Przetarg 10271497 - Usługa druku publikacji książkowych dla Muzeum II Wojny...

   
Analizuj Zamówienie 10271497 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-20
przedmiot ogłoszenia
Usługa druku publikacji książkowych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Część 1: Usługa wydruku publikacji książkowych dla
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Część I -1. Polska i Europa 1938-1939. Czechy decyzje Józefa Becka, nakład 1000 egz. 2. Tadeusz Pietrzykowski. Walka o życie (komiks), nakład 1500 egz.3. Wojenne wybory Chaima Sygala, nakład 600 egz.

Część 2: Usługa wydruku publikacji książkowych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.Część II-1. Arytmetyka wojny. Bitwy II wojny światowej w 15 infografikach, nakład 1000 egz.2. Wojna i Pamięć nr 5, nakład 200 egz.

PA.280.6.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00213160/01 z dnia: 2024-02-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 1) Przed zmianą:
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag, osobno dla każdej z części przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ I
Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
A Łączna oferowana cena brutto
60% 60 pkt.
B Poziom edytorski –
ocena na podstawie próbki publikacji wykonanych przez Wykonawcę 40% 40 pkt.

3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
A. Kryterium „Cena brutto”:

najniższa oferowana cena brutto
A = --------------------------------------------------- x 60% x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
………………………………………………………………………………………………..
B. Kryterium „Poziom edytorski”
Opis sposobu oceny poziomu edytorskiego przez Zamawiającego:
W celu oceny poziomu edytorskiego, stanowiącego kryterium oceny ofert, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą próbki publikacji. Za próbkę Zamawiający uzna złożenie 1 egzemplarzu książki (publikacji) o parametrach takich samych lub zbliżonych do niżej określonych:
jeżeli Wykonawca składa ofertę do części I przedmiotu zamówienia-
1) egzemplarz książki w formacie minimum A5 lub większym, w oprawie twardej, szyto-klejonej, z grzbietem wyokrąglonym z uszlachetnieniem (np. foliowanie, lakier punktowy), środek: druk 4/4 CMYK, o liczbie stron co najmniej 128;

jeżeli Wykonawca składa ofertę do części II przedmiotu zamówienia-
2) egzemplarz książki w formacie minimum 210x280 mm lub większym, w
oprawie twardej, szyto-klejonej z grzbietem wyokrąglonym, z uszlachetnieniem
(np. foliowanie, lakier punktowy), środek: druk 4/4 CMYK, o liczbie stron
co najmniej 192.
jeżeli Wykonawca składa ofertę do części I i części II przedmiotu zamówienia-
Wykonawca składa 2 egzemplarze próbek książek określonych wyżej.
Po zmianie:
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag, osobno dla każdej z części przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ I
Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
A Łączna oferowana cena brutto
60% 60 pkt.
B Poziom edytorski –
ocena na podstawie próbki publikacji wykonanych przez Wykonawcę 40% 40 pkt.

3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
A. Kryterium „Cena brutto”:

najniższa oferowana cena brutto
A = --------------------------------------------------- x 60% x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
………………………………………………………………………………………………..
B. Kryterium „Poziom edytorski”
Opis sposobu oceny poziomu edytorskiego przez Zamawiającego:
W celu oceny poziomu edytorskiego, stanowiącego kryterium oceny ofert, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą próbki publikacji. Za próbkę Zamawiający uzna złożenie 1 egzemplarzu książki (publikacji) o parametrach takich samych lub zbliżonych do niżej określonych:
jeżeli Wykonawca składa ofertę do części I przedmiotu zamówienia-
1) egzemplarz książki w formacie minimum A5 lub większym, w oprawie twardej, szytej, z grzbietem wyokrąglonym z uszlachetnieniem (np. foliowanie, lakier punktowy), środek: druk 4/4 CMYK, o liczbie stron co najmniej 128;

jeżeli Wykonawca składa ofertę do części II przedmiotu zamówienia-
2) egzemplarz książki w formacie minimum 160x235 mm lub większym, w oprawie miękkiej, szyto-klejonej typu otabind, z uszlachetnieniem ( np. foliowanie, lakier punktowy, środek: druk 4/4 CMYK, o liczbie stron co najmniej 192).
jeżeli Wykonawca składa ofertę do części I i części II przedmiotu zamówienia-
Wykonawca składa 2 egzemplarze próbek książek określonych wyżej.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2) Przed zmianą:
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag, osobno dla każdej z części przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II
Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
A Łączna oferowana cena brutto
60% 60 pkt.
B Poziom edytorski –
ocena na podstawie próbki publikacji wykonanych przez Wykonawcę 40% 40 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
A. Kryterium „Cena brutto”:

najniższa oferowana cena brutto
A = --------------------------------------------------- x 60% x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
………………………………………………………………………………………………..
B. Kryterium „Poziom edytorski”
Opis sposobu oceny poziomu edytorskiego przez Zamawiającego:
W celu oceny poziomu edytorskiego, stanowiącego kryterium oceny ofert, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą próbki publikacji. Za próbkę Zamawiający uzna złożenie 1 egzemplarzu książki (publikacji) o parametrach takich samych lub zbliżonych do niżej określonych:
jeżeli Wykonawca składa ofertę do części I przedmiotu zamówienia-
1) egzemplarz książki w formacie minimum A5 lub większym, w oprawie twardej, szyto-klejonej, z grzbietem wyokrąglonym z uszlachetnieniem (np. foliowanie, lakier punktowy), środek: druk 4/4 CMYK, o liczbie stron co najmniej 128;

jeżeli Wykonawca składa ofertę do części II przedmiotu zamówienia-
2) egzemplarz książki w formacie minimum 210x280 mm lub większym, w
oprawie twardej, szyto-klejonej z grzbietem wyokrąglonym, z uszlachetnieniem
(np. foliowanie, lakier punktowy), środek: druk 4/4 CMYK, o liczbie stron
co najmniej 192.
jeżeli Wykonawca składa ofertę do części I i części II przedmiotu zamówienia-
Wykonawca składa 2 egzemplarze próbek książek określonych wyżej.
Po zmianie:
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag, osobno dla każdej z części przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II
Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
A Łączna oferowana cena brutto
60% 60 pkt.
B Poziom edytorski –
ocena na podstawie próbki publikacji wykonanych przez Wykonawcę 40% 40 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
A. Kryterium „Cena brutto”:

najniższa oferowana cena brutto
A = --------------------------------------------------- x 60% x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
………………………………………………………………………………………………..
B. Kryterium „Poziom edytorski”
Opis sposobu oceny poziomu edytorskiego przez Zamawiającego:
W celu oceny poziomu edytorskiego, stanowiącego kryterium oceny ofert, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą próbki publikacji. Za próbkę Zamawiający uzna złożenie 1 egzemplarzu książki (publikacji) o parametrach takich samych lub zbliżonych do niżej określonych:
jeżeli Wykonawca składa ofertę do części I przedmiotu zamówienia-
1) egzemplarz książki w formacie minimum A5 lub większym, w oprawie twardej, szytej, z grzbietem wyokrąglonym z uszlachetnieniem (np. foliowanie, lakier punktowy), środek: druk 4/4 CMYK, o liczbie stron co najmniej 128;

jeżeli Wykonawca składa ofertę do części II przedmiotu zamówienia-
2) egzemplarz książki w formacie minimum 160x235mm lub większym, w oprawie miękkiej, szyto-klejonej typu otabind, z uszlachetnieniem(np. foliowanie, lakier punktowy), środek: druk 4/4 CMYK, o liczbie stron co najmniej 192.
jeżeli Wykonawca składa ofertę do części I i części II przedmiotu zamówienia-
Wykonawca składa 2 egzemplarze próbek książek określonych wyżej.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Opis spełnienia warunku: dot. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie: Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizował zamówienia, polegające na wykonaniu usługi druku publikacji książkowych:
Dla CZĘŚĆI I
- dwóch publikacji w formacie minimum A5 lub większym, w oprawie twardej, szytej, z grzbietem wyokrąglonym, środek: druk 4/4 CMYK, z uszlachetnieniem (np. foliowanie, lakier punktowy); wielkości nakładu co najmniej 1000 egz.;
Dla CZĘŚĆI II
- jednej publikacji w formacie minimum 210 x 280 mm lub większym, w oprawie twardej, szytej, z grzbietem wyokrąglonym, środek: druk 4/4 CMYK,
z uszlachetnieniem (np. foliowanie, lakier punktowy), o wielkości nakładu
co najmniej 1000 egz.;
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę obejmującą obie części zamówienia: CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II - wówczas Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizował zamówienia, polegające na wykonaniu usługi druku następujących publikacji książkowych :
- dwóch publikacji w formacie minimum A5 lub większym, w oprawie twardej, szytej, z grzbietem wyokrąglonym, środek: druk 4/4 CMYK, z uszlachetnieniem (np. foliowanie, lakier punktowy); wielkości nakładu co najmniej 1000 egz.;
oraz
- jednej publikacji w formacie minimum A4 lub większym, w oprawie miękkiej, szyto-klejonej typu otabind, środek: druk 4/4 CMYK; wielkość nakładu co najmniej 1000 egz.
Po zmianie:
Opis spełnienia warunku: dot. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie: Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizował zamówienia, polegające na wykonaniu usługi druku publikacji książkowych:
Dla CZĘŚĆI I
- dwóch publikacji w formacie minimum A5 lub większym, w oprawie twardej, szytej, z grzbietem wyokrąglonym, środek: druk 4/4 CMYK, z uszlachetnieniem (np. foliowanie, lakier punktowy); wielkości nakładu co najmniej 1000 egz.;
Dla CZĘŚĆI II
- jednej publikacji w formacie minimum A4 lub większym, w oprawie miękkiej, szyto-klejonej typu otabind, środek: druk 4/4 CMYK; wielkość nakładu co najmniej 1000 egz.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę obejmującą obie części zamówienia: CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II - wówczas Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizował zamówienia, polegające na wykonaniu usługi druku następujących publikacji książkowych :
- dwóch publikacji w formacie minimum A5 lub większym, w oprawie twardej, szytej, z grzbietem wyokrąglonym, środek: druk 4/4 CMYK, z uszlachetnieniem (np. foliowanie, lakier punktowy); wielkości nakładu co najmniej 1000 egz.;
oraz
- jednej publikacji w formacie minimum A4 lub większym, w oprawie miękkiej, szyto-klejonej typu otabind, środek: druk 4/4 CMYK; wielkość nakładu co najmniej 1000 egz.
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze, druki, foldery, informatory, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 22100000, 79800000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: czasopisma, książki, kalendarze , druki, foldery, informatory , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10394334 2024-04-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie materiałów informacyjno-szkoleniowych dla MOSiB usługa polegająca na wykonaniu materiałów informacyjno-szkoleniowych z nadrukiem, niezbędnych do zabezpieczenia Konferencji ...
10308238 2024-04-05
godz. 10:00
Małopolskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków określonych w Pakiecie nr 1 Część 2: Przedmiotem zamówienia ś druki określone w Pakiecie nr 2 Część 3: Przedmiotem ...
10395480 2024-04-09
godz. 12:00
Śląskie Dostawa druków różnych do PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba nr grupy 229-1 1 NOTES METANIARZA A-6 100XKARTEK ARTYKUŁ PAPIERNICZY BIUROWY 229-1 - Druki różne 600 szt. 2 NOTES SZT...
10395301 2024-04-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Skład graficzny "Rocznika Zamku Książ w Wałbrzychu 2023"
10385749 2024-04-10
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest druk katalogu projektu gospodarczego Marka LUBELSKIE (wersja papierowa) i dostawa pendriva z wersją elektroniczną katalogu Marka LUBELSKIE. Szczegółowy opis ...
10399848 2024-04-12
godz. 10:00
Łódzkie 9/REG/2024 Sukcesywne wykonanie usług poligraficznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sukcesywne wykonanie usług poligraficznych zgodnie z OPZ 1 szt.
10314200 2024-04-18
godz. 14:00
Podlaskie Skład, druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania do siedziby Urzędu Miejskiego w Białymstoku w związku z wyborami do Rady Miasta Białystok i Prezy...
10456752 2024-04-26
godz. 09:00
Małopolskie 78.2024 wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego druku i dostawy materiałów promocyjnych i konferencyjnych na potrzeby Centrum Promocji i Komunikacji UJ. 1. Przedmiotem postępowania...
10462383 2024-04-30
godz. 08:00
Podlaskie „Dostawa artykułów biurowych, okładek do archiwizacji, kalendarzy i wyposażenia biurowego dla 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu w podziale n...
10457501 2024-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiad...