Zlecenie 7401385 - Usługa szkoleniowa dla jednej osoby bezrobotnej...

   
Analizuj Zamówienie 7401385 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-25
przedmiot zlecenia
Usługa szkoleniowa dla jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu - w zakresie: Szkolenie gro
omerskie w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Brzeskim (VI), finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO).
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kursanta do zasad pracy groomera. Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Miejsce szkolenia:
Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne powinny odbywać się na terenie Powiatu Brzeskiego lub maksymalnie odległość do miejsca odbywania szkolenia środkami komunikacji publicznej nie może przekraczać 60 minut. W przypadku większej odległości należy uwzględnić w preliminarzu kosztów (zał. nr 3) koszt zakwaterowania i wyżywienia.
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32
49-300 Brzeg
tel. (077) 444 13 90 do 92
http://brzeg.praca.gov.pl
e-mail: opbr@praca.gov.pl
Wydatek jest współfinansowany ze środków
2. Program szkolenia powinien obejmować m.in:
- bezpieczeństwo i higiena pracy w salonie fryzjerskim dla zwierząt,
- podstawowe rasy psów i kotów z uwzględnieniem rodzaju okrywy włosowej,
- postawy dotyczące chorób skórnych u małych zwierząt,
- podstawy behawioryzmu u małych zwierząt,
- przygotowanie stanowiska pracy groomera,
- kosmetyki stosowane do pielęgnacji zwierząt,
- narzędzia groomerskie,
- zajęcia praktyczne m.in. strzyżenie, trymowanie psów, obcinanie główki, uszu, łapek, stopek, ogona, obcinanie pazurków, czyszczenie uszu
- Program kursu powinien być oparty na programach zalecanych i rekomendowanych przez MRPiPS.
3. Przewidziana liczba godzin:
Szkolenie powinno obejmować nie mniej niż: 80 godzin zegarowych zajęć praktycznych
4. Planowana liczba osób do przeszkolenia: dla 1 osoby.
5. Wykonawca winien zapewnić uczestnikowi szkolenia odpowiednie warunki zajęć teoretycznych oraz praktycznych zgodnie z przepisami BHP oraz zapewnić wodę zdatną do picia.
6. Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do wykonania zadania. Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić uczestnikowi szkolenia poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia. Wykonawca zapewni w trakcie kursu warunki szkolenia i pracy zgodne z przepisami BHP i ppoż., zapewni materiały szkoleniowe (zbindowany skrypt lub książkę, materiały kancelaryjne, środki dydaktyczne, zeszyt, długopis oraz inne materiały) zgodne z preliminarzem kosztów.
7. Wykonawca powinien prowadzić zajęcia w sposób zróżnicowany i uwzględniający poziom uczestników szkolenia.
8. Zajęcia teoretyczne powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, w tym:
- aparaturę audiowizualną,
- kserokopiarkę,
- rzutnik pisma,
- tablica flipchart, tablica naścienna lub tablica informacyjna (foliowo-magnetyczna),
- biurka i krzesła.
9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia instytucjom zewnętrznym kontroli szkolenia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO).
10. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia będącego przedmiotem niniejszej umowy do końca 2030r.
11. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiety wśród uczestników szkolenia, zgodnej ze wzorem załączonym do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz raportu końcowego podsumowującego ankietę i zakończone szkolenie.
łłl.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się