Przetarg 7569446 - „Usługa unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i...

   
Analizuj Zamówienie 7569446 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-03
przedmiot ogłoszenia
„Usługa unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w podziale na 3 zadania”.
Numer referencyjny:
24/PN/2020

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – Rejon Białystok, Hajnówka, Łomża, Osowiec, Plewki.
Część I – odbiór odpadów – Jednostka Wojskowa w Białymstoku ul. Kawaleryjska 70,
Część II – odbiór odpadów – Jednostka Wojskowa w Hajnówce,
Cześć III – odbiór odpadów – Jednowska Wojskowa w: Łomży, Osowcu, Plewkach,
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Usługa obejmuje:
1. Odbiór z wyznaczonego punktu i załadunek własnymi siłami oraz transport odpadów do miejsca dalszego zagospodarowania. Miejsca odbioru i szacunkowe ilości odpadów zestawiono w tabelach poniżej.
2. Zagospodarowanie poprzez zbieranie lub przetwarzanie odebranych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
Miejsca odbioru odpadów:
- Kompleks Wojskowy Białystok, ul. Kawaleryjska 70,
- Kompleks Wojskowy Hajnówka,
- Kompleks Wojskowy Łomża, Aleja Legionów 133,
- Kompleks Wojskowy Osowiec,
- Kompleks Wojskowy Plewki.
Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2020 r.
Odbiór odpadów będzie następował maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia drogą mailową przez Zamawiającego, z częstotliwością nie większą niż 4 razy z każdego miejsca odbioru odpadów w okresie obowiązywania umowy.
Szczegółowy zakres zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać wpis do rejestru BDO w zakresie działu 7 (transportujący odpady), aktualne zezwolenie (decyzje) na zbieranie lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), o kodach i ilościach minimalnych określonych w tabelach poniżej lub zawartą umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO w zakresie działu 7 (transportujący odpady), aktualne zezwolenie (decyzje) na zbieranie lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn.zm.).
2. Odpady niebezpieczne należy transportować z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2020.154 t.j.), a także zgodnie z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR.
3. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów od Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-14.00, zaś w piątki w godzinach 7.30-12.00. Jeżeli odbiór przypada na dzień wolny od pracy, odbiór nastąpi w pierwszy dzień roboczy Zamawiającego przypadający po dniu wolnym od pracy.
4. Podstawą wystawienia i opłacenia faktury będzie zatwierdzona ostatecznie przez Przekazującego (Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną), Transportującego i Przejmującego odpad Karta Przekazania Odpadów, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
5. Ze względu na trudności z określeniem dokładnych ilości odpadów przewidzianych do odbioru Zamawiający zastrzega sobie, że podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości służą jedynie do zapoznania się Wykonawcy z przybliżonymi ilościami odpadów. Ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca nie będzie rościł żadnych pretensji z tego tytułu od Zamawiającego.
6. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu odpadów do miejsca ich zbierania bądź odzysku lub unieszkodliwiania odpowiada Wykonawca.

SZACUNKOWE ILOŚCI ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA Z PODZIAŁEM NA MIEJSCA ODBIORU:
Zadanie nr I
Kompleks Wojskowy, Białystok, ul. Kawaleryjska 70

• 030104 - Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne – 70,00 kg
• 030105 – Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir i inne niż wymienione w 030104 - 35 500,00 kg
• 060404 - Odpady zawierające rtęć – 1,00 kg
• 150102 – Opakowania z tworzyw sztucznych – 500,00 kg
• 150103 – Opakowania z drewna – 10,00 kg
• 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 1 300,00 kg
• 150202 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 1 100,00 kg
• 150203 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 (odpady brezentowe, skórzane. Tekstylne i gumowe) – 2 000,00 kg
• 160107 - Filtry olejowe – 300,00 kg
• 160119 – Tworzywa sztuczne – 250,00 kg
• 160211 - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC – 800,00 kg
• 160213 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 – 50,00 kg
• 160214 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 – 4 200,00 kg
• 160216 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 – 300,00 kg
• 160507 - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne np. przeterminowane odczynniki chemiczne – 50,00 kg
• 160601 - Baterie i akumulatory ołowiowe – 1 200,00 kg
• 160605 – Inne akumulatory i baterie – 130,00 kg
• 160708 - Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty – 200,00 kg
• 168001 – Magnetyczne i optyczne nośniki informacji – 50,00 kg
• 170107 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 170106 – 5 000,00 kg
• 170201 – Drewno – 50,00 kg
• 170203 – Tworzywa sztuczne – 300,00 kg
• 170411 – Kable inne niż wymienione w 170410 – 100,00 kg
• 191201 – Papier i tektura – 150,00 kg
Zadanie nr II
Kompleks Wojskowy, Hajnówka
• 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 400,00 kg
• 150202 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 150,00 kg
• 160213 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 – 300,00 kg
• 160507 - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne np. przeterminowane odczynniki chemiczne – 30,00 kg
• 160509 – Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 160506, 160507, 160508 – 30,00 kg
Zadanie nr III
Kompleks Wojskowy, Łomża, Al. Legionów 133
• 030105 - Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir i inne niż wymienione w 030104 - 200,00 kg
• 070299 – Inne nie wymienione odpady (odpad gumowy) – 1 000,00 kg
• 120199 – Inne nie wymienione odpady (zużyty elektrokorund) – 100,00 kg
• 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 300 kg
• 150202 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 500,00 kg
• 150203 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 (odpady brezentowe, skórzane, tekstylne i gumowe) – 500,00 kg
• 160107 - Filtry olejowe – 200,00 kg
• 160119 – Tworzywa sztuczne – 100,00 kg
• 160213 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 – 200,00 kg
• 160214 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 – 200,00 kg
• 160504 - Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne – 300,00 kg
• 160601 - Baterie i akumulatory ołowiowe – 200,00 kg
• 160602 - Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe – 150,00 kg
• 168001 – Magnetyczne i optyczne nośniki informacji – 50,00 kg
• 170101 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 5 000,00 kg
• 170107 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 170106 – 50 000,00 kg
• 170201 – Drewno – 5 000,00 kg
• 170202 – Szkło – 50,00 kg
• 170203 – Tworzywa sztuczne – 100,00 kg
• 170904 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903 – 20 000,00 kg
• 191201 – Papier i tektura – 100,00 kg
• 191204 – Tworzywa sztuczne i guma – 100,00 kg
Kompleks Wojskowy, Osowiec
• 030105 - Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir i inne niż wymienione w 030104 - 300,00 kg
• 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 350,00 kg
• 150202 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 20,00 kg
• 160213 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 – 150,00 kg
• 170101 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 2 000,00 kg
• 170202 – Szkło – 80,00 kg
• 170203 – Tworzywa sztuczne – 750,00 kg
• 170904 – Zmieszane odpady z budowy , remontu i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903 – 500,00 kg
• 190801 – Skratki – 3 000,00 kg
• 190805 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 4 000,00 kg
Kompleks Wojskowy Plewki
• 150202 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 160,00 kg
• 160107 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 30,00 kg
• 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 30,00 kg

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Odbiór odpadów – Jednostka Wojskowa w Białymstoku ul. Kawaleryjska 70,
Kompleks Wojskowy, Białystok, ul. Kawaleryjska 70 • 030104 - Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne – 70,00 kg • 030105 – Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir i inne niż wymienione w 030104 - 35 500,00 kg • 060404 - Odpady zawierające rtęć – 1,00 kg • 150102 – Opakowania z tworzyw sztucznych – 500,00 kg • 150103 – Opakowania z drewna – 10,00 kg • 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 1 300,00 kg • 150202 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 1 100,00 kg • 150203 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 (odpady brezentowe, skórzane. Tekstylne i gumowe) – 2 000,00 kg • 160107 - Filtry olejowe – 300,00 kg • 160119 – Tworzywa sztuczne – 250,00 kg • 160211 - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC – 800,00 kg • 160213 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 – 50,00 kg • 160214 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 – 4 200,00 kg • 160216 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 – 300,00 kg • 160507 - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne np. przeterminowane odczynniki chemiczne – 50,00 kg • 160601 - Baterie i akumulatory ołowiowe – 1 200,00 kg • 160605 – Inne akumulatory i baterie – 130,00 kg • 160708 - Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty – 200,00 kg • 168001 – Magnetyczne i optyczne nośniki informacji – 50,00 kg • 170107 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 170106 – 5 000,00 kg • 170201 – Drewno – 50,00 kg • 170203 – Tworzywa sztuczne – 300,00 kg • 170411 – Kable inne niż wymienione w 170410 – 100,00 kg • 191201 – Papier i tektura – 150,00 kg

Część nr: 2 Nazwa: Odbiór odpadów – Jednostka Wojskowa w Hajnówce
Kompleks Wojskowy, Hajnówka • 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 400,00 kg • 150202 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 150,00 kg • 160213 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 – 300,00 kg • 160507 - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne np. przeterminowane odczynniki chemiczne – 30,00 kg • 160509 – Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 160506, 160507, 160508 – 30,00 kg

Część nr: 3 Nazwa: Odbiór odpadów – Jednowska Wojskowa w: Łomży, Osowcu, Plewkach
Kompleks Wojskowy, Łomża, Al. Legionów 133 • 030105 - Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir i inne niż wymienione w 030104 - 200,00 kg • 070299 – Inne nie wymienione odpady (odpad gumowy) – 1 000,00 kg • 120199 – Inne nie wymienione odpady (zużyty elektrokorund) – 100,00 kg • 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 300 kg • 150202 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 500,00 kg • 150203 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 (odpady brezentowe, skórzane, tekstylne i gumowe) – 500,00 kg • 160107 - Filtry olejowe – 200,00 kg • 160119 – Tworzywa sztuczne – 100,00 kg • 160213 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 – 200,00 kg • 160214 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 – 200,00 kg • 160504 - Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne – 300,00 kg • 160601 - Baterie i akumulatory ołowiowe – 200,00 kg • 160602 - Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe – 150,00 kg • 168001 – Magnetyczne i optyczne nośniki informacji – 50,00 kg • 170101 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 5 000,00 kg • 170107 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 170106 – 50 000,00 kg • 170201 – Drewno – 5 000,00 kg • 170202 – Szkło – 50,00 kg • 170203 – Tworzywa sztuczne – 100,00 kg • 170904 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903 – 20 000,00 kg • 191201 – Papier i tektura – 100,00 kg • 191204 – Tworzywa sztuczne i guma – 100,00 kg Kompleks Wojskowy, Osowiec • 030105 - Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir i inne niż wymienione w 030104 - 300,00 kg • 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 350,00 kg • 150202 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 20,00 kg • 160213 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 – 150,00 kg • 170101 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 2 000,00 kg • 170202 – Szkło – 80,00 kg • 170203 – Tworzywa sztuczne – 750,00 kg • 170904 – Zmieszane odpady z budowy , remontu i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903 – 500,00 kg • 190801 – Skratki – 3 000,00 kg • 190805 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 4 000,00 kg Kompleks Wojskowy Plewki • 150202 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 160,00 kg • 160107 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 30,00 kg • 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 30,00 kg
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się