Zlecenie 7621450 - Usługa dostosowywania e-materiałów do potrzeb osób...

   
Zamówienie 7621450 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
Usługa dostosowywania e-materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0 na podstawie umowy o świadczenie
usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6038/18-00

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostosowywania e-materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0 w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6038/18-00. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi dostosowywania e-materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0 na podstawie umowy o świadczenie usług na potrzeby projektu nr POWR.02.10.00-00-6038/18 pn. „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, dofinansowanego w ramach w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI, Działanie 2.10 WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY, typ operacji Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostosowywania e-materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0 na potrzeby stworzenia e-materiałów dydaktycznych z Wiedzy o społeczeństwie dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum, dostosowanych dla uczniów/uczennic niepełnosprawnych (osób niewidzących i niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących), zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia/uczennicy.
2. Usługa będzie świadczona w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”.
3. Usługa musi być realizowana zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Załącznikach Konkursowych, tj. w załącznikach do Regulaminu Konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18, w ramach którego dofinansowanie uzyskał projekt (załączniki na stronie https://efs.men.gov.pl/nabory/e-materialy2/).
4. Usługa musi być realizowana we współpracy z personelem wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca musi zapewnić dostępność czasową do realizacji przedmiotu zamówienia oraz minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe w realizację zamówienia w wymiarze wskazanym w pkt. II.6.1.7 Zapytania ofertowego.
6. Wykonawca musi ponadto zapewnić gotowość do realizacji usługi w wymiarze dziennym określonym w pkt. II.6.1.8 Zapytania.
7. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do serwisu prac wytworzonych w ramach usługi będącej Przedmiotem Zamówienia, przy czym serwis ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy od terminu zakończenia realizacji usługi będącej Przedmiotem Zamówienia. Za prace realizowane w ramach serwisu nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia objęte są również usługi dostosowywania e-materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0 związane z modyfikacjami e-materiałów, wynikającymi z realizacji procedury współpracy z ekspertami Ośrodka Rozwoju Edukacji (opisanej w załączniku nr 22 do Regulaminu konkursu, https://efs.men.gov.pl/nabory/e-materialy2/), mającej na celu weryfikację zgodności e-materiałów z założeniami, przyjętymi koncepcjami i standardami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania modyfikacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym termin ten będzie nie krótszy niż 2 dni robocze liczone od dnia przekazania Wykonawcy wytycznych wskazujących sposób wykonania modyfikacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, do przekazania dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację usługi.
4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, z uwzględnieniem podpisanych i oczekujących na wejście w życie przepisów prawa oświatowego, na dzień zakończenia realizacji projektu.

Wymiar świadczenia usług:
1. Usługa dostosowywania e-materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0 będzie świadczona przez Wykonawcę w wymiarze odpowiadającym potrzebom Zamawiającego, określonym na nie mniej niż 100 i nie więcej niż 502 godziny.
2. Wymiar czasowy świadczenia usług obejmuje zarówno czas, w którym realizowana jest usługa dostosowywania e-materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0 związana ze stworzeniem e-materiałów (zgodnie z pkt. II.6.1 Zapytania ofertowego), jak i czas, w którym realizowana jest usługa dostosowywania e-materiałów związana z ich modyfikacją (zgodnie z pkt. II.6.2 Zapytania).

Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe nr 2/07/2020/WOS.
branża Edukacja, szkolenia, Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża edukacja, kursy i szkolenia inne, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 72212520, 72212931, 72220000, 80420000, 92312212
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się