Zlecenie 7354336 - Usługa opracowywania treści bazowej e-materiałów na...

   
Analizuj Zamówienie 7354336 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-25
przedmiot zlecenia
Usługa opracowywania treści bazowej e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wyso
kiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opracowywania treści bazowej e-materiałów w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi opracowywania treści bazowej e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług na potrzeby projektu nr POWR.02.10.00-00-6045/18 pn. „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, dofinansowanego w ramach w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI, Działanie 2.10 WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY, typ operacji Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opracowywania treści bazowej e-materiałów na potrzeby stworzenia wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z chemii dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum, dostosowanych dla uczniów/uczennic niepełnosprawnych (uczniów/uczennic niewidzących i słabowidzących, uczniów/uczennic słabosłyszących i niesłyszących oraz uczniów/uczennic z innymi rodzajami niepełnosprawności), umożliwiających zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego.
2. Usługa będzie świadczona w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00.
3. Usługa musi być realizowana zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Załącznikach Konkursowych, tj. w załącznikach do Regulaminu Konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18, w ramach którego dofinansowanie uzyskał projekt pt. „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” (załączniki dostępne na stronie https://efs.men.gov.pl/nabory/e-materialy2/).
4. Usługa musi być realizowana we współpracy z personelem wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca musi zapewnić dostępność czasową do realizacji przedmiotu zamówienia oraz minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe w realizację zamówienia w wymiarze wskazanym w pkt. II.6.1.7 Zapytania ofertowego.
6. Wykonawca musi ponadto zapewnić gotowość do realizacji usługi w wymiarze dziennym określonym w pkt. II.6.1.8 Zapytania ofertowego.
7. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do serwisu prac wytworzonych w ramach usługi będącej Przedmiotem Zamówienia, przy czym serwis ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy od terminu zakończenia realizacji usługi będącej Przedmiotem Zamówienia. Za prace realizowane w ramach serwisu nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia objęte są również modyfikacje treści bazowej e-materiałów, wynikające z realizacji procedury współpracy z ekspertami Ośrodka Rozwoju Edukacji (opisanej w załączniku nr 22 do Regulaminu konkursu, dostępnym na stronie https://efs.men.gov.pl/nabory/e-materialy2/), mającej na celu weryfikację zgodności e-materiałów dydaktycznych z założeniami, przyjętymi koncepcjami i standardami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania modyfikacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym termin ten będzie nie krótszy niż 2 dni robocze liczone od dnia przekazania Wykonawcy wytycznych wskazujących sposób wykonania modyfikacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, do przekazania dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację usługi.
4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, z uwzględnieniem podpisanych i oczekujących na wejście w życie przepisów prawa oświatowego, na dzień zakończenia realizacji projektu.

Wymiar świadczenia usług:
1. Usługa opracowywania treści bazowej e-materiałów będzie świadczona przez Wykonawcę w wymiarze odpowiadającym potrzebom Zamawiającego, wstępnie określonym na nie mniej niż 800 i nie więcej niż 4014 godzin.
2. Wymiar czasowy świadczenia usług obejmuje zarówno czas, w którym opracowywane są treści bazowe e-materiałów (zgodnie z opisem w pkt. II.6.1 Zapytania ofertowego), jak i czas, w którym dokonywane są ich modyfikacje (zgodnie z opisem w pkt. II.6.2 Zapytania ofertowego).

Ze względu na limity znaków, pełny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym nr 2/02/2020/CHM.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000, 80420000, 80510000, 80521000, 92312212
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się