Przetarg 7611496 - Usługa polegająca na usuwaniu z dróg publicznych...

   
Analizuj Zamówienie 7611496 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-27
przedmiot ogłoszenia
Usługa polegająca na usuwaniu z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego pojazdów (rower, motorower, mo
tocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, pojazd przewożący ładunki niebezpieczne), w trybie i na zasadach określonych art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zmianami), zwanej dalej jako „ustawa Prd” i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym oraz placu postojowym, wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim.
Numer referencyjny: SR.272.11.2020.RG

1. Usuwanie pojazdów z dróg, które będzie się odbywać na wniosek uprawnionych podmiotów na podstawie wydanych przez nich Dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi zgodnie z art. 130a ustawy Prd, oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Przez usługę usunięcia pojazdu Zamawiający rozumie:
1) wyjazd do miejsca zdarzenia,
2) wykonanie dokumentacji fotograficznej lub video usuwanego pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń,
3) załadunek pojazdu,
4) ewentualne usuniecie elementów usuwanego pojazdu i skutków wycieków płynów eksploatacyjnych,
5) przewiezienie usuwanego pojazdu na wyznaczony przez Zamawiającego parking strzeżony,
6) rozładunek usuwanego pojazdu na parkingu strzeżonym,
7) zabezpieczenie odholowanego pojazdu przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą.
2. Usuwanie pojazdów z dróg, będzie się odbywać na wniosek uprawnionych podmiotów.
3. Zamawiający informuje, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć szacunkowe roczne ilości czynności typu: usunięcie pojazdu; przechowanie pojazdu, oraz odstąpienie od usunięcia pojazdu, odpowiednio dla:
1) Rower – 1 szt,
2) Motorower – 1 szt,
3) Motocykl – 1 szt,
4) Pojazd o dmc do 3,5 t. – 70 szt.
5) Pojazd o dmc od 3,5 t. do 7,5 t. – 5 szt.
6) Pojazd o dmc od 7,5 t. do 16 t. – 3 szt.
7) Pojazd o dmc powyżej 16 t. – 3 szt.
8) Pojazd przewożący ładunek niebezpieczny – 1 szt.
9) Przechowywanie pojazdów – 60 dni.
10) Ilość odholowań – 66 szt.
11) Ilość pojazdów nie odebranych przez właścicieli – 6 szt.
4. Faktyczna ilość usuniętych pojazdów w okresie obowiązywania umowy uzależniona będzie od liczby wydanych Dyspozycji do usunięcia pojazdów przez policję, straż miejską lub kierujących akcją ratowniczą.
5. Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz placu postojowym do czasu odbioru pojazdu przez osobę uprawnioną do jego odbioru lub przeprowadzenia przedmiotowego pojazdu na wniosek Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, na plac postojowy po upływie do 21 dni kalendarzowych od dnia odholowania pojazdu z drogi.
6. Dysponowanie parkingiem na terenie Powiatu Nowodworskiego, przeznaczonym do przechowywania w ustawowym terminie 3 miesięcy pojazdów usuniętych z dróg na podst. art. 130a ustawy Prd, do czasu odebrania przez osobę uprawnioną, o powierzchni nie mniejszej niż 500 m². Parking powinien spełniać następujące cechy techniczne:
1) strzeżony (monitoring),
2) ogrodzony, posiadający bramę wjazdową,
3) oświetlony,
4) o utwardzonej nawierzchnia terenu, typu: masa bitumiczna, szutrowa, betonowa, z kostki brukowej, trylinki, inne utwardzone,
5) posiadający zabezpieczone pomieszczenie do przechowywania części lub elementów pojazdów i ich wyposażenia, które mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu parkowania.
7. Zapewnienie czasu dojazdu na miejsce odholowania pojazdu nie dłuższego niż 60 minut (dla pojazdów o dmc do 3,5 t., oraz nie dłuższego nić 90 minut, dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t.), liczonego od chwili otrzymania uprawnionego zgłoszenia.
8. Zapewnienie całodobowego tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przyjmowania pojazdów usuniętych na podstawie wydanych dyspozycji na parking strzeżony.
9. Dysponowanie urządzeniami technicznymi (pojazdami), niezbędnymi w celu realizacji zamówienia, t. j. przystosowanych do holowania (przewożenia), pojazdów:
1) rower,
2) motorower,
3) motocykl,
4) pojazd o dmc do 3,5t,
5) pojazdów o dmc od 3,5t do 7,5 t,
6) pojazdów o dmc od 7,5t do 16t,
7) pojazdów o dmc powyżej 16t.
8) pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny.
10. Dysponowanie narzędziami niezbędnymi w celu przygotowania pojazdu i jego elementów do załadunku i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą podczas transportu, uporządkowania miejsca zdarzenia z odpadów powypadkowych.
11. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej stan zewnętrzny usuwanego pojazdu na etapie przejmowania go od uprawnionego podmiotu;
12. Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu każdorazowo pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego, skanu otrzymanej Dyspozycji usunięcia pojazdu oraz dokumentacji zdjęciowej pojazdów, o których mowa w punkcie 6;
13. Prowadzenie ewidencji otrzymanych Dyspozycji usunięcia pojazdów, ewidencji usuniętych pojazdów i ewidencji pojazdów odebranych i nieodebranych z parkingu, oraz umożliwienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego wglądu do tej ewidencji;
14. Zabezpieczenie informacji oraz danych osobowych zebranych w trakcie wykonywania czynności objętych umową.
15. Zabezpieczenie pojazdu oraz znajdujących się w nim rzeczy przed uszkodzeniem, dewastacją lub kradzieżą.
16. Naliczanie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, zgodnie z wysokością opłat ustalonych uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
17. Wydawanie pojazdu osobie uprawnionej do jego odbioru po okazaniu dowodu tożsamości oraz zezwolenia na odbiór pojazdu (jeśli jest wymagane zgodnie z treścią Dyspozycji usunięcia pojazdu).
18. Przedłożenie Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim z podziałem na tryb usunięcia, zawierający datę umieszczenia, markę pojazdu, numer rejestracyjny, datę odbioru przez osobę uprawnioną, wyliczenia należnych do uiszczenia przez osobę uprawnioną do odbioru pojazdu opłat.
19. W przypadku nieodebrania pojazdu w terminach określonych w art. 130a ustawy Prd powiadamianie o tym fakcie Zamawiającego nie później, niż w terminie 3 dni od dnia upływu tego terminu.
20. Przedłożenie Zamawiającemu corocznie do dnia 31 stycznia roku kolejnego po roku bieżącym, zbiorczo zarchiwizowanej na nośniku CD dokumentacji zdjęciowej usuwanych i przechowywanych pojazdów.
21. Złożenie oświadczenia: że deklarowane w ofercie ceny jednostkowe, nie przekraczają maksymalnych stawek określonych w aktualnej uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. W przypadku podjęcia uchwały przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim określającą niższe kwoty opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów od podanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca winien dokonać zmiany zaproponowanych przez siebie opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie. W przypadku braku wyrażenia zgody na zmianę stawek o których mowa powyżej, Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
branża Motoryzacja, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża parkingi, usługi serwisowe, przeglądy, holowanie
kody CPV 50118110, 98351100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się