Przetarg 6630598 - Usługa kompleksowego sprzątania budynków Szpitala...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6630598 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-07
przedmiot ogłoszenia
Usługa kompleksowego sprzątania budynków Szpitala Wolskiego, pomocy w opiece nad pacjentem wraz z transportem medycznym oraz we
wnętrznym transportem niemedycznym na okres 2 miesięcy
Numer referencyjny: EP/13/2019

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na sprzątaniu budynków szpitala w tym obszarów medycznych i niemedycznych, pomocy przy pacjencie oraz transportu medycznego i niemedycznego wewnątrzszpitalnego z zastrzeżeniem, że wartość usługi sprzątania nie może być niższa niż 40% wartości całkowitej zamówienia brutto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1-5.3 do OPZ.
2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej (umówienie się na wizję lokalną – kontakt z P. Beatą Goszczyńską Tatarczuk, tel. 666-852-442, P. Małgorzatą Rydel – Pernak tel. 664 032 044).
3. Wykonawca zapewni przez cały okres umowy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ, Koordynatora obiektu oraz dwóch brygadzistów pracujących w systemie zmianowym.
4. Wykonawca zapewni minimalną dzienną obsadę personelu sprzątającego obszary medyczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ.
5. Wykonawca zapewni minimalną dzienną obsadę personelu ekipy transportowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ.
6. Wykonawca zapewni minimalną dzienną obsadę osób do mycia maszynowego, akrylowania,
konserwowania i polerowania podłóg zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ.
7. Wykonawca zapewni minimalną dzienną obsadę personelu sprzątającego obszary niemedyczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ.
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz obsady ilościowej pracowników w poszczególnych obiektach, który po akceptacji przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik do umowy. Pracownikiem jest osoba zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno – prawnej.
9. Wykaz aktualnego rozmieszczenia komórek organizacyjnych w poszczególnych pawilonach Szpitala Wolskiego określa załącznik nr 6 do OPZ.
10. Zestawienie powierzchni wraz z wykazem pomieszczeń Szpitala Wolskiego określa załącznik nr 7 do OPZ.
11. Wykaz zapotrzebowania asortymentowego wykorzystywanego do wykonywania usługi sprzątania i transportu określa załącznik nr 8 do OPZ.
12. Wykaz powierzchni okiennych określa załącznik nr 9 do OPZ.
13. Wykaz umywalek, sanitariatów, łazienek określa załącznik nr 10 do OPZ.
14. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy użyczenia na 4 numery abonamentowe w obowiązującej w szpitalu sieci komórkowej.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy użyczenia na 115 kart chipowych łącznie do elektronicznych zamków szyfrowych w Pawilonie 8 – obszar SOR, Pawilonie 5
oraz w Pawilonie 9.
16. Zamawiający wynajmie Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do realizacji umowy (wykaz pomieszczeń określa załącznik nr 9 do SIWZ). Szczegółowe zasady najmu pomieszczeń zostały określone w projekcie umowy najmu, który jest załącznikiem nr 11 do SIWZ.
17. Wykaz zawierający informacje na temat powierzchni przeznaczonych do wynajęcia, w tym dane niezbędne do wyceny usług będących przedmiotem niniejszego postępowania stanowi załącznik nr 10 oraz załączniki nr 6 do 10 do OPZ.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń
kody CPV 63000000, 90900000, 90910000, 90911200, 90911300, 90919100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się