Przetarg 7551635 - Usługa serwisowo-konserwacyjna myjni pojazdów...

   
Analizuj Zamówienie 7551635 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-23
przedmiot ogłoszenia
Usługa serwisowo-konserwacyjna myjni pojazdów gąsiennicowych i kołowych zlokalizowanych w obiektach wojskowych na terenie admi
nistrowanym przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie.
Numer referencyjny: 17/WOG/U/Infrastr./20

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowo-konserwacyjna myjni pojazdów gąsienicowych i kołowych zlokalizowanych w obiektach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, wyszczególniona w Specyfikacji technicznej, tj. w Załączniku nr 1, 1a do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga świadczenia usług przez Wykonawcę zatrudniającego wyszkolony personel, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie
w serwisowaniu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
3. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
1) 50710000-5 - usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych
i mechanicznych instalacji budynkowych;
2) 90513600-2 - usługi usuwania odpadów.
4. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: miejscem wykonania usług jest miejsce określone w Specyfikacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 1, 1a do SIWZ.
Zakres prac będących przedmiotem usługi podzielono na dwie części obejmujące lokalizacją Sekcje Obsługi Infrastruktury (SOI) Grup Zabezpieczenia (GZ):
1) Grupa Zabezpieczenia Koszalin,
2) Grupa Zabezpieczenia Kołobrzeg,
5. Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy
o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności
w zakresie realizacji robót/prac (art. 29 ust. 3a uPzp). Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:
PRACE KONSERWACYJNE
a) przegląd konserwacyjny urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych;
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 50710000, 90513600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się