Przetarg 8512954 - Usługa społeczna polegająca na organizacji i...

   
Analizuj Zamówienie 8512954 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-05
przedmiot ogłoszenia
Usługa społeczna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu: języków obcych, gastronomii, fotog
rafii, reklamy, ogrodnictwa dla nauczycieli ....

Część 1: Część 1: Organizacja i przeprowadzenie kursów języka obcego (angielskiego) oraz języka obcego (angielskiego) branżowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu z zespołów szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie (19 osób). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) dla Części 1: OPZ dla cz. 1 – Załącznik do SWZ, orazb) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik do SWZ

Część 2: Część 2: Organizacja i przeprowadzenie kursu Finger foods dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu z zespołów szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie (8 osób).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) dla Części 2: OPZ dla cz. 2 – Załącznik do SWZ, orazb) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik do SWZ

Część 3: Część 3: Organizacja i przeprowadzenie kursu barmańskiego - średniozaawansowanego z elementami kuchni molekularnej, kursu baristycznego II stopnia z elementami alternatywnych metod parzenia kawy, kursu gastronomicznego - kuchnie świata w nowoczesnej odsłonie oraz kursu nowoczesne cukiernictwo - z elementami monodeserów dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu z zespołów szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie (46 osób).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) dla Części 3: OPZ dla cz. 3 – Załącznik do SWZ, orazb) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik do SWZ

Część 4: Część 4: Organizacja i przeprowadzenie kursu fotograficznego z elementami fotografii modowej i kulinarnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu z zespołów szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie (6 osób).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) dla Części 4: OPZ dla cz. 4 – Załącznik do SWZ, orazb) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik do SWZ

Część 5: Część 5: Organizacja i przeprowadzenie kursu Copywriter/Social Media Menager dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu z zespołów szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie (3 osoby). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) dla Części 5: OPZ dla cz. 5 – Załącznik do SWZ, orazb) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik do SWZ

Część 6: Część 6: : Organizacja i przeprowadzenie kursu Certyfikat Związku Szkółkarzy Polskich dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu z zespołów szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie (3 osoby).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) dla Części 6: OPZ dla cz. 6 – Załącznik do SWZ, orazb) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik do SWZ

Część 7: Część 7:Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Vectorworks Landmark dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu z zespołów szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie (2 osoby).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) dla Części 7: OPZ dla cz. 7 – Załącznik do SWZ, orazb) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik do SWZ

Część 8: Część 8: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z systemu nawadniania dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu z zespołów szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie (4 osoby).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) dla Części 8: OPZ dla cz. 8 – Załącznik do SWZ, orazb) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik do SWZ

ZP-D.271.84.227.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00268126/01 z dnia: 2021-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-19 11:00
Po zmianie:
2021-11-23 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-19 12:00
Po zmianie:
2021-11-23 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-18
Po zmianie:
2021-12-22UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00274545/01 z dnia: 2021-11-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Przed zmianą:
paragraf 10 postanowień do umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę, jedynie w razie:
1) wystąpienia siły wyższej,
2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
3) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, terminu realizacji kursów, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
5) zmiany przewidzianej w ramach poszczególnych kursów wymaganej, minimalnej liczby godzin zajęć.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w przypadku poinformowania
o okolicznościach związanych z koniecznością dokonania zmiany drugiej strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wprowadzenia zmiany.
Po zmianie:
paragraf 10 postanowień do umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę, jedynie w razie:
1) wystąpienia siły wyższej,
2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
3) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, terminu realizacji kursów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1/2/3/4/5/6/7/8 niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz innych zdarzeń spowodowanych epidemią w szczególności w przypadku skierowania poszczególnych uczestników kursów lub osoby prowadzącej kurs na kwarantannę lub braku możliwości realizacji umowy z powodu zdarzeń spowodowanych epidemią,
5) zmiany przewidzianej w ramach poszczególnych kursów wymaganej, minimalnej liczby godzin zajęć.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w przypadku poinformowania
o okolicznościach związanych z koniecznością dokonania zmiany drugiej strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wprowadzenia zmiany
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-23 11:00
Po zmianie:
2021-11-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-23 12:00
Po zmianie:
2021-11-25 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-22
Po zmianie:
2021-12-24
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy językowe, szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000, 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy językowe , szkolenia zawodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8542784 2021-12-01
godz. 10:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania ZEISS Reverse Engineering dla 5 osób -KC-zp.272-651/21 Numer referencyjny: KC-zp.272-651/21 Temat: usługa przeprowadzenia sz...
8550660 2021-12-01
godz. 10:00
FUNDACJA ZAWSZE MŁODZI NADAL AKTYWNI Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia nt. „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” wraz z organizacją i przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu, który potwierdzi ...
8548621 2021-12-01
godz. 11:00
HERMAN GLOBAL CORPORATION Organizacja szkolenia zawodowego, tj. „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G1) - elektryk”, dla uczestniczek i uczestników projektu pt. „Kierunek kariera"
8552068 2021-12-02
godz. 10:00
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Autodesk Inventor I i II. CRZP/142/2021/AZP
8557133 2021-12-02
godz. 23:59
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI RENATA MAMROŁ Intensyfikacja kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie subregionu sądeckiego Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowad...
8543806 2021-12-02
godz. 23:59
NIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH Pora na karierę! Rozwiń swój potencjał! Część I – Przeprowadzenie zajęć teoretycznych dla 10 Uczestników/-czek projektu (Grupa 3) z Modułu 1 - Moduł programowy BHP – operator koparko-ładowa...
8553363 2021-12-02
godz. 23:59
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SERWIS Ponowny start w aktywność zawodową II Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych ...
8560333 2021-12-06
godz. 11:00
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO Zamówienie powyżej kwoty 50.000 PLN netto- zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, udzielone zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach ...
8556232 2021-12-06
godz. 15:00
UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO W WARSZAWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej tj. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń technicznych ( kurs spawania, uprawnień elektrycznych do 1kV i kurs luto...
8536901 2021-12-17
godz. 23:59
FORUM ROZWOJU REGIONALNEGO POLSKA WSCHODNIA Forum kadry włączającej województwa śląskiego Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach Projektu szkoleń oraz konsultacji poszkoleniowych z zakresu edukacji włączającej dla Uczes...