Przetarg 7145642 - Usługa serwisowa sprzętu endoskopowego firmy Olympus Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7145642 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-08
przedmiot ogłoszenia
Usługa serwisowa sprzętu endoskopowego firmy Olympus
Numer referencyjny: 29/PN/19

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa se
rwisowa sprzętu endoskopowego firmy Olympus
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga określonych uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z zapisów art. 90 ust 4-5 Ustawy z dnia z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj.: DZ.U. z 2019 poz. 175 z późn. zm.):
1) Wykonawca będący autoryzowanym serwisem wytwórcy sprzętu przedstawi aktualną autoryzację wytwórcy (producenta) sprzętu na wykonywanie usług serwisowych obejmujących swoim zakresem przedmiot zamówienia.
2) Wykonawca nie będący autoryzowanym serwisem wytwórcy przedstawi następujące dokumenty:
- Aktualne instrukcje serwisowe wytwórcy,
- Zestawienie procedur przeglądowych określonych przez wytwórcę,
- Umowę licencyjną uprawniającą do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu sprzętu.
4. W przypadku Wykonawcy nieautoryzowanego serwisu producenta, Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia wykonanych czynności przez serwis autoryzowany wytwórcy.
5. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany do uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy.
6. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności bezpośrednio związane z usługą sprzętu medycznego jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z usługą sprzętu medycznego.
7. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudnienia osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
8. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy, wystawionej faktury Zamawiającemu.
branża Medyczna
podbranża serwis, naprawa
kody CPV 50421000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się