjami oraz pacjentów i pracowników wykonywana przy ul. Rdziwiłłowskiej 13- Klnika Onkologii oraz przy ul. Chmielnej 1 – Klnika Okulistyki, przy ul. Langiewicza 6a – POZ
Powinno być:
Całdobowa ochrona fizyczna obiektów szpitalnych wraz z przyległymi posesjami oraz pacjentów i pracowników wykonywana przy ul. Rdziwiłłowskiej 13- Klnika Onkologii oraz przy ul. Chmielnej 1 – Klnika Okulistyki
12 godzinna ochrona fizyczna obiektów szpitalnych wraz z przyległymi posesjami oraz pacjentów i pracowników wykonywana przy ul. ul. Langiewicza 6a – POZ
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie ochrony osób i mienia, o wartości:
• w zakresie zadania nr 1 - NIE mniejszej niż 270.000,00 PLN brutto,
• w zakresie zadania nr 2 - NIE mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto,
• dla wykonawców biorących udział we wszystkich zadaniach na kwotę NIE mniejszą niż 770.000,00PLN brutto
Zamawiający uzna każdą należycie wykonywaną usługę ochrony osób i mienia (jak wyżej) w ramach obowiązującej nadal umowy czy zamówienia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że łączna wartość zrealizowanych najpóźniej na dzień składania ofert usług wynosiła co najmniej :
• w zakresie zadania nr 1 - NIE mniejszej niż 270.000,00 PLN brutto,
• w zakresie zadania nr 2 - NIE mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto,
• dla wykonawców biorących udział we wszystkich zadaniach na kwotę NIE mniejszą niż 770.000,00 PLN brutto
W zakresie Zadania 2:
• dysponuje minimum 14 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających minimum 3 letnie doświadczenie jako pracownik ochrony w tym minimum roczne doświadczenie w ochronie Oddziału Psychiatrii Sądowej lub Zakładów Psychiatrycznych, przewidzianymi do ochrony fizycznej pacjentów, pracowników i mienia zgodnie z ustawą z dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 1432)
Powinno być:
zaświadczenie NIEzależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób NIEpełnosprawnych, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki w postaci: certyfikatu ISO 9001 na usługi ochroniarskie
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie ochrony osób i mienia, o wartości:
• w zakresie zadania nr 1 - NIE mniejszej niż 270.000,00 PLN brutto,
• w zakresie zadania nr 2 - NIE mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto,
• dla wykonawców biorących udział we wszystkich zadaniach na kwotę NIE mniejszą niż 770.000,00PLN brutto
Zamawiający uzna każdą należycie wykonywaną usługę ochrony osób i mienia (jak wyżej) w ramach obowiązującej nadal umowy czy zamówienia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że łączna wartość zrealizowanych najpóźniej na dzień składania ofert usług wynosiła co najmniej :
• w zakresie zadania nr 1 - NIE mniejszej niż 270.000,00 PLN brutto,
• w zakresie zadania nr 2 - NIE mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto,
• dla wykonawców biorących udział we wszystkich zadaniach na kwotę NIE mniejszą niż 770.000,00 PLN brutto
W zakresie Zadania 2:
• dysponuje minimum 14 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających minimum 3 letnie doświadczenie jako pracownik ochrony w tym minimum roczne doświadczenie w ochronie Oddziału Psychiatrii Sądowej lub Zakładów Psychiatrycznych, przewidzianymi do ochrony fizycznej pacjentów, pracowników i mienia zgodnie z ustawą z dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 1432)
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ,
b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 p.z.p.
e) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, określajaca zakres i formy świadczenia tych usług przez Wykonawcę, udzielona przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia.
f) Wykazu usług
g) Wykaz osób,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, telefon 81 532 39 35, e-mail:
sekretariat@spsk1.lublin.pl
;
Powinno być:
informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ,
b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 p.z.p.
e) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, określajaca zakres i formy świadczenia tych usług przez Wykonawcę, udzielona przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia.
f) Wykazu usług
g) Wykaz osób,
h) Zaświadczenie NIEzależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób NIEpełnosprawnych, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki w postaci: certyfikatu ISO 9001 na usługi ochroniarskie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, telefon 81 532 39 35, e-mail:
sekretariat@spsk1.lublin.pl
;
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 10:15
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się