Przetarg 7413730 - Usługa ochrony osób, mienia oraz serwis urządzeń...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7413730 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-03
przedmiot ogłoszenia
Usługa ochrony osób, mienia oraz serwis urządzeń systemów zabezpieczeń MPGK Sp. z o.o. z podziałem na zadania

1. Przedmi
otem zamówienia jest usługa o charakterze ciągłym z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: Usługa ochrony mienia, zapewnienia ruchomych patroli oraz podejmowania interwencji.
Usługa o charakterze ciągłym, polegająca na: monitorowaniu sygnałów do Centrum Monitorowania, ochronie mienia, utrzymania porządku, zapewnieniu ruchomych patroli, podejmowaniu interwencji oraz powiadamianiu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Policji i Straży Pożarnej o zaistniałych sytuacjach.
Zadanie nr 2: Usługa całodobowego dozoru osób, mienia oraz niektórych obiektów MPGK Sp. z o.o.
Usługa o charakterze ciągłym, polegająca na: dozorze osób, mienia i obiektów znajdujących się na terenie MPGK sp. z o.o. przy ul. Bieławin 5 (obiekty i posesja należąca do Zakładu Oczyszczania Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Magazynu).
Zadanie nr 3: Usługa serwisu urządzeń niskoprądowych systemów zabezpieczeń w obiektach MPGK Sp. z o.o.
Usługa o charakterze ciągłym, polegająca na: wykonywaniu przeglądów, konserwacji i serwisie urządzeń niskoprądowych systemów zabezpieczeń, tj. systemu alarmowego, kontroli dostępu i systemu przeciwpożarowego w obiektach Zamawiającego (podlegających i niepodlegających obowiązkowej ochronie).

1.1. Szczegółowy zakres usług określają analogicznie załączniki nr 1a, 1b i 1c oraz wzory umów i „Plan ochrony MPGK Sp. z o.o.”.
1.2. Dla Zadania nr 1:
a) Zamawiający oczekuje podjęcia interwencji grupy mobilnej w obiektach Zamawiającego, w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w każdym czasie, która polegać będzie na wzbudzeniu alarmów w dwóch skrajnych obiektach Spółki. Podczas takiej kontroli przedstawiciele Zamawiającego będą mierzyć czas dojazdu od momentu wzbudzenia alarmu. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół.
b) Wykonawca na czas wykonywania usługi oznaczy wskazane obiekty i będzie za każdym razem dokonywał odczytu podjazdu „przenośnym elektronicznym rejestratorem czasu pracy” i w pierwszym tygodniu każdego miesiąca będzie przesyłał odczyty za poprzedni miesiąc na wskazany adres e-mail Zamawiającego. „Przenośny elektroniczny rejestrator czasu pracy” i oznakowanie obiektów są własnością Wykonawcy.
1.3. Dla Zadania nr 2: Zamawiający wymaga aby:
a) przed podjęciem usługi Wykonawca (kierownik zmiany) przeszkolił swoich pracowników z zakresu dozoru osób, mienia i obiektów oraz dostarczył zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu oddelegowanych pracowników z tego zakresu;
b) Do realizacji usługi wykonawca wyznaczy co najmniej czterech pracowników pracujących w systemie 12 lub 24 godzinnym.
1.4. Dla zadania nr 3:
a) Wykonawca wykona dwa przeglądy, w roku kalendarzowym (na wiosnę i jesień), konserwacyjne systemów alarmowych Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z jego przedstawicielem.
b) Do wykonania przeglądu konserwacyjnego Zamawiający udostępni Wykonawcy kody serwisowe/ instalatora wszystkich systemów alarmowych.

UWAGA: Ze względu na charakter usługi Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia oraz nie dopuszcza możliwości powołania się na zasoby podmiotu trzeciego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem w pkt. 1.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
Zadanie nr 1: Usługa ochrony mienia, zapewnienia ruchomych patroli oraz podejmowania interwencji. Usługa o charakterze ciągłym, polegająca na: monitorowaniu sygnałów do Centrum Monitorowania, ochronie mienia, utrzymania porządku, zapewnieniu ruchomych patroli, podejmowaniu interwencji oraz powiadamianiu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Policji i Straży Pożarnej o zaistniałych sytuacjach.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
Zadanie nr 2: Usługa całodobowego dozoru osób, mienia oraz niektórych obiektów MPGK Sp. z o.o. Usługa o charakterze ciągłym, polegająca na: dozorze osób, mienia i obiektów znajdujących się na terenie MPGK sp. z o.o. przy ul. Bieławin 5 (obiekty i posesja należąca do Zakładu Oczyszczania Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Magazynu).

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3
Zadanie nr 3: Usługa serwisu urządzeń niskoprądowych systemów zabezpieczeń w obiektach MPGK Sp. z o.o. Usługa o charakterze ciągłym, polegająca na: wykonywaniu przeglądów, konserwacji i serwisie urządzeń niskoprądowych systemów zabezpieczeń, tj. systemu alarmowego, kontroli dostępu i systemu przeciwpożarowego w obiektach Zamawiającego (podlegających i niepodlegających obowiązkowej ochronie).
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 50000000, 50610000, 79710000, 79715000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się