Przetarg 6568347 - USŁUGA NAPRAW BIEŻĄCYCH SPRZĘTU SAMOCHODOWEGO, MASZYN...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6568347 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-06
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA NAPRAW BIEŻĄCYCH SPRZĘTU SAMOCHODOWEGO, MASZYN INŻYNIERYJNYCH I POJAZDÓW SPECJALNYCH Z REJONU ODPOWIEDZIALNOŚCI 24
WOG
Numer referencyjny: 4/2019

1. Przedmiotem zamówienia usługa napraw bieżących pojazdów z podziałem na 6 zadań/części.
Liczba roboczogodzin określona dla każdego zadania, jest ilością szacunkową, określającą skalę wielkości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości roboczogodzin w ramach każdego zadania, zgodnie z realnymi potrzebami Zamawiającego, zaś Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdego zadania, zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej siwz do pobrania jako oddzielny plik.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Naprawy pojazdów o d. m. c do 3,5 t;
Naprawy pojazdów o d. m. c do 3,5 t., szacunkowa ilość rbh - 2500; UWAGA: Liczba roboczogodzin określona dla każdego zadania, jest ilością szacunkową, określającą skalę wielkości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości roboczogodzin w ramach każdego zadania, zgodnie z realnymi potrzebami Zamawiającego, zaś Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający wymaga minimum sprzętowego warsztatu: 1. dwa zadaszone stanowiska naprawcze, w tym jedno stanowisko posiadające kanał przeglądowy oraz podnośnik dopasowany do pojazdów o całkowitej rzeczywistej masie do 3500 kg; 2. warsztat wyposażony w wyciągi spalin; 3. minimum jednym komputerowym urządzeniem kontrolno-diagnostycznym z aktualnymi bazami danych, umożliwiających przeprowadzenie diagnostyki komputerowej i wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdów ujętych w projekcie do umowy; 4. czterema miejscami parkingowymi na sprzęt wojskowy oczekujący na naprawę i po naprawie, które będą zabezpieczone parkanem i monitoringiem.

Część nr: 2 Nazwa: Naprawy pojazdów o d. m. c. powyżej 3,5 t;
Naprawy pojazdów o d. m. c. powyżej 3,5 t. – szacunkowa ilość rbh - 2500; UWAGA: Liczba roboczogodzin określona dla każdego zadania, jest ilością szacunkową, określającą skalę wielkości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości roboczogodzin w ramach każdego zadania, zgodnie z realnymi potrzebami Zamawiającego, zaś Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający wymaga minimum sprzętowego warsztatu: 1. dwa zadaszone stanowiska naprawcze, w tym obydwa stanowiska posiadające kanał przeglądowy oraz podnośnik dopasowany do pojazdów o całkowitej rzeczywistej masie powyżej 3500 kg do każdego stanowiska; 2. warsztat wyposażony w wyciągi spalin; 3. minimum jednym komputerowym urządzeniem kontrolno-diagnostycznym z aktualnymi bazami danych, umożliwiających przeprowadzenie diagnostyki komputerowej i wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdów ujętych w projekcie do umowy; 4. czterema miejscami parkingowymi na sprzęt wojskowy oczekujący na naprawę i po naprawie, które będą zabezpieczone parkanem i monitoringiem.

Część nr: 3 Nazwa: Naprawy autobusów;
Naprawy autobusów – szacunkowa ilość rbh - 600; UWAGA: Liczba roboczogodzin określona dla każdego zadania, jest ilością szacunkową, określającą skalę wielkości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości roboczogodzin w ramach każdego zadania, zgodnie z realnymi potrzebami Zamawiającego, zaś Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający wymaga minimum sprzętowego warsztatu: 1. dwa zadaszone stanowiska naprawcze, w tym obydwa stanowiska posiadające kanał przeglądowy oraz podnośnik dopasowany do pojazdów o całkowitej rzeczywistej masie powyżej 3500 kg do każdego stanowiska; 2. warsztat wyposażony w wyciągi spalin; 3. minimum jednym komputerowym urządzeniem kontrolno-diagnostycznym z aktualnymi bazami danych, umożliwiających przeprowadzenie diagnostyki komputerowej i wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdów ujętych w projekcie do umowy; 4. dwoma miejscami parkingowymi na sprzęt wojskowy oczekujący na naprawę i po naprawie, które będą zabezpieczone parkanem i monitoringiem.

Część nr: 4 Nazwa: Naprawy maszyn inżynieryjnych
Naprawy maszyn inżynieryjnych – szacunkowa ilość rbh - 800; UWAGA: Liczba roboczogodzin określona dla każdego zadania, jest ilością szacunkową, określającą skalę wielkości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości roboczogodzin w ramach każdego zadania, zgodnie z realnymi potrzebami Zamawiającego, zaś Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający wymaga minimum sprzętowego warsztatu: 1. dwa zadaszone stanowiska naprawcze, w tym obydwa stanowiska posiadające kanał przeglądowy oraz podnośnik dopasowany do pojazdów o całkowitej rzeczywistej masie powyżej 3500 kg do każdego stanowiska; 2. warsztat wyposażony w wyciągi spalin; 3. minimum jednym komputerowym urządzeniem kontrolno-diagnostycznym z aktualnymi bazami danych, umożliwiających przeprowadzenie diagnostyki komputerowej i wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdów ujętych w projekcie do umowy; 4. czterema miejscami parkingowymi na sprzęt wojskowy oczekujący na naprawę i po naprawie, które będą zabezpieczone parkanem i monitoringiem.

Część nr: 5 Nazwa: Naprawy pojazdów specjalnych infrastruktury;
Naprawy pojazdów specjalnych infrastruktury – szacunkowa ilość rbh - 1000; UWAGA: Liczba roboczogodzin określona dla każdego zadania, jest ilością szacunkową, określającą skalę wielkości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości roboczogodzin w ramach każdego zadania, zgodnie z realnymi potrzebami Zamawiającego, zaś Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający wymaga minimum sprzętowego warsztatu: 1. dwa zadaszone stanowiska naprawcze, w tym obydwa stanowiska posiadające kanał przeglądowy oraz podnośnik dopasowany do pojazdów o całkowitej rzeczywistej masie powyżej 3500 kg do każdego stanowiska; 2. warsztat wyposażony w wyciągi spalin; 3. minimum jednym komputerowym urządzeniem kontrolno-diagnostycznym z aktualnymi bazami danych, umożliwiających przeprowadzenie diagnostyki komputerowej i wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdów ujętych w projekcie do umowy; Zamawiający dodatkowo wymaga, by Wykonawca posiadał: wiedzę, umiejętności oraz zaplecze techniczne umożliwiające naprawę zabudowy pożarniczej pojazdów specjalnych infrastruktury (armatura wodna, pneumatyka sterująca, instalacje elektryczne i hydrauliczne zabudowy ppoż.); wiedzę, umiejętności oraz zaplecze techniczne umożliwiające naprawę urządzeń hydraulicznych pojazdów specjalnych infrastruktury. 4. czterema miejscami parkingowymi na sprzęt wojskowy oczekujący na naprawę i po naprawie, które będą zabezpieczone parkanem i monitoringiem.

Część nr: 6 Nazwa: Naprawy pojazdów specjalnych sekcji medycznej;
Naprawy pojazdów specjalnych sekcji medycznej – szacunkowa ilość rbh - 1250. UWAGA: Liczba roboczogodzin określona dla każdego zadania, jest ilością szacunkową, określającą skalę wielkości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości roboczogodzin w ramach każdego zadania, zgodnie z realnymi potrzebami Zamawiającego, zaś Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający wymaga minimum sprzętowego warsztatu: 1. dwa zadaszone stanowiska naprawcze, w tym jedno stanowisko posiadające kanał przeglądowy oraz podnośnik dopasowany do pojazdów o całkowitej rzeczywistej masie powyżej 3500 kg; 2. warsztat wyposażony w wyciągi spalin; 3. minimum jednym komputerowym urządzeniem kontrolno-diagnostycznym z aktualnymi bazami danych, umożliwiających przeprowadzenie diagnostyki komputerowej i wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami producenta pojazdów ujętych w projekcie do umowy; 4. czterema miejscami parkingowymi na sprzęt wojskowy oczekujący na naprawę i po naprawie, które będą zabezpieczone parkanem i monitoringiem.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540025300-N-2019 z dnia: 2019-02-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
§ 8.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu
o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian,
2) Wynikają one z zapisów art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego poprzez
jej zwiększenie do maksymalnej wysokości 50% zawartej umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, awarii samochodów niezbędnych
do realizacji przedsięwzięć związanych z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi, pojazdów zabezpieczających funkcjonowanie jednostek instytucji dla, których brak pojazdów we wskazanej kategorii będzie jednoznacznie powodować niezrealizowanie zadań narzuconych przez przełożonych i uniemożliwi zabezpieczenia podstawowych potrzeb jednostki ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów funkcyjnych, przeznaczonych do zabezpieczenia służb dyżurnych oraz dostarczania zaopatrzenia dla żołnierzy wykonujących dyżurny oraz służby dyżurne, a będących na 12/24 godzinnym zaopatrzeniu powodujących konieczność naprawy większej ilości samochodów. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę na poziomie cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy, a co za tym idzie, zmniejszenia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, określonej w § 5 ust. 1 w przypadku zmniejszenia liczby sprzętu wojskowego będących przedmiotem niniejszej umowy.
5. Wykonawca w związku z ust. 4 nie może dochodzić roszczeń z tytułu
nie zrealizowania w całości umowy.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania wynikającego z oferty Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w
2019 r.
7. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zapłaty za użyte materiały i części zamienne z „puli” przeznaczonej na roboczogodziny.
8. Zamawiający dopuszcza w przypadkach określonych w § 8. ust. 2 i 3 zmianę wynagrodzenia umownego poprzez jego zwiększenie max. do 50%. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę naprawy na poziomie cen jednostkowych zaoferowanych w załączniku nr 1 do umowy

W ogłoszeniu powinno być:
§ 8.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu
o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian,
2) Wynikają one z zapisów art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego poprzez
jej zwiększenie do maksymalnej wysokości 9% zawartej umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, awarii samochodów niezbędnych
do realizacji przedsięwzięć związanych z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi, pojazdów zabezpieczających funkcjonowanie jednostek instytucji dla, których brak pojazdów we wskazanej kategorii będzie jednoznacznie powodować niezrealizowanie zadań narzuconych przez przełożonych i uniemożliwi zabezpieczenia podstawowych potrzeb jednostki ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów funkcyjnych, przeznaczonych do zabezpieczenia służb dyżurnych oraz dostarczania zaopatrzenia dla żołnierzy wykonujących dyżurny oraz służby dyżurne, a będących na 12/24 godzinnym zaopatrzeniu powodujących konieczność naprawy większej ilości samochodów. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę na poziomie cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy, a co za tym idzie, zmniejszenia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, określonej w § 5 ust. 1 w przypadku zmniejszenia liczby sprzętu wojskowego będących przedmiotem niniejszej umowy.
5. Wykonawca w związku z ust. 4 nie może dochodzić roszczeń z tytułu
nie zrealizowania w całości umowy.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania wynikającego z oferty Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w
2019 r.
7. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zapłaty za użyte materiały i części zamienne z „puli” przeznaczonej na roboczogodziny.
8. Zamawiający dopuszcza w przypadkach określonych w § 8. ust. 2 i 3 zmianę wynagrodzenia umownego poprzez jego zwiększenie max. do 9%. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę naprawy na poziomie cen jednostkowych zaoferowanych w załączniku nr 1 do umowy.
branża Motoryzacja
podbranża usługi serwisowe, przeglądy, holowanie
kody CPV 50114000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się