Przetarg 7744926 - Usługa naprawy i opieki serwisowej nad symulatorami Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7744926 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
Usługa naprawy i opieki serwisowej nad symulatorami
Numer referencyjny: Zp/pn/79/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa n
aprawy i opieki serwisowa nad symulatorami ACSL LAW
z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Naprawa i opieka serwisowa nad symulatorem lotu śmigłowca klasy FNPT II „Puszczyk”;
Zadanie 2: Naprawa i opieka serwisowa nad czteromodułowym symulatorem lotu „Selekcjoner”;
Zadanie 3: Opieka serwisowa nad urządzeniem symulacji lotu samolotu klasy FNPT II „Bryza”;
Zadanie 4: Opieka serwisowa nad symulatorem dezorientacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę napraw elementów składowych symulatora, w szczególności: układu wizualizacji, elementów mechanicznych, informatycznych.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla zadania 1, 2, 3 lub 4, tj. odrębnie na każde zadanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Naprawa i opieka serwisowa nad symulatorem lotu śmigłowca klasy FNPT II „Puszczyk”.


Część nr: 2 Nazwa: Naprawa i opieka serwisowa nad czteromodułowym symulatorem lotu „Selekcjoner”.


Część nr: 3 Nazwa: Opieka serwisowa nad urządzeniem symulacji lotu samolotu klasy FNPT II „Bryza”.


Część nr: 4 Nazwa: Opieka serwisowa nad symulatorem dezorientacji
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża statki powietrzne
kody CPV 50000000, 50312000, 72250000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się