Przetarg 7294598 - Usługa ubezpieczenia Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7294598 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-22
przedmiot ogłoszenia
Usługa ubezpieczenia Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu
Numer referencyjny: 13/2020/N/Mircze

1. Ubezpieczenie odpowiedzia
lności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
2. Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540018573-N-2020 z dnia: 2020-01-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-31, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-06, godzina: 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540021655-N-2020 z dnia: 2020-02-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-06, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-11, godzina: 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023231-N-2020 z dnia: 2020-02-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-11, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-12, godzina: 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540024616-N-2020 z dnia: 2020-02-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-31, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-13, godzina: 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540025280-N-2020 z dnia: 2020-02-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-13, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-14, godzina: 9:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia.
Dopuszczane zmiany dotyczą: 1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W
przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające
wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie.
Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki
zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. 2)terminu realizacji zamówienia, w
tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia nowej umowy; 3)zakresu działalności Zamawiającego, 4)realizacji
dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek
określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy; 5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki
określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b ustawy; 6) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art.
144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy; 8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie 9) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie
wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu przetargowym, a
wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu
świadczeń i zobowiązań. 10)nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b)wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c)zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych (art. 142 ust. 5 pzp) Zmiana z pkt 9) może być dokonana na wniosek
Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania
zamówienia. Prawo opcji. 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak
zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy
przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega
automatycznie przedłużeniu na kolejny okres. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający
złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia.
Dopuszczane zmiany dotyczą: 1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W
przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające
wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie.
Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki
zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. 2)terminu realizacji zamówienia, w
tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia nowej umowy; 3)zakresu działalności Zamawiającego, 4)realizacji
dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek
określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy; 5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki
określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b ustawy; 6) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art.
144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy; 8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie 9) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie
wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu przetargowym, a
wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu
świadczeń i zobowiązań. 10)nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b)wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c)zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych (art. 142 ust. 5 pzp) Zmiana z pkt 9) może być dokonana na wniosek
Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania
zamówienia.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
W ogłoszeniu jest:
I. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa
w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa niebędzie zawarta na zasadzie wzajemności. II. 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z
prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych
warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w
terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji
umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1
Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

W ogłoszeniu powinno być:
I. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa
w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności.
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się