Przetarg 9514837 - Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów...

   
Analizuj Zamówienie 9514837 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-02-28
przedmiot ogłoszenia
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych, medycznych oraz NIEbezpiecznych i innych niż NIEbezpie
czne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Numer referencyjny: 05/2023/PN/INFR
Przedmiotem zamówienia jest: usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych, medycznych oraz NIEbezpiecznych i innych niż NIEbezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w Warszawie z podziałem na 2 (dwie) części zamówienia tj.:
Część I zamówienia – odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych, NIEbezpiecznych i innych niż NIEbezpieczne.
Część II zamówienia – odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90533000-2 usługi gospodarki odpadami
90524000-6 usługi w zakresie odpadów medycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach nr 1, 1.1. – 1.4., 4.1. – 4.2. do SWZ tj.: Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo - cenowa oraz Projektowane postanowienia umowy.
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest: usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w Warszawie z podziałem na 2 (dwie) części zamówienia. Część I zamówienia – odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90533000-2 usługi gospodarki odpadami Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach nr 1, 1.1., 1.3, 4.1. do SWZ tj.: Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo - cenową, Opis przedmiotu zamówienia oraz Projektowane postanowienia umowy. ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę minimum 2 (dwóch) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. ZAMAWIAJĄCY przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (do 20% całkowitej wartości zamówienia) zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ. Warunki zastosowania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług: a) wystąpienia okoliczności skutkującej brakiem zachowanej ciągłości usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, oraz bieżące świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów medycznych których ZAMAWIAJĄCY nie był w stanie przewidzieć na dzień wszczęcia postępowania, b) zwiększenie ilości żywionych żołnierzy i pracowników jednostek będących na zaopatrzeniu ZAMAWIAJĄCEGO, c) przyjmowaniem nowych instytucji na zaopatrzenie ZAMAWIAJĄCEGO co stanowi zwiększenie ilości odpadów, d) dodatkowe szczepienia lub usługi medyczne zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, e) zwiększenie ilości wytworzonych odpadów powstałych z klęski żywiołowej, lub innej sytuacji której ZAMAWIAJĄCY nie mógł przewidzieć (zalanie budynku, pożar).
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych. Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest: usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w Warszawie z podziałem na 2 (dwie) części zamówienia. Część II zamówienia – odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90524000-6 usługi w zakresie odpadów medycznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach nr 1, 1.2., 1.4, 4.2. do SWZ tj.: Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo - cenową, Opis przedmiotu zamówienia oraz Projektowane postanowienia umowy. ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę minimum 2 (dwóch) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. ZAMAWIAJĄCY przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (do 20% całkowitej wartości zamówienia) zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ. Warunki zastosowania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług: a) wystąpienia okoliczności skutkującej brakiem zachowanej ciągłości usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, oraz bieżące świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów medycznych których ZAMAWIAJĄCY nie był w stanie przewidzieć na dzień wszczęcia postępowania, b) zwiększenie ilości żywionych żołnierzy i pracowników jednostek będących na zaopatrzeniu ZAMAWIAJĄCEGO, c) przyjmowaniem nowych instytucji na zaopatrzenie ZAMAWIAJĄCEGO co stanowi zwiększenie ilości odpadów, d) dodatkowe szczepienia lub usługi medyczne zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, e) zwiększenie ilości wytworzonych odpadów powstałych z klęski żywiołowej, lub innej sytuacji której ZAMAWIAJĄCY nie mógł przewidzieć (zalanie budynku, pożar).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 063-187027 z dnia 2023-03-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części I zamówienia: 10 600,00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 04.04.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO.
Powinno być:
ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części I zamówienia: 10 600,00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 18.04.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części II zamówienia: 240,00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 04.04.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO.
Powinno być:
ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części II zamówienia: 240,00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 18.04.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/04/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/04/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/07/2023
Powinno być:
Data: 16/07/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/04/2023
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 18/04/2023
Czas lokalny: 09:05


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 072-219351 z dnia 2023-04-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części I zamówienia: 10 600,00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 18.04.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO.
Powinno być:
ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części I zamówienia: 10 600,00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 25.04.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części II zamówienia: 240,00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 18.04.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO.
Powinno być:
ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części II zamówienia: 240,00 zł. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 25.04.2023 r. do godz. 09.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas odbioru i wywozu odpadów komunalnych od chwili przesłania (za pośrednictwem faksu, e-mail) zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. / Waga: 40
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas odbioru i wywozu odpadów od chwili przesłania (za pośrednictwem faksu, email) zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. / Waga: 40
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas odbioru i wywozu odpadów komunalnych od chwili przesłania (za pośrednictwem faksu, e-mail) zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. / Waga: 40
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas odbioru i wywozu odpadów od chwili przesłania (za pośrednictwem faksu, email) zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. / Waga: 40
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
Zamiast:
[...] aktualne pozwolenie na zbieranie odpadów NIEbezpiecznych i innych niż NIEbezpieczne (kodów odpadów wymienionych w niniejszym przedmiocie zamówienia) wydanego przez właściwy organ administracji publicznej zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U z 2022 poz. 669 z późń. zm.)
[...]
Powinno być:
[...] aktualne pozwolenie na zbieranie odpadów NIEbezpiecznych i innych niż NIEbezpieczne (kodów odpadów wymienionych w niniejszym przedmiocie zamówienia) wydanego przez właściwy organ administracji publicznej zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U z 2022 poz. 669 z późń. zm.) - jeżeli dotyczy.
[...]
Pozostała treść pozostaje bez zmian.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/04/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/04/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 16/07/2023
Powinno być:
Data: 23/07/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/04/2023
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 25/04/2023
Czas lokalny: 09:05
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90524000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9683561 2023-06-02
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OLSZTYNIE ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODACH: 10 01 01 oraz 10 01 82
9697413 2023-06-02
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnymi (segregowanymi i niesegregowanymi) – powstającymi na terenie SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku TAG-217-TP/33-2023.AK
9709396 2023-06-07
godz. 00:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE Wywóz nieczystości stałych na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na części Część 1 Wywóz nieczystości stałych na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Krośn...
9699805 2023-06-07
godz. 07:00
HUTA BANKOWA SP. Z O.O. Utylizacja odpadów [964]
9659800 2023-06-09
godz. 10:00
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WÓLCE ROKICKIEJ Zagospodarowanie frakcji palnych powstających na terenie ZZO w Wólce Rokickiej Numer referencyjny: ZZOWR.271.20.2023 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne zagospodarowanie frakcji palnyc...
9708957 2023-06-12
godz. 10:00
WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych-o kodzie 10 01 01 dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (GK W...
9703076 2023-06-12
godz. 12:00
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI Usługa utylizacji nośników elektronicznych
9659750 2023-06-15
godz. 09:00
URZĄD GMINY STARA BIAŁA Odebranie i zagospodarowania odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Biała oraz z PSZOK w Ogorzelicach Numer referencyjny: IR.ZP.271.8.2023 Przedmiotem ...
9704617 2023-06-23
godz. 11:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/0037...
9709849 2023-06-28
godz. 09:00
URZĄD MIASTA OBORNIKI „Zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Oborniki w okresie od 01.10.2023r do 31.12.2024r Num...