Przetarg 7252407 - Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Oddziale...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7252407 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-24
przedmiot ogłoszenia
Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz pod
ległych Placówkach Terenowych, w podziale na 4 części. Numer referencyjny: 0800-OP.261.1.2020
Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w OR KRUS w Lublinie oraz PT KRUS w Bełżycach, Bychawie, Kocku, Kraśniku, Lubartowie, Łęcznej, Opolu Lubelskim, Piaskach, Puławach, Rykach i Janowie Lubelskim1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi będącej przedmiotem zamówienia w następującym zakresie:1) OR KRUS w Lublinie - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,2) PT KRUS w Bełżycach - utrzymanie czystości wewnątrz budynku,3) PT KRUS w Bychawie - utrzymanie czystości wewnątrz budynku,4) PT KRUS w Kocku - utrzymanie czystości wewnątrz budynku,5) PT KRUS w Kraśniku - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,6) PT KRUS w Lubartowie - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,7) PT KRUS w Łęcznej - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,8) PT KRUS w Opolu Lubelskim - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,9) PT KRUS w Piaskach - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,10) PT KRUS w Puławach - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,11) PT KRUS w Rykach - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,12) PT KRUS w Janowie Lubelskim - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,2. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia prac konserwatorskich na terenie OR KRUS w Lublinie i podległych Placówek Terenowych. Prace konserwatorskie będą wykonywane w ramach dodatkowego zlecenia, dodatkowo płatnego wg cen podanych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.4. Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy ilość pracowników niezbędnych do wykonania usługi, zapewniając odpowiednią jakość i terminowość wykonywanej usługi.5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wymaga aby osoby bezpośrednio świadczące usługi sprzątania na terenie Oddziału Regionalnego i poszczególnych Placówek Terenowych w Oddziale Regionalnym, były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zatrudnienie powinno trwać przez okres realizacji zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać: dokładne dane Wykonawcy (Podwykonawcy) składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności jakie będą wykonywać osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (Podwykonawcy).7. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia niniejszego wymagania itp. zawarte są we wzorze umowy.
Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Placówkach Terenowych KRUS w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w 4 podległych Placówkach Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie jak poniżej:1) PT KRUS w Biłgoraju - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,2) PT KRUS w Zamościu - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,3) PT KRUS w Hrubieszowie - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,4) PT KRUS w Tomaszowie Lubelskim - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,2. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia prac konserwatorskich na terenie Placówki Terenowej KRUS w Biłgoraju i podległych Placówek Terenowych. Prace konserwatorskie będą wykonywane w ramach dodatkowego zlecenia, dodatkowo płatnego wg cen podanych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.4. Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy ilość pracowników niezbędnych do wykonania usługi, zapewniając odpowiednią jakość i terminowość wykonywanej usługi.5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wymaga aby osoby bezpośrednio świadczące usługi sprzątania na terenie poszczególnych Placówek Terenowych były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zatrudnienie powinno trwać przez okres realizacji zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać: dokładne dane Wykonawcy (Podwykonawcy) składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności jakie będą wykonywać osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (Podwykonawcy).7. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia niniejszego wymagania itp. zawarte są we wzorze umowy.
Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Placówkach Terenowych KRUS w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w 3 podległych Placówkach Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie jak poniżej:1) PT KRUS w Chełmie - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,2) PT KRUS w Krasnymstawie - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,3) PT KRUS we Włodawie - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,2. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia prac konserwatorskich na terenie PT KRUS Chełm i podległych Placówek Terenowych. Prace konserwatorskie będą wykonywane w ramach dodatkowego zlecenia, dodatkowo płatnego wg cen podanych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.4. Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy ilość pracowników niezbędnych do wykonania usługi, zapewniając odpowiednią jakość i terminowość wykonywanej usługi.5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wymaga aby osoby bezpośrednio świadczące usługi sprzątania na terenie poszczególnych Placówek Terenowych były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zatrudnienie powinno trwać przez okres realizacji zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać: dokładne dane Wykonawcy (Podwykonawcy) składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności jakie będą wykonywać osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (Podwykonawcy).7. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia niniejszego wymagania itp. zawarte są we wzorze umowy.
Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Placówkach Terenowych KRUS w Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej, Łukowie i Parczewie1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w 4 podległych Placówkach Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie jak poniżej:1) PT KRUS w Radzyniu Podlaskim - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku;2) PT KRUS w Białej Podlaskiej - utrzymanie czystości wewnątrz budynku;3) PT KRUS w Parczewie - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku;4) PT KRUS w Łukowie - utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku.2. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia prac konserwatorskich na terenie PT KRUS Chełm i podległych Placówek Terenowych. Prace konserwatorskie będą wykonywane w ramach dodatkowego zlecenia, dodatkowo płatnego wg cen podanych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.4. Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy ilość pracowników niezbędnych do wykonania usługi, zapewniając odpowiednią jakość i terminowość wykonywanej usługi.5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wymaga aby osoby bezpośrednio świadczące usługi sprzątania na terenie poszczególnych Placówek Terenowych były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zatrudnienie powinno trwać przez okres realizacji zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać: dokładne dane Wykonawcy (Podwykonawcy) składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności jakie będą wykonywać osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (Podwykonawcy).7. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia niniejszego wymagania itp. zawarte są we wzorze umowy.
branża Drogownictwo, Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża utrzymanie dróg, sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 77314100, 90610000, 90620000, 90630000, 90910000, 90911200, 90911300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się