Przetarg 7894007 - Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej, osób...

   
Analizuj Zamówienie 7894007 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-23
przedmiot ogłoszenia
Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej, osób i mienia, wraz z monitoringiem systemów alarmowych oraz dozorem obie
któw ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Nawojki oraz przy ul. Podole
Numer referencyjny: ACK-DA-ZP-28-25/20

Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej, osób i mienia, wraz z monitoringiem systemów alarmowych oraz dozorem obiektów ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Nawojki 11 i Nawojki 11A oraz przy ul. Podole 62.
Okres świadczenia usługi: od dnia 02.03.2021 godz. 9:00 do dnia 02.03.2022 r. godz. 9:00

Całodobowa ochrona fizyczna, osób i mienia, obiektu wraz z terenem przyległym, świadczona będzie zmianowo, przez jednego pracownika ochrony przy ul. Nawojki oraz jednego pracownika przy ul. Podole.
Pracownicy realizujący usługę ochrony określoną przedmiotem zamówienia, muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2020 poz. 838 z późn. zm.) i być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.
Pracownicy ochrony muszą być jednolicie umundurowani, oraz wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia), środki łączności radiowej zewnętrznej do dyspozytora grupy interwencyjnej oraz telefon komórkowy.

Zamawiający ACK Cyfronet AGH nie jest wpisany do ewidencji obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

Ogólny zakres obowiązków pracowników ochrony:
1. obsługa stanowiska monitoringu wizyjnego (monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych i przeciwpożarowych, monitorowanie obrazu z kamer telewizji przemysłowej),
2. kontrola osób wchodzących i wychodzących, zgodnie z obowiązującymi procedurami Zamawiającego,
3. wydawanie i przyjmowanie kart dostępu, oraz prowadzenie stosownego rejestru, zgodnie z obowiązującymi procedurami Zamawiającego,
4. wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń, oraz prowadzenie stosownego rejestru, zgodnie z obowiązującymi procedurami Zamawiającego,
5. obsługa operatorska centrali telefonicznej (w stałych godzinach wskazanych przez Zamawiającego - dotyczy tylko budynku przy ul. Nawojki 11),
6. wykonywanie obchodów wewnętrznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
7. kontrola zamknięcia okiem i drzwi zewnętrznych podczas obchodów budynku, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
8. niedopuszczenie do przebywania na chronionym terenie osób nieuprawnionych, osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków podobnie działających oraz osób stanowiących zagrożenie dla ludzi lub mienia, prowadzącym handel obwoźny
i sprzedaż akwizycyjną,
9. całodobowa przez wszystkie dni tygodnia bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia,
10. ochrona osób, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia
i nietykalności osobistej pracowników oraz innych upoważnionych osób znajdujących się na ternie obiektu,
11. ochrona mienia, która ma zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także zapobiegać powstawaniu szkód,
12. zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego oraz egzekwowanie przestrzegania porządku na chronionym terenie,
13. podejmowanie interwencji we wszystkich przypadkach zagrożenia osób i mienia,
14. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie obiektu,
15. wzywanie grupy interwencyjnej w przypadkach zagrożenia,
16. ochrona doraźna w postaci grupy interwencyjnej w sytuacjach alarmowych,
17. podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi ochrony osób i mienia.
Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest zapewnić przyjazd grupy interwencyjnej na wezwanie przez 24 godziny na dobę.
Zamawiając zastrzega sobie prawo samodzielnego wezwania grupy interwencyjnej (przez własnych pracowników). W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu dodatkowych przycisków napadowych do dyspozycji Zamawiającego (3 szt.) lub w innym sposób umożliwić Zamawiającemu samodzielne wezwanie grupy interwencyjnej (np. za pomocą aplikacji).
Zamawiający wymaga przyjazdu grupy interwencyjnej:
- w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00) w ciągu maksymalnie 20 minut od wezwania,
- w porze nocnej w ciągu maksymalnie 15 minut od wezwania.
Wymagania dotyczące maksymalnego czasu dojazdu grupy interwencyjnej dotyczą obiektów przy ul. Nawojki oraz przy ul. Podole.
Pod pojęciem „grupa interwencyjna” Zamawiający ma na myśli patrol interwencyjny, składający się z co najmniej 2 pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego.
Dodatkowe wymagania
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
Kluczowe części zamówienia:
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega wykonanie kluczowej części zamówienia przez Wykonawcę. Jako kluczową część zamówienia Zamawiający wskazuje usługę całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia (punkty od 1 do 15 Ogólnego zakresu obowiązków pracowników ochrony).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia w tym zakresie Podwykonawcom.
Kluczowe części zamówienie nie obejmują działania załóg interwencyjnych, w tym zakresie Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale Podwykonawców.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się