Przetarg 6574320 - Usługa podstawienia i serwisowania kabin sanitarnych...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6574320 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-08
przedmiot ogłoszenia
Usługa podstawienia i serwisowania kabin sanitarnych (toalet WC), kontenerów sanitarnych i umywalek wolnostojących do obiektów
administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
Numer referencyjny: 03/19

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa podstawienia i serwisowania kabin sanitarnych (toalet WC), kontenerów sanitarnych i umywalek wolnostojących do obiektów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 (kod CPV: 90600000-3). Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym/ Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) podstawienie sprawnych, estetycznych kabin sanitarnych, wolnostojących umywalek i kontenerów sanitarnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz usunięcie ich po zakończeniu wykonywanej usługi,
2) serwisowanie kabin, umywalek i kontenerów sanitarnych zgodnie z częstotliwością ustaloną na piśmie z Kierownikiem Infrastruktury JW 2063,
3) opróżnienie i odkażenie zbiornika na fekalia,
a) mycie i odkażanie kabiny, umywalek i kontenera sanitarnego,
b) uzupełnianie papieru toaletowego i mydła,
c) naprawy drobnych uszkodzeń kabin będących własnością wykonawcy,
d) bieżące zalanie zbiornika toalety i umywalek odpowiednim płynem przystosowanym do warunków atmosferycznych,
e) prowadzenie rejestru ilości serwisowania, w którym każdorazowy serwis kwitował będzie przedstawiciel Zamawiającego,
f) wymiana lub naprawa kabiny, umywalki lub kontenera w ciągu 5 godzin od chwili zgłoszenia jej uszkodzenia uniemożliwiającego bezpieczne z niej korzystanie,
g) w przypadku zamówienia interwencyjnego Wykonawca podstawi kabinę sanitarną, umywalkę wolnostojącą, w ciągu 5 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania,
h) w przypadku zamówienia interwencyjnego Wykonawca podstawi kontener sanitarny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania,
i) zachowanie w tajemnicy wszelkich pozyskanych danych,
j) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu usługi.
Częstotliwość powyższych czynności będzie określona każdorazowo w składanym zapotrzebowaniu.
3. Wykonywania obsługi toalet sanitarnych, umywalek wolnostojących i kontenerów sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo ochrony środowiska i przepisami BHP.
4. Toalety sanitarne, umywalki wolnostojące, kontenery sanitarne będą podstawiane na obiekty administrowane na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem lub na zgłoszenie telefoniczne.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie terenu
kody CPV 90600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się