Przetarg 8538075 - Usługa ochrony fizycznej budynku i posesji; monitorowanie i...

   
Analizuj Zamówienie 8538075 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-18
przedmiot ogłoszenia
Usługa ochrony fizycznej budynku i posesji; monitorowanie i konserwacja systemów alarmowych i telewizji dozorowej oraz kontroli
dostępu

1. Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia a także monitorowanie i obsługa istniejących systemów: System Alarmu Pożarowego, SSWiN, System Telewizji Dozorowej, System Kontroli Dostępu Sądu Rejonowego w Hrubieszowie realizowana przez pracowników Wykonawcy posiadających licencję kwalifikowanego pracownika ochrony. 2. Ze względu na specyfikę obiektu Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza aby do realizacji wykonywania usług ochrony były skierowane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie świadczonej ochrony osób i mienia: 1) Bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia świadczona w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie i terenie przyległym do budynku (parking wewnętrzny- ogrodzony), realizowana również poprzez prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz poprzez system telewizji dozorowej (obrazy z kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu) przez:a) w poniedziałki - dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 18.00, b) od wtorku do piątku – dwóch pracowników ochrony w godz. od 7.00 do 16.00.2) Realizacja zamówienia poprzez skierowanie pracowników posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe wyposażonych w ubranie służbowe z logo firmy i imienny identyfikator. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia. 6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zdalnego monitorowanie zagrożeń w obiekcie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie:- włamania - od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego; - napadu - całodobowo;- pożaru – całodobowo na warunkach wskazanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie lub przez firmę monitorującą wskazaną przez Komendanta; z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2 - osobowy z pracownikami licencjonowanymi) w czasie nie dłuższym niż 15 minut od chwili wystąpienia alarmu. W przypadku stwierdzenia braku możliwości monitorowania lokalnego systemu alarmowego, w szczególności na skutek uszkodzenia toru przekazu transmisji, uszkodzenia lokalnego systemu alarmowego lub dokonania w nim przestępstwa (sabotaż), Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Dalsze decyzje w sprawie ochrony podejmuje Zamawiający. Wykonawca do czasu usunięcia przeszkód w monitorowaniu zapewni doraźną ochronę fizyczną obiektu.7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania konserwacji oraz przeglądu systemów bezpieczeństwa znajdujących się w budynku:a) system sygnalizacji pożaru SSP (firmy Andover Controls) – raz w roku (I kwartał) b) systemy kontroli dostępu KD (firmy Andover Controls) – raz na kwartał c) systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN (firmy Andover Controls) - raz na kwartał d) systemy telewizji dozorowej CCTV (firmy BOSCH i DCS) - raz w roku (I kwartałe) system BMS (Continuum Software) – integracja systemów – raz w roku (I kwartał) 8. Z każdego wykonanego przeglądu wykonawca sporządzi raport na piśmie z wyszczególnieniem elementów poszczególnych systemów, który przedłoży Zamawiającemu.9. Wykonawca na bieżąco informuje Zamawiającego o występujących brakach lub usterkach w funkcjonujących w Sądzie systemach bezpieczeństwa.10. Wszystkie przeglądy powinny być wykonywane przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia.

ADM-223-5/21
branża Ochrona
podbranża instalacje, ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje , ochrona osób i mienia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8550290 2021-12-06
godz. 10:00
BYDGOSKIE CENTRUM SPORTU BCS/9/2021/U Świadczenie usługi ochrony osób, budynków i mienia Bydgoskiego Centrum Sportu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
8559705 2021-12-06
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej dla SP ZOZ MSWiA w Poznaniu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony mienia, zabezpieczenia ...
8559734 2021-12-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku.3.2. Przedmiotem zamówi...
8558741 2021-12-07
godz. 10:00
ZAKŁAD KOMUNALNY PGM W CHORZOWIE Ochrona osobowej wraz z monitoringiem na wybranych nieruchomościach Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na ochronie osobowej wraz z monitoringiem budynku prz...
8549240 2021-12-07
godz. 10:00
SĄD REJONOWY W ŻYWCU Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych dla Sądu Rejonowego w Żywcu Usługa bezpośredniej och...
8516111 2021-12-07
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU ADMINISTRACJA WSPÓLNOT I LOKALI NR 2 Wykonanie stałe wykonywanie robót elektrycznych w zakresie naprawy i konserwacji instalacji domofonowych w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspó...
8572028 2021-12-09
godz. 11:00
KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI W WARSZAWIE Postępowanie na usługę ochrony osób i mienia w obiektach Krajowej Szkoły Skarbowości Część 1: ochrona osób i mienia w obiektach Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, Część 2: och...
8572714 2021-12-10
godz. 07:30
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU Zakup kamery termowizyjnej dalekiego zasięgu- 3 sztuki Projekt pt. „Pomagać i chronić -policja dla mieszkańców i turystów na szlakach górskich i duktach leśnych” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_00...
8571484 2021-12-13
godz. 09:00
SĄD REJONOWY Ochrona obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej w budynkach przy ul. Krasińskiego 11 i ul. Sikorskiego 20 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mien...
8571727 2021-12-15
godz. 09:00
LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY Dzierżawa terenu pod posadowienie fotobudek na terenie Ogrodu Zoologicznego oraz Parku Rozrywki w Bydgoszczy